Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cách đặt dấu trọng âm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hồng Nguyên
Ngày gửi: 15h:26' 22-05-2017
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 431
Số lượt thích: 0 người
10 QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH ( STRESS )
(2016 -2017 – HỒNG NGUYÊN)
QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be`gin, be`come, for`get, en`joy, dis`cover, re`lax, de`ny, re`veal,… Ngoại lệ: `answer, `enter, `happen, `offer, `open…
QUY TẮC 2: Danh từ / tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex1: `children, `hobby, `habit, `labour, `trouble, `standard… Ngoại lệ: ad`vice, ma`chine, mis`take…
Ex2: `basic, `busy, `handsome, `lucky, `pretty, `silly… Ngoại lệ: a`lone, a`mazed, …
QUY TẮC 3: Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be`come, under`stand,
QUY TẮC 4: Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm.
Ex: dis`cover, re`ly, re`ply, re`move, des`troy, re`write, im`possible, ex`pert, re`cord, … Ngoại lệ: `underpass, `underlay…
QUY TẮC 5: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain.
Ex: ag`ree, volun`teer, Vietna`mese, re`tain, main`tain, u`nique, pictu`resque, engi`neer… Ngoại lệ: com`mittee, `coffee, em`ployee…
Ex: eco`nomic, `foolish, `entrance, e`normous …
QUY TẮC 6: Danh từ ghép . tính từ ghép-> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex1: `birthday, `airport, `bookshop, `gateway, `guidebook, `filmmaker,…
Ex2: `airsick, `homesick, `carsick, `airtight, `praiseworthy, `trustworth, `waterproof, … Ngoại lệ: duty-`free, snow-`white …
QUY TẮC 7: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là –ed -> trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2.
Ex: ,bad-`tempered, ,short-`sighted, ,ill-`treated, ,well-`done, well-`known…
QUY TẮC 8: Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi. -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less
Ex: ag`ree – ag`reement `meaning – `meaningless re`ly – re`liable `poison – `poisonous `happy – `happiness re`lation – re`lationship  QUY TẮC 9: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
Ex: e`vent, sub`tract, pro`test, in`sist, main`tain, my`self, him`self …
QUY TẮC 10: Những từ có tận cùng là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ SAU RA TRƯỚC.
Ex: eco`nomical, de`moracy, tech`nology, ge`ography, pho`tography, in`vestigate, im`mediate,…
CHÚ Ý: Từ có 3 âm tiết trở lên-> thường là trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ SAU RA TRƯỚC.
Ex: `library, li`brarian, `beautiful, en`vironment, ………
Ngoại lệ: im`portant, vo`cabulary,…..
 
Gửi ý kiến