Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyên đề bảng tuần hoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Tú Anh
Ngày gửi: 17h:31' 12-04-2016
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Câu 1: Với giá trị nào của x, thì cấu hình electron (n-1)dxns2 là cấu hình của các nguyên tố nhóm VIIIB?
A. Chỉ có giá trị x = 8 B. x = 10.
C. x = 6, 7, 8 D. x = 9
Câu 2 : Nguyên tử của nguyên tố X có cáu hình e rút gọn như sau :
[khí hiếm] (n-1) d ns1. Với giá trị nào của  thì X thuộc phân nhóm phụ nhóm IB ?
A.  = 0 B.  = 5 C.  = 10 D.  = 7
Câu 3 : Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIA là 46. Nguyên tử khối của nguyên tử trên nhận giá trị nào sau đây?
A. 30 B. 31 C. 32 D. 33
Câu 4 : Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử hoặc ion ?
A. Na C. Al3+Câu 5 : Các nguyên tố Na; Be; C; N; F .Dãy nào sau đâyđược sắp xếp theo chiều giảm dần năng lượng ion hoá ?
A. F>N>C>Be>Na B. Be>C>F>N>Na
C. Na>Be>C>N>F D. C>N>F>Na>Be
Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố kim loại M có một electron độc thân ở trạng thái cơ bản. Công thức oxit cao nhất ở M :
A. Là M2O hoặc M2O3 B. Chỉ có thể là M2O3
C. Chỉ có thể là M2O D. Là M2O, M2O5 hoặc M2O7
Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố X ở trạng thái cơ bản có 2 electron độc thân. Công thức với hợp chất hidro của X?
A. XH4 và XH3 B. XH2 và XH4
C. XH2 và XH3 D. Chỉ có thể là XH4
Câu 8: Cho các nguyên tử và ion: V (Z=23); Cr2+ (Z=24); Ni2+ (Z= 28); Fe3+ (Z= 26); Mn2+ (Z=25). Số lượng nguyên tử và ion có cùng cấu hình electron là bao nhiêu?
A. 4 B. 2. C. 3 D. 5
Câu 9. Kim loại R thuộc nhóm II A của bảng hệ thống tuần hoàn. R chiếm 60% khối lượng trong oxit của nó. R là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau?
A. Be B. Mg C. Ca D. Ba
Câu 10: Công thức hợp chất với Hidro của phi kim R là RH2. Trong hidroxit tương ứng với oxit cao nhất của R chứa 32,653% R về khối lượng. Nguyên tử khối của R là :
A. 40 B. 32 C. 16 D. 24
Câu 11: Cation M3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Khi cho dd MCl3 vào các ống nghiệm đựng lượng dư các dung dịch: Na2CO3; NaOH; Na2SO4; AgNO3. Số ống nghiệm sau phản ứng có kết tủa là bao nhiêu?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 12. M là nguyên tố thuộc nhóm VA; X là hợp chất của M với Hidro; Y là oxit cao nhất của M. Đốt cháy một lượng X cần vừa đủ 4,48 l Oxi (ở đktc) thu được 7,1 gam Y.
Kết luận nào sau đây về M là sai?
M là Nitơ (N)
M thuộc Chu kỳ 3
M có 3 e độc thân ở trạng thái cơ bản
Hidroxit ứng với oxit cao nhất của M có tính axit trung bình
Câu 13 : Nguyên tử của 2 nguyên tố X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp có tổng số proton trong hai hạt nhân là 25. X có hợp chất khí với hiđro là XH2. Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là :
A. 10 và 15 B. 16 và 9
C. 8 và 17
 
Gửi ý kiến