Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CÁC DẠNG TOÁN CHƯƠNG ESTE VÀ CACBOHIDRAT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê thanh tài
Ngày gửi: 19h:57' 25-10-2021
Dung lượng: 28.4 KB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người
Dạng: Phản ứng đốt cháy

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở có dạng
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2) B. CnH2nO2 (n ≥ 2)
C. CnH2nO2( n ≥ 3) D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)
Đốt cháy 1 este no, đơn chức, mạch hở thu được 1,8g H2O. Thể tích CO2 thu được là
A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 1,12
Đốtcháyhoàntoàn 0,15 mol estethuđược 19,8g CO2và 0,45 mol H2O. Côngthứcphân tửestelà
A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2.
Đốtcháyhoàntoàn 1,48 gam este X thuđược 1,344 lítkhí CO2và 1,08 gamnước. X là
A. C2H4O2. B. C3H6O2.   C. C4H8O2.   D. C4H6O2.
Đốtcháyhoàntoàn 7,8 gameste X thuđược 11,44 gam CO2và 4,68 gam H2O. Côngthứcphântửcủaeste là
A. C4H8O4 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2.
Đốtcháyhoàntoàn 1,48 gam este X thuđược 1,344 lítkhí CO2 (đktc) và 1,08 gamnước. CTPT của X là
A. C2H4O2. B. C3H6O2.   C. C4H8O2.   D. C4H6O2.
Đốtcháyhoàntoàn 8,8 gam mộteste no, đơnchức, mạchhở X rồiđemtoànbộsảnphẩmcháyhấpthụhếtvàobìnhđựng dung dịchBa(OH)2. Sau phảnứnghoàntoànthuđược 59,1 gam kếttủavàmột dung dịchcókhốilượnggiảm 34,3 gam so vớikhốilượng dung dịchBa(OH)2 ban đầu. X cóphảnứngtrángbạc. Côngthứcthỏamãncủa X là
A. HCOOCH2-CH2-CH3 C. HOOC-CH2-CH2-CH3
B. CH3COOCH=CH2 D. HCOOC2H5
Dạng: Phản ứng thủy phân

Cho 3,7 gam este no, đơnchức, mạchhở tácdụnghếtvớidungdịch KOH, thuđược 2,3 gamrượuetylic. Côngthứccủa este là
A. C2H5COOC2H5. B. HCOOC2H5. C. C2H5COOCH3. D.CH3COOC2H5.
Thủyphânhoàntoàn 8,8 gam este đơnchức, mạchhở X với 100ml dungdịchNaOH 1M vừađủ, thuđượcmuốicủaaxithữucơ Y và 4,6 gamancol Z. Têngọicủa X là:
A.etylfomat B. etylpropionat C. etylaxetat D. propylaxetat.
Thuỷphânhoàntoàn 11,44 gameste no, đơnchức, mạchhở X với 100ml dungdịchNaOH 1,3M (vừađủ) thuđược 5,98 gammộtancol Y. Têngọicủa X là
A. Etylfomat B. Etylaxetat C. Etylpropionat D. Propylaxetat.
Dạng: điều chế este
Cho 6 gamaxitaxetictácdụngvới 9,2 gamancoletylic (xúctác H2SO4đặc, đunnóng), vớihiệusuấtđạt 80%. Sauphảnứngthuđược m gam este. Giátrịcủa m là
A. 2,16g B. 7,04g C. 14,08g D. 4,80 g
Tínhkhốilượngestemetylmetacrylatthuđượckhiđunnóng 215 gam axitmetacrylicvới 100 gam rượumetylic. Giảthiếtphảnứnghóaesteđạthiệusuất 60%.
A. 125 gam B. 150 gam C.175 gam D. 200 gam
Đunnóngaxitaxeticvớirượuisoamylic (CH3)2CH-CH2CH2OH có H2SO4đặcxúctácthuđược isoamyl axetat (dầuchuối). Tínhlượngdầuchuốithuđượctừ 132,35 gam axitaxeticđunnóngvới 200 gam rượuisoamylic. Biếthiệusuấtphảnứngđạt 68%.
A. 97,5 gam B. 195,0 gam C. 292,5 gam D. 159,0 gam
Cho45gamaxitaxeticphảnứngvới69gamancoletylic(xúctácH2SO4đặc),đunnóng,thuđược41,25gam etylaxetat.Hiệusuấtcủaphảnứngestehoálà
A.31,25%. B.40,00%. C.62,50%. D.50,00%.
Dạng: xà phòng hoá chất béo
Khixàphònghóatrioleintathuđượcsảnphẩmlà
A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH vàglixerol.
C. C15H31COONa vàglixerol. D. C17H33COONa vàglixerol.
Khithuỷphântrongmôitrườngaxittristearintathuđượcsảnphẩmlà
A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH vàglixerol.
C. C15H31COOH vàglixerol. D. C17H35COONa vàglixerol.
Đunnóngchấtbéocầnvừađủ 40 kg dungdịchNaOH 15%, giảsửphảnứngxảyrahoàntoàn. Khốilượng (kg) glixerolthuđượclà
A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2
Xàphònghoáhoàntoàn 17,24 gamchấtbéocầnvừađủ 0,06 mol NaOH. Côcạndungdịchsauphảnứngthuđượckhốilượngxàphònglà
A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.
Hiđrohoáhoàntoàn m(gam) triolein (glixeroltrioleat) thìthuđược 89gam tristearin (glixeroltristearat). Giátrị m là
A. 84,8gam B. 88,4gam C. 48,8gam D. 88,9gam
Xà phòng hóa hòan toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no B. Chất B là
A. axitaxetic B. axitpanmitic C. axit oleic D. axit stearic
Khihiđrohóahoàntoàn 1 mol triolein(C17H33COO)3C3H5 (xt : Ni, t0) thuđược 1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 . Số mol H2cầncungcấpcho quá
 
Gửi ý kiến