Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ thị kim loan
Ngày gửi: 19h:31' 30-11-2018
Dung lượng: 657.0 KB
Số lượt tải: 912
Số lượt thích: 1 người (Võ Quang Trung)
UNIT 1: MY NEW SCHOOL

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. come
2. A. hope
3. A. brother
4. A. fun
5. A. nice
6. A. mine
7 A. cold
8. A. subject
9. A. science
10. A. farm
11. A. teacher
12. A. meat
13. A. photo
B. month
B. homework
B. judo
B. student
B. bicycle
B. history
B. volleyball
B. club
B. like
B. after
B. chess
B. reading
B. going
C. mother
C. one
C. going
C. hungry
C. ride
C. exercise
C. telephone
C. put
C. music
C. walk
C. lunch
C. bread
C. brother
D. open
D. post
D. rode
D. sun
D. live
D. library
D. open
D. lunch
D. ice
D. class
D. school
D. seat
D. home

II. Put the words into two groups (/ au / and / a /)
Monday month judo homework going love open don`t one
brother mother lower Sunday come hope post rode lunch
/s/
/z/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. Give the names of school things in the pictures.


VI. Choose the best answer (A, B, C or D).
At lunchtime, you can ……lunch in the school canteen. A. be B. go C. do D. have
……..morning exercise is good for you. A. doing B. studying C. having D. playing
Look! The girls ……. in the schoolyard. A. skips B. are skipping C. skipping D. to skip
At break time, I go to the library and books. A. go B. read C. play D. listen
Listen! Someone …….at the door. A. knock B. knocks C. is knocking D. are knocking
Nam …… football now. He`s tired. A. doesn`t play B. plays C. is playing D. isn`t playing
We are excited…….the first day of school. A. at B. with C. about D. in
My parents often help me …..my homework. A. at B. with C. about D. in
I am having a Math lesson but I forgot my …….. A. calculator B. pencil sharpener C. pencil case D. bike
Cuong and Minh ….to school from Monday to Friday. A. ride B. rides C. is riding D. are riding
What is your ….subject at school? A. like B. excited C. nice D. favourite
In the afternoon, students ….many interesting clubs. A. join B. do C. play D. read
My sister and I….our bicycles to school now. A. ride B. rides C. is riding D. are riding
Mr. Vinh ….our class math. A. teach B. teaches C. does D. plays
School…..at 4.30 p.m every day. A. finish B. finishes C. go D. have
Listen! Are they …… in the classroom? A. sing B. sings C. singing D. is singing
A good friend is ready… to things with his classmates. A. ride B. read C. share D. go

V. Match the questions (A) and the answers (B).
A
B
Keys

1. What are you watching?
2. What kind of programmes do watch?
3. Where are you going?
4. Where does she live?
5. Who are you talking about?
6. How often do you ride your
 
Gửi ý kiến