Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cau bi dong dac biet

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nguyệt Hằng
Ngày gửi: 22h:54' 31-07-2012
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 896
Số lượt thích: 0 người
PART A: STRUCTURES
STRUCTURE 1
Somebody + want/ like/expect + someone to do something
-> Somebody + want /like/expect + something + to be done
EX: Our teacher wants us to prepare our lessons carefully.
Our teacher wants our lessons to be prepared carefully.
They expected me to finish my work early.
They expected my work to be finished early.
STRUCTURE 2
Somebody + agree/arrange/ determine/ decide + to do something
->Somebody + agree/arrange /determine/ decide + that something + should be + done
EX: She decided to rebuild the house.
She decided that the house should be rebuilt.
STRUCTURE 3
Something + need(s) + doing (also: want+ v-ing/require+v-ing)
Something + need(s) + to be done (also: want+ to be done/require+to be done)
EX:
The house needs cleaning. (passive meaning) These flowers require watering.
The house needs to be cleaned. These flowers require to be watered.
You don’t need to prepare the lesson (active) The chickens need feeding
The lesson doesn’t need to be prepared. The chickens need to be fed.
The lesson doesn’t need preparing.
STRUCTURE 4
A. PRESENT MEANING
people + think/expect/believe/estimate/say/report/suppose/hope/declare/rumour + that+ someone + do something (active) ( PASSIVE

PASSIVE
TYPE 1
It is
thought
expected
believed
estimated
said
reported
supposed
hoped
declared
rumored
that someone + do something


TYPE 2
Someone is

to do something

EX:
People think that he drives dangerously. (active)
It is thought that he drives dangerously. (type 1)
He is thought to drive dangerously. (type 2)
People believed that he is a good teacher.
It is believed that he is a good teacher. (type 1)
He is believed to be a good teacher. (type 2)
B. PAST MEANING
people + think/expect/believe/estimate/say/report/suppose/hope/declare/rumour + that + someone + did something (active) ( PASSIVE

PASSIVE
TYPE 1
It is
thought
expected
believed
estimated
said
reported
supposed
hoped
declared
rumoured
that someone + did something


TYPE 2
Someone is

to have done something


EX: People think that he drove dangerously. (active)
It is thought that he drove dangerously. (type 1)
He is thought to have driven dangerously. (type 2)
People believed that he is a good teacher. (active)
It was believed that he was a good teacher. (type 1)
He was believed to have been a good teacher. (type 2)
NOTE: It’s your duty to do something
You are supposed to do something (bổn phận của bạn là….)
EX:
It’s your duty to lock all the doors.
You are supposed to lock all the doors.
STRUCTURE 5
Somebody + see/make/let + someone + do + something (active)
->Someone is seen/made + to do something (passive)
Someone is let + do something (passive) but we often say: someone is (not) allowed to do something
EX: He made me stay outside yesterday. (active)
I was made to stay outside yesterday.
The teacher let us go home early last week. (active)
We were let go home early by the teacher last week.
often: We were allowed to go home early by the teach r last week.
I saw the thief climb the wall. (active)
The thief was seen to climb the wall.
STRUCTURE 6
Somebody + have + someone + do something
Somebody + get + someone + to do something
Somebody + have + something + done
"To get someone to do something" suggests that you talked to the person and convinced him to do something. "To have someone do something" simply states that you arranged for someone to do something, whether or not that person did it voluntarily.
EX: He had his waiter carry the luggage home.
He had the luggage carried home by the waiter.
I got the postman to post the letter for me.
I had the letter posted for me by the postman.
STRUCTURE 7
Don’t do something (active) ( something mustn`t be done
It’s impossible to do something (active) ( something can’t be done
It’s possible to do something (active) ( something can be done
EX: Don’t touch this switch
This switch mustn`t be touched
It is impossible to do this
 
Gửi ý kiến