Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Lực
Ngày gửi: 22h:46' 28-04-2019
Dung lượng: 10.0 MB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Kỳ thi: Ngày 4 tháng 6 năm 2018
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề 100 SECTION 1. LISTENING
Thí sinh chi xem và làm bài nghe khi có yêu cầu của giám thị.
Bài nghe bao gồm 2 phần, mỗi phần nghe 2 lần, thí sinh có 30 giây để xem câu hỏi trước mỗi phần nghe.
Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc
Thí sinh ghi đáp án theo yêu cầu vào phiếu làm bài thi.
Part 1: You will hear a teacher talking about a school trip. For each question, choose the right answer A, B or C.
Câu 1: When are they going to visit the film museum?
A. on Sunday. B. on Friday C. on Saturday
Câu 2: What time will they have to leave?
A. at eight forty-five B. at six forty-five C. at ten forty-five
Câu 3: How Will they get there?
A. by bike B. by car C. by bus
Câu 4: Where will they have lunch?
A. at school B. in the museum cafe. C. in a restaurant
Part 2: You will hear a student telephoning a school. Listen and complete questions with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER.
INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
Next course begins:
Câu 5: Date: 3rd............................................
Câu 6: Classes begin at:................................................
Câu 7: Address:...............................London Road
Câu 8: Near:......................................................
SECTION II: USE OF LANGUAGE
Part 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 9: He asked me who l an appointment with the next day.
A. will have B. would have C. had D. have
Câu 10: I enjoy the whole vacation on the island with my family.
A. to spend B. spend C. spending D. spent 1
Câu 11: What do you think of the newly discovered cave? -
A. Never mind B. By the way C. Oh, fantastic D. That`s right
Câu 12: "Hi, Anna You are going to the park. Can i come too?
A. I see B. Of course you can C. Oh, I understand D. Well-done
Câu 13: Circle the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation
A. nuclear B. earache C. earthquake D. clear
Câu 14: Tony is very interested learning Vietnamese and so am i.
A. at B. in C. of D. on
Câu 15: Hung Why don`t we hold a big party for our teachers on the 20th of November? Mai
A. Here you are. B. Good ideal C. No, thanks D. Yes, I`d love to
Câu 16: If a typhoon occurs, the market will be closed and no food will be
A. comfortable B. available C. convenient D. beautiful
Câu 17: it was his to take a nap after lunch.
A. hobby B. work C. habit D. dream
Câu 18: Mr. West Hello. Can I help you? - Emma
I know it`s difficult to remember
B. Yes, It`s on Saturday
C. Oh no, It`s too expensive
D. Yes, please I`m looking for a book
Câu 19: It`s very dark here. Do you mind if i the light?
A. go on B. take off C. look for D. tum on
Câu 20: the heavy rain, we enjoyed our picnic
A. Because B. In spite C. Despite D. Although
Câu 21: Jack London, is the author of the Call of the Wild, is a famous American writer.
A. whose B. whom C. that D. who
Câu 22: All the information we need tomorrow
A. has been provided B. will be provided C. will provide D. has provided
Câu 23: Nga was tired, she finished washing the clothes for her mom
A. So B. But C. Because D. Although
Câu 24: He has a very good sense of He never gets lost
A. time B. humor C. direction D. Style
Câu 25: If we to England this summer, we would have the chance to pick up a bit of English
A. go B. have gone C. goes D. went
Câu 26: Which word has the different stress from the others?
A. happy B
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓