Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần đức minh
Ngày gửi: 09h:46' 26-09-2020
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
NAME______________________ PRACTICE TEST FOR EXAMINATION
EXERCISE 1: CÁC CÂU SAU
1. this /Miss Hoa / Good morning / Nga/ is
(_______________________________________________
2. is / This/ school / my .
(________________________________________________________
3. people / are / How many / in / there / family / your ?
(________________________________________________________________
4. father / is / engineer / an / My .
(_____________________________________________
5. five / are / people / There / family / in / my.
(__________________________________________________________
6. eight / old / / years / brother / is .
(___________________________________________________________
EXERCISE 2 : NỐI CỘT A VÀ CỘT B CHO PHÙ HỢP
A
 B

What’s his name ?
How many chairs are there ?
What does Hoado ?
Where do you live ?
How old is your father ?
Is that your pen ?
How do you spell your name ?

There are four.
I live on Nguye Hue Street.
N-G- A, Nga.
No.This is my pen.
His name is Trung.
He is forty years old.
She is a doctor.

EXERCISE 3 :Đặtcâuhỏichocáccâutrảlời
a. …………………………………………………………….? – This is a clock.
b. ……………………………………………………………? – They’re chairs.
c. ……………………………………………………………..? – Her name’s Loan.
d. ……………………………………………………………..? – He is a doctor.
e. ……………………………………………………………………………………………..? – There are forty students in my class.
Choose the best answer
My sister is Tam. …………. is a teacher.
A. Her B. She C. He D. I
This is my father. ……………name is Phong.
A. Her B. His C. He’s D. My
There ………… fifty students in my class.
A. are B. is C. do D. be
What are these? - …………. are desks.
A. They B. It C.We D. You
My name is Mai and this is Minh. We are …………….
A. student B. students C. lamps D. living-room
How many ………………. are there?
A. clocks B. clock C. clockes D. an clock
7. ………………..……your book
A. come B. stand C.close D.sit
8. Where ………………………………..? A. do live you B. do you live C.you live
9. Nam : “Is this your class ?” - Mai: “…………………….”
A.No, That’s my house. B. This is my class. C. No,That’s my class
10. 20 +15 = …………………….
A.thirty B. thirty-fif. C. forty-five D. thirty-five
11. Emmuốn “ChàobuổiChiềuthầyLộc!” ta sẽnói :
A. Goodbye,Loc B. Good morning,Miss Loc C. Good afternoon,Mr.Loc
12. Chọncâunàođúngtrongcáccâusau:
A. There is five people in my family.
B. There are five peoples in my family.
C. There are five people in my family.
13. “ What does your mother do?”
A. They’re students. B. My mother is a nurse. C. He is a teacher.
14. “ Kialàlớpcủamình”dịch sang Tiếng Anh sẽlà:
A. This is my class B. That’s my class. C. That’s her class
TÌM RA ĐÁP ÁN CÓ CÁCH PHÁT ÂM KHÁC
14. A. that B. this C. thanks D. these
15. A. student B. pen C. ten D. spell
TÌM RA TỪ KHÔNG CÙNG NHÓM
16. A. doctor B. teacher C. engineer D. house
17.AWe B. You C. He D. My
18. A.BookB.Pen C. Ruler D, Student


Unit 2: at school
I. Chọntừ mà phần gạch châncócáchphát âm kháccáctừcòn lại.
A. waste B. name C. stand D. eraser
A. sit B. five C. window D. morning
A. door B. school C. choose D. classroom
A.open B. old C. close D. do
A. spell B. desk C. pencil D. basket
II. Chọntừkhácvớicáctừcòn lại.
A.
 
Gửi ý kiến