Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BT trac nghiem ve cau dieu kien

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hòa
Ngày gửi: 09h:37' 14-04-2010
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 4978
Số lượt thích: 2 người (Trần Thanh Hai, Nguyễn Hường)
Date of preparing……./…. - Period 13 +14
Date of teaching ……/……
Conditional sentences
I- Conditional sentence type 1: câu điều kiện lọai 1) : có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai
If Clause (Mệnh Đề If)
Main Clause (Mệnh Đề Chính)

Simple Present Tense(Thì Hiện Tại Đơn)
S + V(+s/es)
Simple Furure (Tương Lai Đơn)
S + will/shall / can + V_inf

Ex : 1. (we/not/go) ……………………..out, if it(rain) ………………………………
2. If I (have) …………………. enough time , I (write)…………………… to my parents every week
* Note : Nếu mệnh đề điều kiện ở dạng phủ định “If … not” ta coù theå thay baèng “UNLESS” (tröø phi), trong trường hợp này mệnh đề sau “UNLESS’ luôn ở dạng khẳng định
Ex: - We will be late if we don’t hurry. ( We will be late unless we hurry.
II-Conditional sentence type 2: câu điều kiện lọai 2: không có thật ở hiện tại hay tương lai
If Clause (Mệnh Đề If)
Main Clause (Mệnh Đề Chính)

Simple Past Tense (Thì quá Khứ Đơn)
S + V(+ed/cột 2)
(be ( were cho tất cả các ngôi)
S + Would + V_inf(động từ nguyên mẫu)

Ex : 1. I (write)…………………….........to my parents If I (have)…………………..enough time now
2. If Sally lived in Brighton, she (be)………………………………………………..near her parents
III- Conditional sentence type 3: câu điều kiện lọai 3: không có thật ở quá khứ
If Clause (Mệnh Đề If)
Main Clause (Mệnh Đề Chính)

Past Perfect Tense(Thì Quá Khứ Hoàn Thành)
S + had + PP
S + Would Have + (+ed/cột3)

Ex : 1. I (write)……………..…………to my parents yesterday If I (have) ……….enough time.
2. If you (phone)…………………….me yesterday ,I (give)……………………….you the news.
Exercises
1. Choose the best answer by circling A , B , C or D
1. If you fail the GCSE examination, you ….. not be allowed to take the entrance examination to the university.
A. will B. would C. did D. are
2. If you ….. 5 minutes late, you won’t be able to get into the examination room.
A. will be B. were C. are D. would be
3. If you ….. the application form after deadline, you will not be able to take the entrance exam.
A. send B. will send C. would send D. sent
4. ….. he passes the final exam, he will apply for the Ho Chi Minh Technology University.
A. Unless B. If C. As long as D. Both B and C
5. If she spoke English well, she ….. that job.
A. will offer B. will be offered C. would offer D. would be offered
6. He would get mark 10 if he ….. again the paper. He made one mistake in it.
A. read B. is reading C. reads D. will read
7. If I ….. get a car sick, I would go there with you.
A. won’t B. don’t C. didn’t D. wouldn’t
8. I ….. you a letter if I had known your address.
A. would have sent B. would send C. will send D. sent
9. If you ….. the front door carefully, the thieves wouldn’t have broken into your house.
A. have locked B. locked C. would lock D. had locked
10. If I ….. by her, I would have come to see her while I was in Dalat.
A. had invited B. had been invited C. were invited D. have invited
11, If you ......................... told us about the bad service, we would have eaten there.
A. hadn’t B. don’t C. didn’t D. wouldn’t have
12, If I ........................ you were sick. I would have called sooner.
A. knew B. had known C. know D. would have known
13) If there ......................... a row, I’m going to keep out of it.
 
Gửi ý kiến