Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nguyễn Khánh uyên
Ngày gửi: 21h:10' 08-05-2019
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT (2012- 2013)
MÔN TIẾNG ANH (60 phút)


PART A: PHONETICS
Khoanh tròn vào từ trong số (A, B, C hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0đ)
0. A. So
B. no
C. do
D. go

1. A. baggy
B. casual
C. label
D. fashion

2. A. city
B. recycle
C. center
D. collect

3. A. tea
B. listen
C. sent
D. tend

4. A. books
B. cats
C. maps
D. dogs

5. A. tidal
B. gift
C. bill
D. public

PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Khoanh tròn một phương án đúng nhất trong số (A, B, C hoặc D) để hoàn thành những câu sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (2.0đ)
0. They have just introduced a new style ___________ jeans in the USA.
A. in
B. at
C. of
D. on

 1. My brother usually listens to music ____________ the evening.
A. on
B. in
C. at
D. by

 2. - “Would you like to go camping with me next Sunday?” - “______________________.”
A. Yes, please
B. Yes, I’d love to
C. No, thanks
D. Yes, I would

 3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
A. Because
B. However
C. Despite
D. Although

 4. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
A. collecting
B. collector
C. collect
D. collection

 5. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
A. whom
B. which
C. who
D. whose

 6. My children are very ___________ about going to the zoo.
A. excited
B. interesting
C. interested
D. exciting

 7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and _________ for many years.
A. music
B. musical
C. musician
D. musicians

 8. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
A. a
B. the
C. an
D. x

 9. Nam didn’t go to school yesterday, ____________?
A. did he
B. didn’t he
C. did Nam
D. didn’t Nam

 10. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised
B. suggested
C. insisted
D. forced

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0đ)
0. Last Sunday I (go) went to the cinema with my friend.
1. My brother usually (go) _________________ to work early to avoid traffic jams.
2. If I have her telephone number, I (give) _________________ it to you.
3. She wishes she (can) _______could__________ speak English fluently.
4. Yesterday when I came to see Peter, he (do) _________________ his homework.
5. Mai (not/write) _________________ any letters to me since she moved to Ho Chi Minh City.
PART C: READING COMPREHENSION
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong số (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0 đ)
Electricity is the (0) _________ common form of energy used today. (1) _________ the modern world, (2) _________ is instantly available at the touch of a switch. Electricity has numerous uses. The most common use of electricity is to provide artificial lighting. In factories, electricity is used to (3) _________ the electric motor of machines. In offices, electricity is used to light up (4) _________ workplace. It is also used to operate air-conditioners, computers (5) _________ many other machines.
0. A. many
B. much
C. most
D. more

1. A. In
B. Round
C. During
D. From

2. A. gas
B. water
C. electricity
D. coal


 
Gửi ý kiến