Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chủ đề 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:09' 05-03-2008
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
Ngaøy soaïn: 02/12/2007.
Ngaøy daïy: /12/2007

Chuû ñeà 4. TÌM HIEÅU THOÂNG TIN MOÄT SOÁ NGHEÀ PHOÅ BIEÁN ÔÛ ÑÒA PHÖÔNG

TÌM HIEÅU THOÂNG TIN MOÄT SOÁ NGHEÀ PHOÅ BIEÁN ÔÛ ÑÒA PHÖÔNG

I-MUÏC TIEÂU CHUNG: Sau khi hoïc xong baøi naøy, Hoïc sinh:
+ Bieát ñöôïc vò trí xaõ hoäi, ñaëc ñieåm, yeâu caàu cuûa moät ngheà cuï theå.
+ Bieát caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà vaø thoâng tin ñaøo taïo cuûa ngheà ñoù.
+ Tìm hieåu ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát cuûa moät ngheà (hoaëc chuyeân moân) cuï theå.
+ Coù yù thöùc lieân heä vôùi baûn thaân ñeå choïn ngheà.
II/ CHUAÅN BÒ:
1/ Giaùo vieân :
+ Giaùo vieân nghieân cöùu taøi lieäu, saùch tham khaûo ñeå coù kieán thöùc caàn thieát veà thoâng tin ngheà.
+ Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà cuï theå.
+ Chuaån bò moät soá baøi haùt, troø chôi veà ñeà taøi ngheà nghieäp.
2/ Hoïc sinh:
+ Ñieàu tra thoâng tin theo baûn moâ taû ngheà do giaùo vieân giao.
+ Chuaån bò toå chöùc caùc hoaït ñoäng caàn thieát cho buoåi hoïc.
+ Chuaån bò moät soá baøi thô, baøi haùt veà ñeà taøi ngheà nghieäp.
III TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG 1: (10 ph)
TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ NGHEÀ TRONG LÓNH VÖÏC TROÀNG TROÏT

GV yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc baøi Ngheà laøm vöôøn. (sgk trang 33)
NGHEÀ LAØM VÖÔØN.
1. Teân ngheà: Ngheà laøm vöôøn.
2. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa ngheà:
a/ Ñoái töôïng lao ñoäng: laø caùc caây troàng aên quaû, caùc loaïi hoa, caây caûnh, caây laáy goã, caây döôïc lieäu …quan heä vôùi ñaát troàng, khí haäu.
b/ Noäi dung lao ñoäng:
+ Laøm ñaát: Caøy, böøa, san phaúng, leân luoáng …
+ Choïn, nhaân gioáng: Caùc phöông phaùp lai taïo, giaâm, chieát caønh, gheùp caây …
+ Gieo troàng: Xöû lí haït vaø gieo troàng caây con.
+ Chaêm soùc: laøm coû, vun sôùi, töôùi nöôùc, phun thuoác tröø saâu, tæa caây, caét caønh, taïo hình …
+ Thu hoaïch: NHoå, haùi rau, caét hoa, haùi quaû, ñaøo cuû, chaët ñoán caây …
c/ Coâng cuï lao ñoäng: Caøy, cuoác, böøa, daàm, xeûng, thuoång, xe cuùt kít, maùy caøy …
d/ Ñieàu kieän lao ñoäng: Hoaït ñoäng ngoaøi trôøi.
3. Caùc yeâu caàu cuûa ngheà ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng:
+ Phaûi coù söùc khoeû toát, maét tinh töôøng, tay kheùo leùo, yeâu ngheà,
+ Coù khaû naêng quan saùt, phaân tích toång hôïp, coù oùc thaåm myõ
+ Coù öôùc voïng vöôn leân trong ngheà.
4. Nhöõng choáng chæ ñònh y hoïc: Nhöõng ngöôøi maéc caùc beänh: thaáp khôùp, thaàn kinh toaï, ngoaøi da …
5. Nôi ñaøo taïo ngheà: Khoa troàng troït cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc Noâng nghieäp, Cao ñaúng, trung taâm kó thuaät toång hôïp – höôùng nghieäp, trung taâm daïy ngheà …
6. Trieån voïng phaùt trieån cuûa ngheà: Phaùt trieån maïnh, ñöôïc nhaân daân tham gia ñoâng ñaûo.

GV höôùng daãn thaûo luaän veà: vò trí, vai troø cuûa saûn xuaát löông thöïc vaø thöïc phaåm ôû Vieät Nam. Lieân heä ñeán lónh vöïc ngheà nghieäp naøy ôû ñòa phöông: coù nhöõng lónh vöïc troàng troït naøo ñang phaùt trieån (troàng luùa, troàng rau, caây aên quaû, caây laøm thuoác … )
HS vieát 1 baøi ngaén (1 trang) theo chuû ñeà: “Neáu laøm noâng nghieäp thì em choïn coâng vieäc cuï theå naøo”.

HOAÏT ÑOÄNG 2.
TÌM HIEÅU NHÖÕNG NGHEÀ ÔÛ ÑÒA PHÖÔNG

HS hoaït ñoäng nhoùm: keå teân nhöõng ngheà thuoäc lónh vöïc dòch vuï ôû ñòa phöông: May maëc, caét toùc, aên uoáng, söûa chöõa xe ñaïp, xe maùy, chuyeân chôû haøng hoaù, baùn haøng thöïc phaåm, löông thöïc vaø caùc loaïi haøng ñeå tieâu duøng, höôùng daãn tham quan …
GV: chæ ñònh 5 hoïc sinh giôùi thieäu nhöõng ngheà coù ôû ñòa phöông.
HS moâ taû moät ngheà maø caùc em bieát theo caùc muïc sau:

+ Teân ngheà.
+ Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa ngheà.
+ Caùc yeâu caàu cuûa ngheà ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng.
+ Trieån voïng phaùt trieån cuûa ngheà.


HOAÏT ÑOÄNG 3.
TÌM HIEÅU THOÂNG TIN VEÀ CÔ SÔÛ ÑAØO TAÏO.

GV: Ñeå hieåu veà moät ngheà chuùng ta neân chuù yù ñeán nhöõng thoâng tin naøo?

GV toång keát laïi caùc muïc caàn coù trong baûn moâ taû ngheà.
 a. Noäi dung thoâng caàn ñieàu tra:
+ Teân tröôøng, ñòa ñieåm tröôøng
+ Nhöõng khoa hay chuyeân ngaønh do tröôøng ñaøo taïo
+ Soá löôïng tuyeån sinh haøng naêm
+ Ñieàu kieän ñeå tham gia tuyeån sinh
+ Vaán ñeà hoïc phí, hoïc boãng.
+ Ñieàu kieän hoïc taäp, aên, ôû
b. Nguoàn thoâng tin ñeå khai thaùc
+ Nhöõng taøi lieäu thoâng baùo veà tuyeån sinh cuûa tænh, trung öông.
+ Qua saùch baùo.
+ YÙ kieán cuûa cha, meï vaø ngöôøi thaân.
+ Qua maïng Internet
+ Qua thöïc tieãn xaõ hoäi, qua caùc buoåi giao löu.
+ Qua tö vaán cuûa caùc trung taâm.

IV. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ CHUÛ ÑEÀ.
Moãi hoïc sinh vieát thu hoaïch theo moät trong nhöõng noäi dung sau:
Baûn moâ taû moät ngheà hoaëc thoâng tin tuyeån sinh cuûa moät tröôøng.
( ( (
 
Gửi ý kiến