Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cau hoi hoi thi ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam
Người gửi: Bach Lien
Ngày gửi: 10h:26' 15-12-2008
Dung lượng: 147.0 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý
TRẢ LỜI 30 CÂU HỎI HỘI THI
“Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh``
-----------------------------------------------------------

Câu1. Vì sao Đảng ta quyết định phát động Cuộc vận động ``Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh `` ?
Trả lời:
- Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
- Trong hơn 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23 -CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), toàn Đảng, toàn dân ta đã tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết quả tốt.
- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, về các Văn kiện tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đã nêu rõ: ``Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng". Trước thực trạng đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm góp phần xây đựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực.
- Từ kết quả và kinh nghiệm triển khai chỉ đạo điểm Cuộc vận động ``Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh `` trong năm 2005, trước yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững, Bộ Chính trị (khoá X) ra Chỉ thị số 06- CT/TW triển khai cuộc vận động này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Câu 2. Ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động đối với việc thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra như thế nào ?
Trả lời:
Phát động Cuộc vận động ``Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh`` nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh.
- Nâng cao đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
- Hội thi ``Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " là một hoạt động chính trị - xã hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để hưởng ứng Cuộc vận động ``Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ``. Thông qua tổ chức Hội thi, nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh ... nâng cao nền tảng đạo đức tinh thần trong Đảng và toàn xã hội; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 3. Đạo đức có vai trò, vị trí, tầm quan trọng như thế nào đối với mỗi gia đình và mỗi cá nhân ?
Trả lởi:
- Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác
No_avatar

SAO MAY E TAI VE MA DOC FONT CHU K DUOC, CO AI CHI VOIIIIII

 

Avatar
Font chữ Times New Roman mà! bạn xem máy tính của bạn có font chữ này chưa!
 
Gửi ý kiến