Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chia dong tu lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Nhung
Ngày gửi: 22h:37' 24-09-2010
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
Test of English for 6

Full name:……………………
I .Supply the correct verbs in the brackets .( 2pt ) (Cho dạng đúng của động từ)
Every morning , Nam (get )………….. up at six
I ( have ) ………………breakfast at six thirty
What time …………………..she ( go ) ………to school?
She ( go ) …………………..to school at at 6:15
4. They ( play )…………………………..soccer in the stadium
II. Use the correct tense of the verbs (2pts) (Cho dạng đúng của động từ)
1. I (go) ……………to school every day.
2. We (have)……………….. English on Tuesday.
3. He (play)…………………. soccer every afternoon.
4. My mom (get)……………… up at five o’clock.
5. Where……….. your father……………. (work)?
6. She ………………..(eat) her lunch in the factory.
7. Mai ………………………….(live) in the country.
8. There…………………… (be) forty five students in my class.
III Supply the correct verb form. (2p) (Cho dạng đúng của động từ)
Nam …………………..……(play) soccer everyday.
There………………...…… (be) two bookstores near my house.
His house……………..... (be) opposite a bakery?
Every evening, my friends …………….(listen) to music. My brother………....…. (not listen) to music, he…………....…. (read) books.
Our house ………..…..(have) a yard. The yard ……………(not be ) big.
IV/Give the correct verb forms: ( 2p ) (Cho dạng đúng của động từ)
1. His mother……………….(do) the housework everyday.
2. We…………………….(not have) English on Tuesday.
3. Tom……………………..(be) my friend. He…………..(play) sports everyday.
4. You…………….(live) on Huong Vien Street? Yes,I…………….(live) there.
5. Minh .....................(have) breakfast then he(go) ........................to school.
V. Give the correct verb forms: ( 2p ) (Cho dạng đúng của động từ)
My brother……….. ( not live) in Hanoi. He ..............(live) in Ho Chi Minh City.
school ……….( have) a small garden. There ………..( be) many flowers in it.
What time ………your son ……………( get up) every morning ?
Your parents…………… ( go ) to work every day ?
Nam ………………( wash) his face at 6.15.
We …………………( not have) breakfast at 6.30 every morning.

 
Gửi ý kiến