Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dung
Ngày gửi: 15h:08' 13-08-2018
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 376
Số lượt thích: 0 người
Name: .................................TEST4 Date: Tuesday, August 14, 2018
Class 6A1 – Mrs. Dung Phone: 01664.409.436
I.Hoàn thành các câu sau:
1) Tom ..................... stamps. (not/to collect)
2) You ..................... songs in the bathroom. (not/to sing)
3) Julie ..................... in the garden. (not/to work)
4) I ..................... at home. (not/to sit)
5) Tina and Kate ..................... the windows. (not/to open)
6) Adam ..................... French. (not/to speak)
7) His sister ..................... lemonade. (not/to like)
8) We ..................... to music. (not/to listen)
9) My father ..................... the car every Saturday. (not/to clean)
10) Johnny and Danny ..................... in the lake. (not/to swim)
II.Hoàn thành các câu sau:
1) I don’t stay/doesn’t stay at home.
2) We don’t wash/doesn’t wash the family car.
3) Doris don’t do/doesn’tdo her homework.
4) They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.
5) Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.
6) Our hamster don’t eat/doesn’t eat apples.
7) You don’t chat/doesn’t chat with your friends.
8) She don’t use/doesn’t use a ruler.
9) Max, Frank and Steve don’t skate/doesn’t skate in the yard.
10) The boy don’t throw/doesn’t throw stones.
III. Hoàn thành các câu sau:
1) We ..................... handball at school. (not/to play)
2) Laura ..................... her room. (not/to clean)
3) Mark ..................... his homework. (not/to do)
4) Susan and Jerry ..................... TV. (not/to watch)
5) They ..................... at 6.30. (not/to wake up)
6) You ..................... shopping. (not/to go)
7) Mrs Smith ..................... a big box. (not/to carry)
8) My brother ..................... English. (not/to teach)
9) The teachers ..................... stories. (not/to tell)
10) I ..................... in a plane. (not/to fly)
IV. Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)
1) They play volleyball every week. - They ..................... volleyball every week.
2) John is nice. - John ..................... nice.
3) This car makes a lot of noise. - This car ..................... a lot of noise.
4) I like computer games. - I ..................... computer games.
5) We are from Greece. - We ..................... from Greece.
6) You wear pullovers. - You ..................... pullovers.
7) They speak English. - They ..................... English.
8) He watches TV. - He ..................... TV.
9) I am from Spain. - I ..................... from Spain.
10) Steve draws nice pictures. – Steve ..................... nice pictures.
V. Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)
1) She feeds the animals. - She ..................... the animals.
2) We take photos. - We ..................... photos.
3) Sandy does the housework every Thursday. - Sandy ..................... the housework every Thursday.
4) The boys have two rabbits. - The boys ..................... two rabbits.
5) Simon can read English books. - Simon ..................... English books.
6) He listens to the radio every evening. - He ..................... the radio every evening.
7) Anne is the best singer of our school. - Anne ..................... the best singer of our school.
8) The children are at home. - The children ..................... at home.
9) The dog runs after the cat. - The dog ..................... the cat.
10) Lessons always finish at 3 o`clock. - Lessons ..................... at 3 o`clock.
VII. Hoàn thành các câu hỏi sau:
1. Where / John?
Where is John?
2. Why / they / hungry?
Why are they hungry?
3. Where / we?
.................................................................................................
4. Who / you?
.................................................................................................
5. Why / he / late?
.................................................................................................
6. What / this?
.................................................................................................
7. Where / Jimmy ?
.................................................................................................
8. How old / she ?
.................................................................................................
9. How / you ?
.................................................................................................
10. Where / the station?
.................................................................................................
11. What time / it now?
.................................................................................................
12. Where / Pedro / from?
.................................................................................................
13. Why / they / in the kitchen?
.................................................................................................
14. How / the food?
.................................................................................................
15. How long / the journey?
.................................................................................................
16. How old / you ?
 
Gửi ý kiến