Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn ngân trang
Ngày gửi: 10h:48' 27-01-2019
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn Thi: TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 09/01/2019
(Đề thi gồm có 04 trang)

 PHẦN A: NGỮ ÂM (1.0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A.heavy
B. head
C. weather
D. easy

2
A. chair
B. character
C. children
D. chat

3
A. watched
B. looked
C. finished
D. stayed

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1.
A .picture
B. morning
C. careful
D. divide

2.
A . declare
B. extra
C. local
D. answer

 PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. My father often (watch) _______________ television in the evenings.
2. John and I ( be ) ________________pen-pals for nearly three years.
3.Milk (bring) ________________ to us by the man everyday.
4. My daughter is interested in (read) __________________ comics.
5.My teacher told us (not make) ________________ much noise in class.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. Jane is only 10 years old , but she cooks very ___________. (GOOD)
2. Lan is a ________________ girl , so everyone likes her. ( BEAUTY )
3. What have fashion desingers done to ____________ . (MODERN)
4. My father has a large ___________ in coins. ( COLLECT)
5. The internet is a wonderful __________ of modern life. (INVENT)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1. I suggest ________a short cut through the park. It’ll take much less time.
A. take B. to take C. taking D. took
2. Please turn ___________ the air conditioner. It’s so hot.”
A off B. in C. on D. into
3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
A. Because
 B. However
 C. Despite
 D. Although

4. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
A. a
B. the
 C. an
 D. x

5. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
A. collecting
B. collector
 C. collect
 D. collection

6. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
A. whom
B. which
 C. who
 D. whose

7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and ____ for many years.
A. music
B. musical
C. musician
 D. musicians

8.Nobody knows who she is , ______________ ?
A.isn’t she B. do they C. don’t they D. doesn’t she
9. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised
B. suggested
C. insisted
 D. forced

 10. - Thank you very much.- ______________.
A. Welcome you!  B. Don’t mention it C. That’s good! D. Nothing impossible!

PHẦN C: ĐỌC HIỂU( 3.0 điểm )
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
After English surprised learning picked

When I first started (1) _________ English ten years ago . I could hardly say a word - “ hello” , “goodbye”, “thank you” was just about it ! I went to classes two evenings a week and I was (2) _________ at how quickly I made progress during the course we learned lots of vocabulary and studied grammar rules . The thing I enjoyed most was being able to practice (3) _________ with the other students in my class. ( 4) _________ two years I went to England to a language school .It was in Cambridge . I did a three – week course at a very good school and I stayed with a local family . It was a fantastic
No_avatar

CÓ ĐÁP ÁN KHÔNG Ạ ? CHO E XIN VỚIKhóc

 

No_avatar

đề này cua r mình , bạn nên trích nguồn nhé

 

 
Gửi ý kiến