MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Phản ứng oxi hóa khử

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị phương thảo
  Ngày gửi: 22h:48' 08-12-2017
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 339
  Số lượt thích: 0 người
  PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
  Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + H2O là
  A. 55 B. 20 C. 25 D. 50
  Câu 2: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là
  A. 0,5 B. 1,5 C. 3,0 D. 4,5
  Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+
  A. nhận 1 mol electron B. nhường 1 mol electron
  C. nhận 2 mol electron D. nhường 2 mol electron
  Câu 4: Trong phản ứng: KClO3 + 6HBr → KCl + 3Br2 + 3H2O thì HBr
  A. vừa là chất oxi hoá, vừa là môi trường B. là chất khử
  C. vừa là chất khử, vừa là môi trường D. là chất oxi hoá
  Câu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hoá là:
  A. 8 B. 6 C. 4 D. 2
  Câu 6: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại
  A. bị khử B. bị oxi hoá C. cho proton D. nhận proton
  Câu 7: Cho các chất và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion đóng vai trò chất khử là
  A. 9 B. 7 C. 8 D. 6
  Câu 8. Cho các chất và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá là
  A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
  Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ là
  A. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6
  Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ
  A. chỉ bị oxi hoá C. chỉ bị khử
  C. không bị oxi hoá, không bị khử D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử
  Dùng cho các câu 11, 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất.
  Câu 11: Phần trăm thể tích của oxi trong Y là
  A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%
  Câu 12: Phần trăm khối lượng của Al trong X là
  A. 30,77% B. 69,23% C. 34,62% D. 65,38%
  Câu 13: Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
  A. 6,72 B. 3,36 C. 13,44 D. 8,96
  Dùng cho câu 14, 15: Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối chứa (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit.
  Câu 14: Giá trị của x là
  A. 73,20 B. 58,30 C. 66,98 D. 81,88
  Câu 15: Giá trị của y là
  A. 20,5 B. 35,4 C. 26,1 D. 41,0
  Dùng cho câu 16, 17, 18, 19: Dẫn hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng
  Avatar

  Sao ghi tiêu đề và nội dung không giống nhau. Chỗ này dành cho giáo dục mà lại làm chuyện phản giáo dục vậy

   
  Gửi ý kiến