Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương Lan
Ngày gửi: 20h:19' 04-10-2020
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
THEME 1: HOME
VOCABULARY

Noun
Example
Meaning

factory
/ˈfæktri / /ˈfæktəri /
He works for a car factory.


office
/ˈɑːfɪs /
Are you going to the office today?


company
/ˈkʌmpəni /
She joined the company in 2009.


store
/stɔːr /
She’s going to a health food store to buy things.


airport
/ˈerpɔːrt /
Tom’s waiting in the airport lounge.


hotel
/hoʊˈtel /
I lived in a five-star hotel last year.


government
/ˈɡʌvərnmənt /
She has resigned from the Government.


construction worker
/kənˈstrʌkʃn / /ˈwɜːrkər /
Her uncle is a construction worker.


construction site = building site
/kənˈstrʌkʃn / /saɪt /
Her uncle works on a construction site.


police station
/pəˈliːs / /ˈsteɪʃn /
The suspect was taken to the nearest police station for questioning.


police officer
/pəˈliːs / /ˈɑːfɪsər /
The police officer is investigating the case.


receptionist
/rɪˈsepʃənɪst /
I worked as a receptionist for 2 years.


sales assistant= shop keeper=shop assistant
/seɪlz / /əˈsɪstənt /
The sales assistant helped me to buy a shirt.


laundry
/ˈlɔːndri /
I’m doing the laundry.


yard
/jɑːrd /
The children were playing in the yard.


garage
/ɡəˈrɑːdʒ /
My father is fixing his car in the garage.


balcony
/ˈbælkəni /
We had tea on the hotel balcony.


floor
/flɔːr /
My house is on three floors.


gym
/dʒɪm /
The school has recently built a new gym.


apartment
/əˈpɑːrtmənt /
They live in a luxury apartment.


basement
/ˈbeɪsmənt /
Kitchen goods are sold in the basement.


firework
/ˈfaɪərwɜːrk /
They love watching fireworks on New Year Eve.


parade
/pəˈreɪd /
They often watch military parades.


lucky money
/ˈlʌki / /ˈmʌni /
The kids are happy to get lucky money on Tet.


survey
/ˈsɜːrveɪ /
A recent survey showed that children play computer games a lot.


lion dance
/ˈlaɪən / /dæns /
They love watching lion dances Mid Fall Festival


restaurant
/ˈrestərɑːnt /
We had a meal in a restaurant.


pool
/puːl /
They are relaxing by the pool.


Verbwatch
/wɑːtʃ /
He watched TV last night.


decorate
/ˈdekəreɪt /
They decorated the room with flowers.


visit
/ˈvɪzɪt /
She went to visit relatives in Wales.


wear – wore – worn
/weə(r) /
She was wearing a new coat.


get – got – gotten
/ɡet /
I got a letter from Dave this morning.


buy – bought – bought
/baɪ /
He bought me a new coat.


make – made – made
/meɪk /
She makes her own clothes.


water
/ˈwɑːtər /
My father often waters the garden.


sweep – swept – swept
/swiːp /
She swept the floor yesterday.


feed – fed – fed
/fiːd /
The baby can’t feed itself yet.


Adjectivelucky
/ˈlʌki /
She was lucky enough to be chosen for the team.


special
/ˈspeʃl /
She’s a very special friend.


traditional
/trəˈdɪʃənl /
It’s traditional in America to eat turkey on Thanksgiving Day.


REMEMBER:

I live in Vietnam.

I live on Quang Trung Street.

I live with my mother and father.

I live in a house / an apartment.

I live on the second floor.

My mom works in a hotel / school.

My dad works for the government.

My aunt works for a company.

My sister works atan airport.

My brother works inthe airport.

My uncle works on a construction site.
 
Gửi ý kiến