Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Thuy
Ngày gửi: 08h:04' 12-03-2018
Dung lượng: 638.5 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
(Đề thi gồm 4 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰNHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)Mã đề thi 101

 Họ, tên thí sinh:............................................................
Số báo danh: ................................................................

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Li = 7; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?
A. phân đạm. B. phân NPK. C. phân lân. D. phân kali.
Câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?
A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu.
Câu 3: Cho dãy các chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là
A. 3. B. 4. C. 1 D. 2.
Câu 4: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.
(2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.
(4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
A. 1. B. 3 C. 4. D. 2.
Câu 5: Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm hai muối và một ancol?
A. CH3-COO-CH2-COO-CH2-CH3. B. CH3-COO-CH2-COO-CH=CH2.
C. CH3-COO-CH2-CH2-COO-C6H5. D. CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3.
Câu 6 : Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Glyxin. B. Metyl amin. C. Glucozơ. D. Anilin.
Câu 7: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH bé nhất là :
A. NaCl. B. Ba(OH)2. C. NaOH. D. NH3.
Câu 8: Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng thì sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là
A. phenol. B. etanal. C. axit fomic. D. ancoletylic.
Câu 9: Hợp chất NH2CH2COOH có tên gọi là
A. valin. B. glyxin. C. alanin. D. lysin.
Câu 10: Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra:
A. khí CO2, NO. B. khí NO, NO2. C. khí NO2, CO2. D. khí N2, CO2.
Câu 11 : Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là
A. C2H4. B. C2H2. C. CH4. D. C2H6.
Câu 12: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?
A. C2H5OH và CH3-O-CH2-CH3. B. CH3–O-CH3 và CH3-CHO.
C. CH3-CH2–CHO và CH3-CHOH-CH3. D. CH2=CH-CH2OH và CH3-CH2-CHO.
Câu 13: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau
Avatar

Đáp án em đÁNH BỊ  NHẦM 1SO CÂU MỌI NG KIEM TRA LẠI NHA

 
Gửi ý kiến