Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

câu tường thuật và bài tập có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thi
Ngày gửi: 09h:57' 27-03-2017
Dung lượng: 34.7 KB
Số lượt tải: 2615
Số lượt thích: 3 người (lê thị thu như, Hà Lý, hoanga phu)
Name:……………………………….
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT
1. “Open the door,” he said to them.
-He told them..................................................................................................
2. “Where are you going?” he asked her.
-He asked her where.......................................................................................
3. “Which way did they go?” he asked.
-He asked... ...................................................................................................
4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
-I told... ...........................................................................................................
5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
-She told... ..........................................................................................................
6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
-I asked her... ..................................................................................................
7. “He’s not at home”, she said.
-She said that... ...............................................................................................
8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
-The girl wanted to know... .........................................................................
9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
-Tom told Ann... .............................................................................................
10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
-He asked... .......................................................................................................
11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.
-Thomas asked Jean........................................................................................................
12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.
-I told Mary.... ...................................................................................................................
13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.
- She said that................................................................................................................
14. “I’ll pay him if I can” she said.
-She said that... ..........................................................................................................
15. “What are you going to do next summer?” she asked.
- She asked us.... ..............................................................................................................
16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.
-He told Jack that.... ........................................................................................................
17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.
-Tom asked Jean.... .................................................................................................
18. “I want a camera for my birthday,” he said.
-He said that.... ...........................................................................................................
19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.
-He told us.... ............................................................................................................
20. “How long are you going to stay?” I asked him.
-I asked him how long..................................................................................................
21. “Are you going by train?” she asked me.
-She wanted to know.... ..............................................................................................
22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.
-She asked us.... ............................................................................................................
23. “Will you come to my party?” she said to me.
-She invited me.... ..........................................................................................
24. “Don’t do it again,” she said to them.
- She told them..............................................................................................
25. “ DidMr Brown send the potatoes to you?” she asked.
-She asked....................................................................................................
26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.
-She told...................................................................................................
27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.
-Mary asked............................................................................................
28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.
- Peter asked if ..........................................................................................
29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.
-The office manager wondered............................................................
30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.
-John advised Elizabeth...........................................................................................
31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.
-John accused...........................................................................................................
32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.
-Mary accused...........................................................................................................
33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.
-The nurse asked Mrs. Bingley...................................................................................
34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.
-The doctor advised..........................................................................................
35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.
-Tim wondered..........................................................................................................
36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.
-Paul apologized..............................................................................................
37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.
- Martha asked Peter when................................................................................
38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.
-Anna asked.......................................................................................................
39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.
- William’s mother told.....................................................................................
40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son.
-Mrs. Rogers told....... .............................................................................
41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.
-George said............................................................................................
42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.
-Martin apologized..................................................................................
43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.
-The landlady asked................................................................................
44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.
-Mary asked............................................................................................
45. “Breakfast will not be served after 9.
 
Gửi ý kiến