Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chủ đề 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:07' 05-03-2008
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
Ngaøy soaïn:15/12/2007.
Ngaøy daïy: 19/12/2007.

Chuû ñeà 3. THEÁ GIÔÙI NGHEÀ NGHIEÄP QUANH TA
THEÁ GIÔÙI NGHEÀ NGHIEÄP QUANH TA
I-MUÏC TIEÂU:
+ Bieát ñöôïc 1 soá kieán thöùc veà ngheà nghieäp raát phong phuù, ña daïng vaø xu theá phaùt trieån hoaëc bieán ñoåi cuûa nhieàu ngheà.
+ Bieát caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà.
+ Keå ñöôïc 1 soá ngheà ñaëc tröng minh hoaï cho tính ña daïng cuûa theá giôùi ngheà nghieäp .
+ Coù yù thöùc chuû doäng tìm hieåu thong tin ngheà.
II/ CHUAÅN BÒ:
+ Nghieân cöùu noäi dung chuû ñeà vaø caùc taøi lieäu tham khaûo coù lieân quan.
+ Chuaån bò hoïc taäp cho caùc nhoùm: Lieät keâ 1 soá ngheà khoâng theo 1 nhoùm nhaát ñònh naøo ñeå hoïc sinh phaân loaïi ngheà theo yeâu caàu cuûa ngheà ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Chuaån bò 1 soá caâu hoûi cho hoïc sinh thaûo luaän veà cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc choïn ngheà.
+ Chuaån bò veà toå chöùc hoaït ñoäng cuûa chuû ñeà.
III TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu tính ña daïng cuûa theá giôùi ngheà nghieäp.

GV: ÔÛ nöôùc ta coù bao nhieâu ngheà? Treân theá giôùi coù bao nhieâu ngheà?
GV yeâu caàu HS vieát teân cuûa 10 ngheà maø caùc em bieát.
GV cho hoaït ñoäng nhoùm thaûo luaän, boå sung cho nhau nhöõng ngheà khoâng truøng vôùi nhöõng ngheà maø caùc em ñaõ ghi.


GV keát luaän veà tính ña daïng cuûa theá giôùi ngheà nghieäp.
1/ Tính ña daïng, phong phuù cuûa theá giôùi ngheà nghieäp:
+ Ngheà thuoäc danh muïc nhaø nöôùc ñaøo taïo: Coù haøng traêm ngheà. Ai muoán laøm ngheà ñoù phaûi hoïc ôû caùc tröôøng do nhaø nöôùc quaûn lí.
+ Ngheà ngoaøi danh muïc nhaø nöôùc ñaøo taïo: Coù ñeán haøng nghìn ngheà, ñöôïc ñaøo taïo theo nhieàu hình thöùc khaùc nhau.
Löu yù: + Danh muïc ngheà ñaøo taïo cuûa 1 quoác gia khoâng coá ñònh, noù thay ñoåi tuyø thuoäc keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø yeâu caàu veà nguoàn nhaân löïc cuûa töøng giai ñoaïn lòch söû.
+ Danh muïc ngheà ñaøo taïo cuûa quoác gia naøy khaùc vôùi cuûa quoác gia kia do nhieàu yeáu toá (kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoâïi …) khaùc nhau chi phoái.
+ Coù nhöõng ngheà chæ coù ôû ñòa phöông naøy maø khoâng coù ôû ñòa phöông kia (cuøng trong 1 nöôùc), chæ coù ôû nöôùc naøy maø khoâng coù ôû nöôùc kia.
+ Moãi ngheà laïi chia ra thaønh nhöõng chuyeân moân, coù ngheà coù tôùi vaøi chuïc chuyeân moân. Nhö ngheà daïy hoïc, coù caùc moân nhö Toaùn, Vaên, Söû, Ñòa …

GV cho HS neâu 1 soá ngheà chæ coù ôû nôi naøy maø khoâng coù ôû nôi khaùc, coù ôû nöôùc naøy maø khoâng coù ôû nöôùc khaùc.
Ví duï: Trong nöôùc: Ngheà nuoâi caù saáu ôû caùc tænh thuoäc Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, nhöng khoâng coù ôû Cao Baèng, Laïng Sôn …
ÔÛ AÁn Ñoä coù ngheà chuyeân thoåi saùo ñeå ñieàu khieån raén ñoäc maø caùc nöôùc khaùc khoâng coù ngheà naøy.

Hoaït ñoäng 2. Phaân loaïi ngheà thöôøng gaëp

GV: Coù theå goäp 1 soá ngheà coù chung 1 soá ñaëc ñieåm thaønh 1 nhoùm ngheà ñöôïc khoâng? Neáu ñöôïc, caùc em haõy laáy ví duï?
2/ Phaân loaïi ngheà:
a/ Phaân loaïi ngheà theo hình thöùc lao ñoäng (lónh vöïc lao ñoäng).
+ Lónh vöïc quaûn lí, laõnh ñaïo coù 10 nhoùm ngheà:

(HS vieát treân giaáy caùch phaân loaïi ngheà cuûa mình)
HS hoaït ñoäng nhoùm neâu moät vaøi ví duï minh hoaï.
GV phaân tích moät soá caùch phaân loaïi ngheà nhö sgk (trang 24 – 25)
1/ Laõnh ñaïo caùc cô quan Ñaûng, Nhaø nöôùc, ñoaøn theå vaø caùc boä phaän trong caùc cô quan ñoù.
2/ Laõnh ñaïo doanh nghieäp
3/ Caùn boä kinh teá, keá hoaïch, taøi chính, thoáng keâ, keá toaùn …
4/ Caùn boä kó thuaät coâng nghieäp
5/ Caùn boä kó thuaät noâng, laâm nghieäp.
6/ Caùn boä khoa hoïc, giaùo duïc
7/ Caùn boä vaên hoaù ngheä thuaät
8/ Caùn boä y teá
9/ Caùn boä luaät phaùp, kieåm saùt
10/ Thö kí caùc cô quan vaø 1 soá ngheà lao ñoäng trí oùc khaùc.

+ Lónh vöïc saûn xuaát coù 23 nhoùm ngheà:

1/ laøm vieäc treân caùc thieát bò ñoäng löïc
2/ Khai thaùc moû, daàu, than, hôi ñoát, cheá bieán than
3/ Luyeän kim, ñuùc, luyeän coác
4/ Cheá taïo maùy, gia coâng kim loaïi, kó thuaät ñieän vaø ñieän töû, voâ tuyeán dieän
5/ Coâng nghieäp hoaù chaát.

6/ Saûn xuaát giaáy vaø saûn phaåm baèng giaáy, bìa
7/ Saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, beâ toâng, saønh söù, goám, thuyû tinh
8/ Khai thaùc vaø cheá bieán laâm saûn
9/ In.

10/ Deät.


11/ May maëc
12/ Coâng nghieäp da, da loâng, da giaû
13/ Coâng nghieäp löông thöïc vaø thöïc phaåm
14/ Xaây döïng

15/ Noâng nghieäp


16/ Laâm nghieäp
17/ Nuoâi, ñaùnh baét thuyû saûn
18/ Vaän taûi

19/ Böu chính vieãn thoâng
20/ Ñieàu khieån maùy naâng, chuyeån.

21/ Thöông nghieäp, cung öùng vaät tö, phuïc vuï aên uoáng.
22/ Phuïc vuï coâng coäng vaø sinh hoaït
23/ Caùc ngheà saûn xuaát khaùc.


b/ Phaân loaïi ngheà theo ñaøo taïo: coù 2 loaïi:
+ Ngheà ñöôïc ñaøo taïo.
+ Ngheà khoâng ñöôïc ñaøo taïo.
Beân caïnh ñoù coøn coù nhieàu ngheà ñöôïc truyeàn trong doøng hoï hoaëc gia ñình ñöôïc giöõ bí maät vaø ñöôïc goïi laø ngheà gia truyeàn.


c/ Phaân loaïi ngheà theo yeâu caàu cuûa ngheà ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng.

1/ Nhöõng ngheà thuoäc lónh vöïc haønh chính: Taïi truï sôû uyû ban nhaân daân, phoøng haønh chính cuûa caùc cô quan, xí nghieäp, traïm thu thueá …
2/ Nhöõng ngheà tieáp xuùc vôùi con ngöôøi: Giaùo vieân, thaày thuoác, nhaân vieân baùn haøng …
3/ Nhöõng ngheà thôï: Ngöôøi laùi oâ toâ, thôï deät, thôï tieän, …

4/ Ngheà kó thuaät: Caùc kó sö thuoäc nhieàu lónh vöïc saûn xuaát


5/ Nhöõng ngheà trong lónh vöïc vaên hoïc vaø ngheä thuaät: Vieát vaên, saùng taùc nhaïc, laøm thô, chuïp aûnh, veõ tranh, laøm caùc ñoà trang söùc …
6/ Nhöõng ngheà thuoäc lónh vöïc nghieân cöùu khoa hoïc: Ngheà nghieân cöùu tìm toøi, phaùt hieän nhöõng qui luaät trong ñôøi soáng xaõ hoäi, trong theá giôùi töï nhieân cuõng nhö trong tö duy con ngöôøi
7/ Nhöõng ngheà tieáp xuùc vôùi thieân nhieân: Chaên nuoâi, laøm vöôøn, thuaàn döôõng suùc vaät, khai thaùc goã, …

8/ nhöõng ngheà coù ñieàu kieän lao ñoäng ñaëc bieät: Laùi maùy bay thöû nghieäm, du haønh vuõ truï, thaùm hieåm …HOAÏT ÑOÄNG 3.
3. NHÖÕNG DAÁU HIEÄU CÔ BAÛN CUÛA NGHEÀ, BAÛN MOÂ TAÛ NGHEÀ.

3/ Nhöõng daáu hieäu cô baûn cuûa ngheà thöôøng ñöôïc trình baøy kó trong caùc baûn moâ taû ngheà.
a/ Ñoái töôïng lao ñoäng: Laø nhöõng thuoäc tính, nhöõng moái quan heä qua laïi (töông hoå) cuûa caùc söï vaät, caùc hieän töôïng, caùc quaù trình maø ôû cöông vò lao ñoäng nhaát ñònh, con ngöôøi phaûi vaän duïng vaø taùc ñoäng vaøo chuùng. (ví duï: Ñoái töôïng cuûa ngheà troàng caây laø nhöõng caây troàng vaø ñieàu kieän sinh soáng (ñaát, khí haäu…)
b/ Noäi dung lao ñoäng: Laø coâng vieäc phaûi laøm trong ngheà, töùc laø “laøm gì”, “laøm nhö theá naøo”.
c/ Coâng cuï lao ñoäng.
d/ Ñieàu kieän lao ñoäng: moâi tröôøng lao ñoäng.

4/ Baûn moâ taû ngheà: Goàm caùc muïc sau:

a/ Teân ngheà.
b/ Noäi dung vaø tính chaát lao ñoäng cuûa ngheà:
Moâ taû vieäc toå chöùc lao ñoäng, saûn phaåm laøm ra…

c/ Nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå tham gia lao ñoäng trong ngheà: Coù baèng caáp ñaøo taïo, kinh nghieäm lao ñoäng
d/ Nhöõng choáng chæ ñònh y hoïc: Nhöõng beänh taät maø ngheà khoâng chaáp nhaän.

e/ Nhöõng ñieàu kieän baûo ñaûm cho ngöôøi lao laøm vieäc trong ngheà: Tieàn löông, cheá ñoä boài döôõng ñoäc haïi, laøm theâm giôø, boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï ñeå naâng cao tay ngheà, nhöõng phuùc lôïi ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng
g/ Nhöõng nôi coù theå theo hoïc ngheà: Tröôøng ñaøo taïo ngheà.

h/ Nhöõng nôi coù theå laøm vieäc sau khi hoïc ngheà: Teân cô quan, xí nghieäp, doanh nghieäp …


IV. DAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ CHUÛ ÑEÀ.
GV toång keát caùc caùch phaân loaïi ngheà, chæ ra nhöõng nhaän thöùc chöa chính xaùc veà vaán ñeà naøy cuûa 1 soá hoïc sinh trong lôùp.
V. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.
Tuoûi Treû vaø söï nghieäp, Nhaø xuaát baûn Coâng nhaân kó thuaät, Haø Noäi, 1986.
Ngaøy soaïn:15/12/2007.
Ngaøy daïy: 19/12/2007.
Chuû ñeà 4. TÌM HIEÅU THOÂNG TIN MOÄT SOÁ NGHEÀ PHOÅ BIEÁN ÔÛ ÑÒA PHÖÔNG
TÌM HIEÅU THOÂNG TIN MOÄT SOÁ NGHEÀ PHOÅ BIEÁN ÔÛ ÑÒA PHÖÔNG

I-MUÏC TIEÂU CHUNG: Sau khi hoïc xong baøi naøy, Hoïc sinh:
+ Bieát ñöôïc vò trí xaõ hoäi, ñaëc ñieåm, yeâu caàu cuûa moät ngheà cuï theå.
+ Bieát caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà vaø thoâng tin ñaøo taïo cuûa ngheà ñoù.
+ Tìm hieåu ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát cuûa moät ngheà (hoaëc chuyeân moân) cuï theå.
+ Coù yù thöùc lieân heä vôùi baûn thaân ñeå choïn ngheà.
II/ CHUAÅN BÒ:
1/ Giaùo vieân :
+ Giaùo vieân nghieân cöùu taøi lieäu, saùch tham khaûo ñeå coù kieán thöùc caàn thieát veà thoâng tin ngheà.
+ Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà cuï theå.
+ Chuaån bò moät soá baøi haùt, troø chôi veà ñeà taøi ngheà nghieäp.
2/ Hoïc sinh:
+ Ñieàu tra thoâng tin theo baûn moâ taû ngheà do giaùo vieân giao.
+ Chuaån bò toå chöùc caùc hoaït ñoäng caàn thieát cho buoåi hoïc.
+ Chuaån bò moät soá baøi thô, baøi haùt veà ñeà taøi ngheà nghieäp.
III TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung

HOAÏT ÑOÄNG 1: (10 ph)
TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ NGHEÀ TRONG LÓNH VÖÏC TROÀNG TROÏT

GV yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc baøi Ngheà laøm vöôøn. (sgk trang 33)
NGHEÀ LAØM VÖÔØN.
1. Teân ngheà: Ngheà laøm vöôøn.
2. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa ngheà:
a/ Ñoái töôïng lao ñoäng: laø caùc caây troàng aên quaû, caùc loaïi hoa, caây caûnh, caây laáy goã, caây döôïc lieäu …quan heä vôùi ñaát troàng, khí haäu.
b/ Noäi dung lao ñoäng:
+ Laøm ñaát: Caøy, böøa, san phaúng, leân luoáng …
+ Choïn, nhaân gioáng: Caùc phöông phaùp lai taïo, giaâm, chieát caønh, gheùp caây …
+ Gieo troàng: Xöû lí haït vaø gieo troàng caây con.
+ Chaêm soùc: laøm coû, vun sôùi, töôùi nöôùc, phun thuoác tröø saâu, tæa caây, caét caønh, taïo hình …
+ Thu hoaïch: NHoå, haùi rau, caét hoa, haùi quaû, ñaøo cuû, chaët ñoán caây …
c/ Coâng cuï lao ñoäng: Caøy, cuoác, böøa, daàm, xeûng, thuoång, xe cuùt kít, maùy caøy …
d/ Ñieàu kieän lao ñoäng: Hoaït ñoäng ngoaøi trôøi.
3. Caùc yeâu caàu cuûa ngheà ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng:
+ Phaûi coù söùc khoeû toát, maét tinh töôøng, tay kheùo leùo, yeâu ngh
 
Gửi ý kiến