Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BT hữu cơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thi Tiết Nhung
Ngày gửi: 09h:36' 13-11-2018
Dung lượng: 25.1 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
BTTN LÝ THUYẾT HIĐROCACBON NO
Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.                      
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.
C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.                            
D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.
Câu 2:  Cho phản ứng :  A  +  Br2  --->  BrCH2CH2CH2Br. A là
             A. propan.                           B. 1-brompropan.          
             C. xiclopopan.                D. A và B đúng.
Câu 3: Hai xicloankan M, N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. Khi monoclo hóa có chiếu sáng thì M chỉ cho 1 hợp chất hữu cơ duy nhất, N cho 4 hợp chất hữu cơ. Tên của M, N là
             A. Metylxiclobuten và xiclopentan.                      
             B. Xiclopentan và xiclobuten.
             C. Kết quả khác.                                                    
             D. Xiclohecxan, metylxiclopentan hoặc isopropylxiclopropan.
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?
A. 3 đồng phân.               B. 4 đồng phân.            
C. 5 đồng phân.               D. 6 đồng phân.
Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ?
A. 6 đồng phân.               B. 7 đồng phân.            
C. 5 đồng phân.               D. 8 đồng phân.
Câu 6:  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:
A. C2H6.                           B. C3H8.                        
C. C4H10.                          D. C5H12.
Câu 7: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ? 
A. ankan.                                                              
 
B. không đủ dữ kiện để xác định.            
C. ankan hoặc xicloankan.                                    
D. xicloankan. 
Câu 8:  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?
A. 8C,16H.                      B. 8C,14H.                   
C. 6C, 12H.                      D. 8C,18H.
    b. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:
A. 2,2,4-trimetylpentan.                               B. 2,4-trimetylpetan.
C. 2,4,4-trimetylpentan.                               D. 2-đimetyl-4-metylpentan.
Câu 9:  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
A. Phản ứng tách.                       B. Phản ứng thế.           
C. Phản ứng cộng.                      D. Cả A, B và C.
Câu 10: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:
A. 2.                                 B. 3.                               C. 5.                     D. 4.
Câu 11: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?
A. 3.                                 B. 4.                               C. 5.                     D. 6
Câu 12: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylbutan.                         B. 2-clo-2-metylbutan.  
C. 2-clo-3-metylbutan.                         D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
A. 2,2-đimetylpropan.     B. 2-metylbutan.           
C. pentan.                        D. 2-đimetylpropan.
Câu 14: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:
A. CH3Cl.                        B. CH2Cl2.                    
C. CHCl3.                        D. CCl4.
Câu 15: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:
A. 1.                                 B. 2.                     C. 3.                               D. 4.
Câu 16: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
A. 2,2-đimetylbutan.        B. 2-metylpentan.
C. n-hexan.                      D. 2,3-đimetylbutan.
Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:
A. etan và propan.                                                  B. propan và iso-butan.
C. iso-butan và n-pentan.                                      D. neo-
 
Gửi ý kiến