Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Cabri 3D

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Kìm (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:41' 31-01-2009
Dung lượng: 299 Bytes
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
NGUYEN Chi Thanh 1187222400 3B0FE401E0DEA9BA9872D558C3CCD1E0 ??<?xml version="1.0" encoding="UCS2"?> <!-- Copyright (c) Cabrilog 2005 --> <!-- CG3 initialization file. Editing this file may cause the application to crash. --> <cg3_objects> <!-- GENERAL STRINGS --> <!-- For non-latin languages, please consider inserting the latin name of the language in () after its localized version --> <string><id>language_string</id><value>Ti?ng Vi?t (Vi?t nam)</value></string> <string><id>document_string</id><value>H?nh</value></string> <!-- DOCUMENT TEMPLATES, <filename>_template_string in directory templates --> <string><id>empty_A4_template_string</id><value>Kh? A4 r?ng</value></string> <string><id>empty_A3_template_string</id><value>Kh? A3 r?ng</value></string> <string><id>empty_Letter_template_string</id><value>R?ng Ch? Hoa k? kh?</value></string> <string><id>empty_A4_r_template_string</id><value>R?ng A4 c?nh</value></string> <string><id>empty_A3_r_template_string</id><value>R?ng A3 c?nh</value></string> <string><id>empty_Letter_r_template_string</id><value>R?ng Ch? Hoa k? c?nh</value></string> <string><id>central_A4_template_string</id><value>T? nhi?n (A4)</value></string> <string><id>central_Letter_template_string</id><value>T? nhi?n (Ch? US)</value></string> <string><id>cavalier_30_05_A4_template_string</id><value>Song song 30?, ? (A4)</value></string> <string><id>cavalier_45_05_A4_template_string</id><value>Song song 45?, ? (A4)</value></string> <string><id>cavalier_60_05_A4_template_string</id><value>Song song 60?, ? (A4)</value></string> <string><id>tech_drawing_europe_A4_template_string</id><value>H?nh v? k) thu?t theo ki?u ch?u ?u (A4)</value></string> <string><id>tech_drawing_us_Letter_template_string</id><value>H?nh v? k) thu?t theo ki?u Hoa k? (Ch? Hoa k?)</value></string> <string><id>central_no_vectors_A4_template_string</id><value>T? nhi?n kh?ng c? vect? (A4)</value></string> <string><id>central_no_vectors_Letter_template_string</id><value>T? nhi?n kh?ng c? vect? (Ch? Hoa k?)</value></string> <!-- VIEW STRINGS, see views.cg3 for the view definitions, and menus.cg3 for the menus --> <string><id>central_views_menu_string</id><value>Ph?p ph?i c?nh xuy?n t?m</value></string> <string><id>parallel_views_menu_string</id><value>Ph?p ph?i c?nh song song</value></string> <string><id>parallel_ortho_views_menu_string</id><value>Tr?c giao</value></string> <string><id>parallel_oblique_views_menu_string</id><value>Xi?n</value></string> <string><id>parallel_cavalier_views_menu_string</id><value>Song song</value></string> <string><id>parallel_military_views_menu_string</id><value>Qu?n s?</value></string> <string><id>parallel_axonometric_views_menu_string</id><value>Tr?c l??ng</value></string> <string><id>parallel_tech_drawing_views_menu_string</id><value>H?nh v? k) thu?t</value></string> <string><id>text_views_menu_string</id><value>Vn b?n</value></string> <string><id>parallel_orthographic_view_menu_string</id><value>`V? t?n`</value></string> <string><id>parallel_isometric_30_view_menu_string</id><value>?ng c?</value></string> <string><id>parallel_dimetric_05_view_menu_string</id><value><![CDATA[ Nh? c? <i>k</i>=? ]]></value></string> <string><id>parallel_dimetric_15_view_menu_string</id><value>Nh? c? 15?</value></string> <string><id>parallel_dimetric_XY05A_view_menu_string</id><value>Nh? c? ?</value></string> <string><id>parallel_dimetric_XY05B_view_menu_string</id><value>Nh? c? ?</value></string> <string><id>parallel_trimetric_A_view_menu_string</id><value>Tam c? (A)</value></string> <string><id>parallel_trimetric_B_view_menu_string</id><value>Tam c?</value></string> <string><id>parallel_front_view_menu_string</id><value>M?t</value></string> <string><id>parallel_left_view_menu_string</id><value>Tr?i</value></string> <string><id>parallel_right_view_menu_string</id><value>Ph?i</value></string> <string><id>parallel_top_view_menu_string</id><value>B?n tr?n</value></string> <string><id>parallel_bottom_view_menu_string</id><value>B?n d??i</value></string> <string><id>parallel_behind_view_menu_string</id><value>?ng sau</value></string> <string><id>parallel_cavalier_30_05_view_menu_string</id><value><![CDATA[ 30?, <i>k</i>=? ]]></value></string> <string><id>parallel_cavalier_30_10_view_menu_string</id><value><![CDATA[ 30?, <i>k</i>=1 ]]></value></string> <string><id>parallel_cavalier_45_05_view_menu_string</id><value><![CDATA[ 45?, <i>k</i>=? ]]></value></string> <string><id>parallel_cavalier_45_10_view_menu_string</id><value><![CDATA[ 45?, <i>k</i>=1 ]]></value></string> <string><id>parallel_cavalier_60_05_view_menu_string</id><value><![CDATA[ 60?, <i>k</i>=? ]]></value></string> <string><id>parallel_cavalier_60_10_view_menu_string</id><value><![CDATA[ 60?, <i>k</i>=1 ]]></value></string> <string><id>parallel_military_05_view_menu_string</id><value><![CDATA[ <i>k</i>=? ]]></value></string> <string><id>parallel_military_10_view_menu_string</id><value><![CDATA[ <i>k</i>=1 ]]></value></string> <string><id>central_heavy_view_menu_string</id><value>20 cm</value></string> <string><id>central_medium_view_menu_string</id><value>40 cm</value></string> <string><id>central_light_view_menu_string</id><value>100 cm</value></string> <string><id>central_view_distance_string</id><value>Kho?ng c?ch ?n ng??i quan s?t</value></string> <string><id>normal_text_view_menu_string</id><value>C?ch nh?n m?i vn b?n</value></string> <!-- LENS STRINGS (tooltips) --> <string><id>central_light_lens_string</id><value> ph?p chi?u xuy?n t?m, ph?i c?nh nh?</value></string> <string><id>central_medium_lens_string</id><value>ph?p chi?u xuy?n t?m, ph?i c?nh b?nh th??ng</value></string> <string><id>central_heavy_lens_string</id><value>ph?p chi?u xuy?n t?m, ph?i c?nh nh?n</value></string> <string><id>parallel_orthographic_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, tr?c giao</value></string> <string><id>parallel_isometric_30_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ?ng c?</value></string> <string><id>parallel_dimetric_05_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, nh? c? Z=?</value></string> <string><id>parallel_dimetric_15_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, nh? c? 15?</value></string> <string><id>parallel_dimetric_XY05A_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, nh? c? ? (I)</value></string> <string><id>parallel_dimetric_XY05B_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, nh? c? ? (II)</value></string> <string><id>parallel_trimetric_A_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, tam c? 15?,30?,Z=1 (I)</value></string> <string><id>parallel_trimetric_B_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, tam c? 15?,30?,Z=1 (II)</value></string> <string><id>parallel_cavalier_30_05_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ph?i c?nh 30?, ?</value></string> <string><id>parallel_cavalier_30_10_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ph?i c?nh 30?, 1</value></string> <string><id>parallel_cavalier_45_05_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ph?i c?nh 45?, ?</value></string> <string><id>parallel_cavalier_45_10_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ph?i c?nh 45?, 1</value></string> <string><id>parallel_cavalier_60_05_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ph?i c?nh 60?, ?</value></string> <string><id>parallel_cavalier_60_10_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, ph?i c?nh 60?, 1</value></string> <string><id>parallel_military_10_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, qu?n s? ?</value></string> <string><id>parallel_military_05_lens_string</id><value>ph?p chi?u song song, qu?n s? 1</value></string> <!-- MENU BAR AND CONTEXTUAL MENUS --> <string><id>file_menu_string</id><value>T?p</value></string> <string><id>help_menu_string</id><value>Tr? gi?p</value></string> <string><id>edit_menu_string</id><value>So?n th?o</value></string> <string><id>display_menu_string</id><value>Hi?n th?</value></string> <string><id>document_menu_string</id><value>T?i li?u</value></string> <string><id>window_menu_string</id><value>C?a s?</value></string> <string><id>file_new_menu_string</id><value>M?i</value></string> <string><id>file_new_template_menu_string</id><value>M?i theo ki?u...</value></string> <string><id>file_open_menu_string</id><value>M?...</value></string> <string><id>file_open_recent_menu_string</id><value>M? m?i nh?t</value></string> <string><id>file_close_menu_string</id><value>?ng</value></string> <string><id>file_closeall_menu_string</id><value>?ng t?t</value></string> <string><id>file_save_menu_string</id><value>Ghi</value></string> <string><id>file_saveas_menu_string</id><value>Ghi v?o t?p m?i...</value></string> <string><id>file_revert_to_save_menu_string</id><value>Phi?n b?n ??c ghi...</value></string> <string><id>file_page_setup_menu_string</id><value>D?ng in...</value></string> <string><id>file_print_preview_menu_string</id><value>Nh?n tr??c khi in...</value></string> <string><id>file_print_menu_string</id><value>In...</value></string> <string><id>file_exit_menu_string</id><value>Tho?t</value></string> <string><id>help_about_menu_string</id><value>V? Cabri 3D...</value></string> <string><id>help_about_menu_mac_string</id><value>V?</value></string> <string><id>help_quick_start_menu_string</id><value>S?ch h??ng d?n...</value></string> <string><id>help_tutorial_menu_string</id><value>K?m c?p...</value></string> <string><id>help_update_menu_string</id><value>C?p nh?t...</value></string> <string><id>edit_undo_menu_string</id><value>Ho?n</value></string> <string><id>edit_redo_menu_string</id><value>L?m l?i</value></string> <string><id>edit_cut_menu_string</id><value>C?t</value></string> <string><id>edit_copy_menu_string</id><value>Ch?p</value></string> <string><id>edit_paste_menu_string</id><value>D?n</value></string> <string><id>edit_delete_menu_string</id><value>Xo?</value></string> <string><id>edit_hide_show_menu_string</id><value>Che/Hi?n</value></string> <string><id>edit_preferences_menu_string</id><value>?u ti?n...</value></string> <string><id>edit_copy_bitmap_menu_string</id><value>Ch?p to?n c?nh hi?n th?i d??i d?ng bitmap</value></string> <string><id>edit_copy_bitmap_low_menu_string</id><value>? ph?n gi?i th?p (72 PPP)</value></string> <string><id>edit_copy_bitmap_medium_menu_string</id><value>? ph?n gi?i trung b?nh (150 PPP)</value></string> <string><id>edit_copy_bitmap_high_menu_string</id><value>? ph?n gi?i cao(300 PPP)</value></string> <string><id>document_scale_1_4_menu_string</id><value>T? l? ?</value></string> <string><id>document_scale_1_2_menu_string</id><value>T? l? ?</value></string> <string><id>document_scale_1_1_menu_string</id><value>T? l? 1</value></string> <string><id>document_scale_2_1_menu_string</id><value>T? l? 2</value></string> <string><id>document_scale_4_1_menu_string</id><value>T? l? 4</value></string> <string><id>document_scale_fit_page_menu_string</id><value>Hi?u ch?nh theo trang</value></string> <string><id>document_scale_fit_view_menu_string</id><value>Hi?u ch?nh theo c?ch nh?n</value></string> <string><id>vertical_pages_layout_menu_string</id><value>S?p x?p ?ng</value></string> <string><id>horizontal_pages_layout_menu_string</id><value>S?p x?p ngang</value></string> <string><id>two_pages_layout_menu_string</id><value>Hai trang</value></string> <string><id>document_insert_default_view_menu_string</id><value>C?ch nh?n m?i t? nhi?n</value></string> <string><id>document_insert_view_menu_string</id><value>C?ch nh?n...</value></string> <string><id>document_insert_page_menu_string</id><value>Trang m?i...</value></string> <string><id>document_insert_empty_page_menu_string</id><value>Trang m?i tinh</value></string> <string><id>document_insert_net_page_menu_string</id><value>Trang tr?i m?i</value></string> <string><id>context_insert_net_page_menu_string</id><value>Trang tr?i m?i</value></string> <string><id>document_remove_page_menu_string</id><value>Xo? trang</value></string> <string><id>document_copy_page_menu_string</id><value>Ch?p trang</value></string> <string><id>document_view_background_color_menu_string</id><value>M?u n?n</value></string> <string><id>document_view_auto_rotate_menu_string</id><value>Quay t? ?ng</value></string> <string><id>no_auto_rotate_menu_string</id><value>B? k?ch ho?t</value></string> <string><id>slow_auto_rotate_menu_string</id><value>Ch?m</value></string> <string><id>normal_auto_rotate_menu_string</id><value>B?nh th??ng</value></string> <string><id>fast_auto_rotate_menu_string</id><value>Nhanh</value></string> <string><id>slow_rev_auto_rotate_menu_string</id><value>Ch?m (?ng sau)</value></string> <string><id>normal_rev_auto_rotate_menu_string</id><value>B?nh th??ng (?ng sau)</value></string> <string><id>fast_rev_auto_rotate_menu_string</id><value>Nhanh (?ng sau)</value></string> <string><id>select_all_menu_string</id><value>Ch?n t?t c?</value></string> <string><id>select_none_menu_string</id><value>B? ch?n t?t c?</value></string> <string><id>view_style_palette_menu_string</id><value>Thu?c t?nh</value></string> <string><id>view_view_palette_menu_string</id><value>C?ch nh?n th?ng d?ng</value></string> <string><id>view_help_palette_menu_string</id><value>Tr? gi?p cho c?c c?ng c?</value></string> <string><id>window_cascade_menu_string</id><value>Ki?u th?c</value></string> <string><id>window_tile_horizontal_menu_string</id><value>Ki?u gh?p ngang</value></string> <string><id>window_tile_vertical_menu_string</id><value>Ki?u gh?p ?ng</value></string> <string><id>view_animation_palette_menu_string</id><value>Ho?t n?o</value></string> <string><id>view_animation_palette_speed_string</id><value>T?c ? ho?t n?o</value></string> <string><id>document_start_animation_menu_string</id><value>Kh?i ?ng ho?t n?o</value></string> <string><id>document_stop_animation_menu_string</id><value>D?ng ho?t n?o</value></string> <string><id>document_object_frozen_menu_string</id><value>i?m phong to?</value></string> <!-- Translators: do not edit the next 4 strings --> <string><id>implicit_object_string</id><value><![CDATA[ <c3object index=-1 facet="a_new_type"></c3object> ]]></value></string> <string><id>existing_implicit_object_string</id><value><![CDATA[ <c3object index=-1 facet="the_type_label"></c3object> ]]></value></string> <string><id>arrow_hover_manipulation_string</id><value><![CDATA[ <c3object index=-1 facet="the_type_label"></c3object> ]]></value></string> <string><id>application_name</id><value>Cabri 3D</value></string> <!-- TOOLTIPS CORRESPONDING TO 3D OBJECTS --> <!-- Each suffix must be defined for at least the three basic prefixes: "this", "the", and "a_new" --> <!-- Other languages may introduce variants, like "de" and "a" in French. Each variant must be --> <!-- defined for all basic prefixes and suffixes. See the "Instructions for translators" document for more info. --> <!-- THIS Basic types --> <string><id>this_point3_string</id><value>i?m n?y</value></string> <string><id>this_line3_string</id><value>??ng th?ng n?y</value></string> <string><id>this_plane3_string</id><value>m?t ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_vector3_string</id><value>vect? n?y</value></string> <string><id>this_glabel_string</id><value>t?n n?y</value></string> <string><id>this_tview_string</id><value>v?ng ghi vn b?n n?y</value></string> <string><id>this_gview3_string</id><value>c?ch nh?n 3D n?y</value></string> <string><id>this_gnetview3_string</id><value>c?ch nh?n tr?i n?y</value></string> <!-- THIS conic3 subtypes --> <string><id>this_conic3_string</id><value>c?nic n?y</value></string> <string><id>this_circle3_string</id><value>??ng tr?n n?y</value></string> <string><id>this_ellipse3_string</id><value>el?p n?y</value></string> <string><id>this_parabola3_string</id><value>parabol n?y</value></string> <string><id>this_hyperbola3_string</id><value>hypebol n?y</value></string> <string><id>this_two_lines_conic3_string</id><value>c?nic bi?n d?ng n?y (hai ??ng th?ng)</value></string> <string><id>this_one_line_conic3_string</id><value>c?nic bi?n d?ng n?y (m?t ??ng th?ng)</value></string> <!-- THIS subline3 subtypes --> <string><id>this_subline3_string</id><value>ph?n n?y c?a ??ng th?ng</value></string> <string><id>this_segment3_string</id><value>o?n th?ng n?y</value></string> <string><id>this_ray3_string</id><value>n?a ??ng th?ng n?y</value></string> <!-- THIS quadric3 subtypes --> <string><id>this_quadric3_string</id><value>quadric n?y</value></string> <string><id>this_cone3_string</id><value>h?nh n?n n?y</value></string> <string><id>this_cylinder3_string</id><value>h?nh tr? n?y</value></string> <string><id>this_sphere3_string</id><value>h?nh c?u n?y</value></string> <!-- THIS subplane3 subtypes --> <string><id>this_subplane3_string</id><value>ph?n n?y c?a m?t ph?ng</value></string> <string><id>this_triangle3_string</id><value>tam gi?c n?y</value></string> <string><id>this_half_plane3_string</id><value>n?a m?t ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_sector3_string</id><value>mi?n n?y</value></string> <string><id>this_polygon3_string</id><value>a gi?c n?y</value></string> <string><id>this_convex_polygon3_string</id><value>a gi?c l?i n?y</value></string> <string><id>this_3/1_rgon3_string</id><value>tam gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_4/1_rgon3_string</id><value>h?nh vu?ng n?y</value></string> <string><id>this_5/1_rgon3_string</id><value>h?nh ngi gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_6/1_rgon3_string</id><value>h?nh l?c gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_8/1_rgon3_string</id><value>h?nh b?t gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_10/1_rgon3_string</id><value>h?nh th?p gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_12/1_rgon3_string</id><value>h?nh th?p nh? gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_5/2_rgon3_string</id><value>h?nh ng?i sao </value></string> <string><id>this_6/2_rgon3_string</id><value>h?nh sao s?u c?nh n?y</value></string> <!-- THIS polynet3 subtypes --> <string><id>this_polynet3_string</id><value>a di?n n?y</value></string> <string><id>this_tetra_polynet3_string</id><value>h?nh tam di?n n?y</value></string> <string><id>this_xyzbox_polynet3_string</id><value>h?p XYZ n?y</value></string> <string><id>this_convex_polynet3_string</id><value>a di?n l?i n?y</value></string> <string><id>this_empty_polynet3_string</id><value>a di?n ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_folded_polynet3_string</id><value>h?nh tr?i a di?n n?y</value></string> <string><id>this_tetra_rnet3_string</id><value>tam di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_cube_rnet3_string</id><value>h?nh l?p ph??ng n?y</value></string> <string><id>this_octa_rnet3_string</id><value>b?t di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_dodeca_rnet3_string</id><value>th?p nh? di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_icosa_rnet3_string</id><value>nh? th?p di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_cubocta_rnet3_string</id><value>a di?n Ac-si-m?t n?y</value></string> <string><id>this_icosidodeca_rnet3_string</id><value>nh? th?p di?n n?y</value></string> <string><id>this_gr-icosa_rnet3_string</id><value>nh? th?p di?n l?n n?y</value></string> <string><id>this_gr-dodeca_rnet3_string</id><value>th?p nh? di?n l?n n?y</value></string> <string><id>this_sm-st-dodeca_rnet3_string</id><value>th?p nh? di?n b? h?nh sao n?y</value></string> <string><id>this_gr-st-dodeca_rnet3_string</id><value>th?p nh? di?n l?n h?nh sao n?y</value></string> <!-- THIS_A Basic types --> <string><id>this_a_point3_string</id><value>?n i?m n?y</value></string> <string><id>this_a_line3_string</id><value>?n ??ng th?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_plane3_string</id><value>?n m?t ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_vector3_string</id><value>?n vect? n?y</value></string> <string><id>this_a_glabel_string</id><value>?n t?n n?y</value></string> <string><id>this_a_tview_string</id><value>?n v?ng vn b?n n?y</value></string> <string><id>this_a_gview3_string</id><value>?n c?ch nh?n 3D n?y</value></string> <string><id>this_a_gnetview3_string</id><value>?n c?ch nh?n tr?i n?y</value></string> <!-- THIS_A conic3 subtypes --> <string><id>this_a_conic3_string</id><value>?n c?nic n?y</value></string> <string><id>this_a_circle3_string</id><value>?n ??ng th?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_ellipse3_string</id><value>?n el?p n?y</value></string> <string><id>this_a_parabola3_string</id><value>?n parabol n?y</value></string> <string><id>this_a_hyperbola3_string</id><value>?n hypebol n?y</value></string> <string><id>this_a_two_lines_conic3_string</id><value>?n c?nic bi?n d?ng n?y (hai ??ng th?ng)</value></string> <string><id>this_a_one_line_conic3_string</id><value>?n c?nic bi?n d?ng n?y (m?t ??ng th?ng)</value></string> <!-- THIS_A subline3 subtypes --> <string><id>this_a_subline3_string</id><value>?n ph?n n?y c?a ??ng</value></string> <string><id>this_a_segment3_string</id><value>?n o?n th?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_ray3_string</id><value>?n n?a ??ng th?ng n?y</value></string> <!-- THIS_A quadric3 subtypes --> <string><id>this_a_quadric3_string</id><value>?n quadric n?y</value></string> <string><id>this_a_cone3_string</id><value>?n h?nh n?n n?y</value></string> <string><id>this_a_cylinder3_string</id><value>?n h?nh tr? n?y</value></string> <string><id>this_a_sphere3_string</id><value>?n h?nh c?u n?y</value></string> <!-- THIS_A subplane3 subtypes --> <string><id>this_a_subplane3_string</id><value>?n ph?n n?y c?a m?t ph?ng</value></string> <string><id>this_a_triangle3_string</id><value>?n tam gi?c n?y</value></string> <string><id>this_a_half_plane3_string</id><value>?n n?a m?t ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_sector3_string</id><value>?n mi?n n?y</value></string> <string><id>this_a_polygon3_string</id><value>?n a gi?c n?y</value></string> <string><id>this_a_convex_polygon3_string</id><value>?n a gi?c l?i n?y</value></string> <string><id>this_a_3/1_rgon3_string</id><value>?n tam gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_4/1_rgon3_string</id><value>?n h?nh vu?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_5/1_rgon3_string</id><value>?n ngi gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_6/1_rgon3_string</id><value>?n l?c gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_8/1_rgon3_string</id><value>?n b?t gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_10/1_rgon3_string</id><value>?n th?p gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_12/1_rgon3_string</id><value>?n th?p nh? gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_5/2_rgon3_string</id><value>?n h?nh ng?i sao n?y</value></string> <string><id>this_a_6/2_rgon3_string</id><value>?n h?nh sao s?u c?nh n?y</value></string> <!-- THIS_A polynet3 subtypes --> <string><id>this_a_polynet3_string</id><value>?n a di?n n?y</value></string> <string><id>this_a_tetra_polynet3_string</id><value>?n tam di?n n?y</value></string> <string><id>this_a_xyzbox_polynet3_string</id><value>?n h?p XYZ n?y</value></string> <string><id>this_a_convex_polynet3_string</id><value>?n a di?n l?i n?y</value></string> <string><id>this_a_empty_polynet3_string</id><value>?n a di?n ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_a_folded_polynet3_string</id><value>?n h?nh tr?i a di?n n?y</value></string> <string><id>this_a_tetra_rnet3_string</id><value>?n tam di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_cube_rnet3_string</id><value>?n h?nh l?p ph??ng n?y</value></string> <string><id>this_a_octa_rnet3_string</id><value>?n b?t di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_dodeca_rnet3_string</id><value>?n th?p nh? di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_icosa_rnet3_string</id><value>?n nh? th?p di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_a_cubocta_rnet3_string</id><value>?n a di?n Acsimet n?y</value></string> <string><id>this_a_icosidodeca_rnet3_string</id><value>?n nh? th?p di?n n?y</value></string> <string><id>this_a_gr-icosa_rnet3_string</id><value>?n nh? th?p di?n l?n n?y</value></string> <string><id>this_a_gr-dodeca_rnet3_string</id><value>?n th?p nh? di?n l?n n?y</value></string> <string><id>this_a_sm-st-dodeca_rnet3_string</id><value>?n th?p nh? di?n b? h?nh sao n?y</value></string> <string><id>this_a_gr-st-dodeca_rnet3_string</id><value>?n th?p nh? di?n l?n h?nh sao n?y</value></string> <!-- THIS_DE Basic types --> <string><id>this_de_point3_string</id><value>t? i?m n?y</value></string> <string><id>this_de_line3_string</id><value>t? ??ng th?ng n?y</value></string> <string><id>this_de_plane3_string</id><value>t? m?t ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_de_vector3_string</id><value>t? vect? n?y</value></string> <string><id>this_de_glabel_string</id><value>t? t?n n?y</value></string> <string><id>this_de_tview_string</id><value>t? v?ng vn b?n n?y</value></string> <string><id>this_de_gview3_string</id><value>t? g?c nh?n 3D n?y</value></string> <string><id>this_de_gnetview3_string</id><value>t? g?c nh?n tr?i n?y</value></string> <!-- THIS_DE conic3 subtypes --> <string><id>this_de_conic3_string</id><value>t? c?nic n?y</value></string> <string><id>this_de_circle3_string</id><value>t? ??ng tr?n n?y</value></string> <string><id>this_de_ellipse3_string</id><value>t? el?p n?y</value></string> <string><id>this_de_parabola3_string</id><value>t? parabol n?y</value></string> <string><id>this_de_hyperbola3_string</id><value>t? hypebol n?y</value></string> <string><id>this_de_two_lines_conic3_string</id><value>t? c?nic bi?n d?ng n?y (hai ??ng th?ng)</value></string> <string><id>this_de_one_line_conic3_string</id><value>t? c?nic bi?n d?ng n?y (m?t ??ng th?ng)</value></string> <!-- THIS_DE subline3 subtypes --> <string><id>this_de_subline3_string</id><value>t? ph?n n?y c?a ??ng</value></string> <string><id>this_de_segment3_string</id><value>t? o?n th?ng n?y</value></string> <string><id>this_de_ray3_string</id><value>t? n?a ??ng th?ng n?y</value></string> <!-- THIS_DE quadric3 subtypes --> <string><id>this_de_quadric3_string</id><value>t? ??ng b?c hai n?y</value></string> <string><id>this_de_cone3_string</id><value>t? h?nh n?n n?y</value></string> <string><id>this_de_cylinder3_string</id><value>t? h?nh tr? n?y</value></string> <string><id>this_de_sphere3_string</id><value>t? h?nh c?u n?y</value></string> <!-- THIS_DE subplane3 subtypes --> <string><id>this_de_subplane3_string</id><value>t? ph?n n?y c?a m?t ph?ng</value></string> <string><id>this_de_triangle3_string</id><value>t? tam gi?c n?y</value></string> <string><id>this_de_half_plane3_string</id><value>t? n?a m?t ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_de_sector3_string</id><value>t? mi?n n?y</value></string> <string><id>this_de_polygon3_string</id><value>t? a gi?c n?y</value></string> <string><id>this_de_convex_polygon3_string</id><value>t? a gi?c l?i n?y</value></string> <string><id>this_de_3/1_rgon3_string</id><value>t? tam gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_4/1_rgon3_string</id><value>t? h?nh vu?ng n?y</value></string> <string><id>this_de_5/1_rgon3_string</id><value>t? h?nh ngi gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_6/1_rgon3_string</id><value>t? h?nh l?c gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_8/1_rgon3_string</id><value>t? h?nh b?t gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_10/1_rgon3_string</id><value>t? h?nh th?p gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_12/1_rgon3_string</id><value>t? h?nh th?p nh? gi?c ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_5/2_rgon3_string</id><value>t? h?nh ng?i sao n?y</value></string> <string><id>this_de_6/2_rgon3_string</id><value>t? h?nh sao s?u c?nh n?y</value></string> <!-- THIS_DE polynet3 subtypes --> <string><id>this_de_polynet3_string</id><value>t? a di?n n?y</value></string> <string><id>this_de_tetra_polynet3_string</id><value>t? tam di?n n?y</value></string> <string><id>this_de_xyzbox_polynet3_string</id><value>t? h?p XYZ n?y</value></string> <string><id>this_de_convex_polynet3_string</id><value>t? a di?n l?i n?y</value></string> <string><id>this_de_empty_polynet3_string</id><value>t? a di?n ph?ng n?y</value></string> <string><id>this_de_folded_polynet3_string</id><value>t? h?nh tr?i a di?n n?y</value></string> <string><id>this_de_tetra_rnet3_string</id><value>t? tam di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_cube_rnet3_string</id><value>t? h?nh l?p ph??ng n?y</value></string> <string><id>this_de_octa_rnet3_string</id><value>t? b?t di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_dodeca_rnet3_string</id><value>t? th?p nh? di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_icosa_rnet3_string</id><value>t? nh? th?p di?n ?u n?y</value></string> <string><id>this_de_cubocta_rnet3_string</id><value>t? a di?n Acsimet n?y</value></string> <string><id>this_de_icosidodeca_rnet3_string</id><value>t? nh? th?p di?n n?y</value></string> <string><id>this_de_gr-icosa_rnet3_string</id><value>t? nh? th?p di?n l?n n?y</value></string> <string><id>this_de_gr-dodeca_rnet3_string</id><value>t? th?p nh? di?n l?n n?y</value></string> <string><id>this_de_sm-st-dodeca_rnet3_string</id><value>t? th?p nh? di?n b? h?nh sao n?y</value></string> <string><id>this_de_gr-st-dodeca_rnet3_string</id><value>t? th?p nh? di?n l?n h?nh sao n?y</value></string> <!-- THE Basic types --> <string><id>the_point3_string</id><value>i?m</value></string> <string><id>the_line3_string</id><value>??ng th?ng</value></string> <string><id>the_plane3_string</id><value>m?t ph?ng</value></string> <string><id>the_vector3_string</id><value>vect?</value></string> <string><id>the_glabel_string</id><value>t?n</value></string> <string><id>the_tview_string</id><value>v?ng vn b?n</value></string> <string><id>the_gview3_string</id><value>c?ch nh?n 3D</value></string> <string><id>the_gnetview3_string</id><value>c?ch nh?n tr?i</value></string> <!-- THE conic3 subtypes --> <string><id>the_conic3_string</id><value>c?nic</value></string> <string><id>the_circle3_string</id><value>??ng tr?n</value></string> <string><id>the_ellipse3_string</id><value>el?p</value></string> <string><id>the_parabola3_string</id><value>parabol</value></string> <string><id>the_hyperbola3_string</id><value>hypebol</value></string> <string><id>the_two_lines_conic3_string</id><value>c?nic bi?n d?ng (hai ??ng th?ng)</value></string> <string><id>the_one_line_conic3_string</id><value>c?nic bi?n d?ng (m?t ??ng th?ng)</value></string> <!-- THE subline3 subtypes --> <string><id>the_subline3_string</id><value>ph?n c?a ??ng th?ng</value></string> <string><id>the_segment3_string</id><value>o?n th?ng</value></string> <string><id>the_ray3_string</id><value>n?a ??ng th?ng</value></string> <!-- THE quadric3 subtypes --> <string><id>the_quadric3_string</id><value>??ng b?c hai</value></string> <string><id>the_cone3_string</id><value>h?nh n?n</value></string> <string><id>the_cylinder3_string</id><value>h?n tr?</value></string> <string><id>the_sphere3_string</id><value>h?nh c?u</value></string> <!-- THE subplane3 subtypes --> <string><id>the_subplane3_string</id><value>ph?n c?a m?t ph?ng</value></string> <string><id>the_triangle3_string</id><value>tam gi?c</value></string> <string><id>the_half_plane3_string</id><value>n?a m?t ph?ng</value></string> <string><id>the_sector3_string</id><value>mi?n</value></string> <string><id>the_polygon3_string</id><value>a gi?c</value></string> <string><id>the_convex_polygon3_string</id><value>a gi?c l?i</value></string> <string><id>the_3/1_rgon3_string</id><value>tam gi?c ?u</value></string> <string><id>the_4/1_rgon3_string</id><value>h?nh vu?ng</value></string> <string><id>the_5/1_rgon3_string</id><value>ngi gi?c ?u</value></string> <string><id>the_6/1_rgon3_string</id><value>l?c gi?c ?u</value></string> <string><id>the_8/1_rgon3_string</id><value>b?t gi?c ?u</value></string> <string><id>the_10/1_rgon3_string</id><value>th?p gi?c ?u</value></string> <string><id>the_12/1_rgon3_string</id><value>th?p nh? gi?c ?u</value></string> <string><id>the_5/2_rgon3_string</id><value>h?nh ng?i sao</value></string> <string><id>the_6/2_rgon3_string</id><value>h?nh sao s?u c?nh</value></string> <!-- THE polynet3 subtypes --> <string><id>the_polynet3_string</id><value>a di?n</value></string> <string><id>the_tetra_polynet3_string</id><value>tam di?n</value></string> <string><id>the_xyzbox_polynet3_string</id><value>h?p XYZ</value></string> <string><id>the_convex_polynet3_string</id><value>a di?n l?i</value></string> <string><id>the_empty_polynet3_stri
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓