Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

chuyen de este

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hồng Thục
Ngày gửi: 15h:45' 19-10-2009
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Câu 1.Cho 1 mol ancol etylic và 1 mol axit axetic vào bình phản ứng ,đun nóng hỗn hợp với xúc tác thích hợp . Khi phản ứng este hoá đạt cân bằng có 2/3 mol este được tạo thành .Hằng số cân bằng của phản ứng este hoá là :
A.0,25 B.0,4
C.2/3 D.4
Chuyên đề Este
Câu2.Y(C4H8O2) + NaOH A1 + A2
A2 + CuO axeton + .
Tìm CTCT của Y
A.HCOO C2H5
B.CH3COOC2H5
C.HCOOCH(CH3)
D.C2H5COOCH3
Chuyên đề Este
t0
t0
Câu 3. Một este A được tạo bởi một axit đơn chức no và một ancol no ,đơn chức ,có
d A/CO2 =2 .Tìm CTPT của A
A.C3H4O2 B.C4H6O2
C.C4H8O2 D.kết quả khác
Chuyên đề Este
Câu .Cho 8,8 gam este A có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 9,8 gam muối khan .Tìm tên A.
A.metyl propionat B. metyl acrylat
C. etyl axetat D. Vinyl axetat
Chuyên đề Este
Câu 5.Có bao nhiêu đồng phân mạch thẳng có CTPT C6H10O4 khi tác dụng với NaOH tạo ra
1 ancol và 1 muối ?
A. 2 B.3 C.4 D.5
Chuyên đề Este
Câu 6. Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2
X muối Y etylen
CTCT của X là :A.CH2=CH-CH2-COOH B. CH2=CH-COOCH3
C.HCOOCH2-CH=CH2 D.CH3COOCH=CH2
Chuyên đề Este
+NaOH
+NaOH/CaO t0
Câu 7. X là este của một axit đơn chức và một ancol đơn chức .Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam X cần 34,1 ml dd NaOH 10 % d = 1,1 g/ml (lượng NaOH lấy dư 20 % so với lượng cần phản ứng ) .Cho biết CTCT của X
A.HCOOC3H7 B.CH3COOC2H5
C.A,B đều đúng D. A,B đều sai
Chuyên đề Este
Câu 8. Phản ứng tương tác của ancol tạo thành este được gọi là
Xà phòng hoá
B. Phản ứng trùng ngưng
C. Phản ứng este hoá
D.Phản ứng kết hợp
Chuyên đề Este
Câu 9. Thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng gọi là phản ứng:
A.Xà phòng hoá B. Hiđrat hoá
C. Krăckinh D. sự lên mem
Chuyên đề Este
Câu 10 . metyl propionat là tên gọi của hợp chất có CTCT :
A.HCOOC3H7 B.C2H5COOCH3
C.C3H7COOH D.C2H5COOH
Chuyên đề Este
Câu 11. một este có CTPT C4H6O2 khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thu gọn của C4H6O2 là A.HCOOCH=CH-CH3 B.CH3COO-CH=CH2 C.HCOO-C(CH3)=CH2 D.CH2=CH-COOCH3
Chuyên đề Este
Câu 12. Este được tạo thành từ từ axit no đơn chức và ancol no đơn chức có CTCT là
A.CnH2n-1COOCmH2m+1
B. CnH2n-1COOCmH2m-1
C. CnH2n+1COOCmH2m-1
D. CnH2n+1COOCmH2m+1
Chuyên đề Este
Câu 13. Một este có CTPT là C3H6O2 Có phản ứng tráng gương với dd AgNO3 / NH3 ,CTCT của este đó là
A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 C.HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3
Chuyên đề Este
Câu 14. Phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành
A.metyl axetat B. axyl etylat
C. etyl axetat D. axetyl etylat
Chuyên đề Este
Câu 15.Khi thuỷ phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được
A. axit axetic và ancol vinylic
B. axit axetic và anđehit axetic
C. axit axetic và ancol etylic
D. axit axetat và ancol vinylic
Chuyên đề Este
Câu 16. dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt đôi sôi
A.CH3COOH , CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH
B. CH3COOH , CH3CH2CH2OH , CH3COOC2H5
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5
D. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH
Chuyên đề Este
Câu 17. Một este có CTPT là C4H8O2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic .CTCT của C4H8O2 là: A.C3H7COOH B.CH3COOC2H5
C.HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3
Chuyên đề Este
Câu 18. Đun 12 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 11 gam este .Hiệu suất phản ứng là :
70 % B. 75 %
C. 62,5 % D. 50 %
Chuyên đề Este
Câu 19. Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lit dd NaOH 0,5 M thu được a gam muối và 0,1 mol ancol . Lượng NaOH dư có thể trung hoà hết 0,5 lít dd HCl 0,4 M. CTTQ của A là :
A.R-COO-R` B.(R-COO)2R`
C. (R-COO)3R` D.R(COOR`)3
Chuyên đề Este
Câu 20. Cho 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ chứa một một loại nhóm chức tác dụng với 1 lit dd NaOH 0,5 M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol . Lượng NaOH dư có thể trung hoà hết 0,5 lit dd HCl 0,4 M . CTCT của A là : A.CH3COOC2H5 B.(CH3COO)2C2H4
C.(CH3COO)3C3H5 D.C3H5(COOCH3)3
Chuyên đề Este
Câu 21. Tỷ khối của một este so với H2 là 44 .khi thuỷ phân este đó tạo nên hai hợp chất .Nếu đốt cháy cùng lượng mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (cùng t0P).
CTCT của este là :
A.HCOOCH3 B.CH3COOCH3
C.CH3COOC2H5 D.C2H5COOCH3
Chuyên đề Este
Câu 22. Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X , Y cần 100 ml dd NaOH 1,5 M .Sau phản ứng cô cạn dd thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất . CTCT của 2 este là A.HCOOCH3 , HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 , CH3COOC2H5
C.C2H5COOCH3 ,C2H5COOC2H5 D.C3H7COOCH3 ,C4H9COOC2H5
Chuyên đề Este
Câu 23. Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic .Giả thiết hiệu suất phản ứng là 60 %
A.125 gam B.175 gam
C. 150 gam D. 200 gam
Chuyên đề Este
Câu 24. Chất thơm A thuộc loại este có CTPT C8H8O2 .Chất A không điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng , đồng thời có phản ứng tráng gương .CTCT thu gọn của A là
A.C6H5COOCH3 B.CH3COOC6H5
C.HCOOCH2C6H5 D.HCOOC6H4CH3
Chuyên đề Este
Câu 25. 1,76 gam một este của axit no , đơn chức và một rượu no đơn chức phản ứng vừa hết với 40 ml dd NaOH 0,5 M thu được chất X và chất Y . Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam chất Y cho 2,64 gam CO2 và 1,44 gam nước . CTCT của este là
A.CH3COOCH2C2H5 B.C2H5COOCH3
C.CH3COOCH3 D.HCOOCH2C2H5
Chuyên đề Este
Câu 26. Cho rượu X tác dụng với axit Y thu được este Z .Làm bay hơi 4,3 gam Z thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam O2
(cùng t0 ,p ) .Biết MX > MY .CTCT của Z là
A.CH3COOCH=CH2 B.CH2=CHCOOCH3
C.HCOOCH=CH-CH2
D.HCOOCH2-CH=CH2
Chuyên đề Este
Câu 27.Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế vinyl axetat bằng phản ứng trực tiếp :
A.CH3COOH và C2H3OH
B.C2H3COOH và CH3OH
C.CH3COOH và C2H2
D.CH3COOH và C2H5OH
Chuyên đề Este
Câu 28. Chất nào sau đây không tan trong nước ?
C2H5OH B.CH3COOC2H5
C.CH3COOH D. cả ba chất trên
Chuyên đề Este
Câu 29. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây ?
CnH2nO2 (n>hoặc=2)
CnH2n +1O2 (n> hoặc=3)
C. CnH2n -1O2 (n> hoặc =2)
D. CnH2n -2O2 (n> hoặc =3)
Chuyên đề Este
Câu 30. Đốt cháy hỗn hợp các este no , đơn chức mạch hở cho kết quả nào sau đây ?
A.nH2O < nCO2 B. nH2O = nCO2
C.nH2O > nCO2 D. không xác định
Chuyên đề Este
Câu 31. Hai chất hữu cơ (chứa C,H,O ) có số mol bằng nhau và bằng x mol . Cho chúng tác dụng vừa đủ với nhau tạo ra sản phẩm A không tan trong nước và có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng hai chất ban đầu là 18x gam . A thuộc loại hợp chất nào ?
A. axit B. rượu C. muối D. este
Chuyên đề Este
Câu 32. Este E có CTPT C5H10O2 Xà phòng hoá E thu được một rượu không bị oxi hoá bởi CuO . Tên của E là :
iso propyl axetat B. tert-butyl fomiat
C. iso butyl fomiat D. propyl axetat
Chuyên đề Este
Câu 33. Trong dãy chuyển hoá :

Các chất X,Y,Z,T lần lượt là :
A.C2H5OH , CH3CHO , CH3COOH , CH3COOC2H5
B. CH3CHO , C2H5OH ,CH3COOH , CH3COOC2H5
C.HCOOH ,C2H5OH ,CH3COOH , HCOOC2H5
D.C2H5CHO, C2H5OH , C2H5COOH , C2H5COOCH3
Chuyên đề Este
Câu 34. Thực hiện phản ứng este hoá m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0,02 mol este ( hiệu suất phản ứng coi bằng 100%) thì giá trị của m là :
A.2,1 gam B.1,1 gam C.1,2 gam D.1,4 gam
Chuyên đề Este
Câu 35. Chia m gam C2H5OH thành hai phần bằng nhau
Phần 1 tác dụng hết với Na thu được 2,24 lit H2 (đktc)
Phần 2 thực hiện phản ứng este hoá với axit axetic .giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100% thì khối lượng este thu được là :
A.17,6 gam B.16,7 gam C.17,8 gam D.18,7 gam
Chuyên đề Este
Câu 36.Đốt cháy a gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2 . Đốt cháy b gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho agam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác H2SO4 đặc (giả sử hiệu suất 100%) thì thu được bao nhiêu gam este ?
A.4,4 gam B.8,8 gam
C.13,2 gam D.17,6 gam
Chuyên đề Este
Câu 37. Cho 7,4 gam este X no đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa . CTCT của X là :
A.HCOOCH3
B.HCOOCH2CH2CH3
C.HCOOC2H5
D.HCOOCH(CH3)2
Chuyên đề Este
Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa . CTPT của X là :
A.HCOOCH3 B.CH3COOCH3 C.HCOOC2H5 D.CH3COOC2H5
Chuyên đề Este
Câu 39. xà phòng hoá hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este A , B là đồng phân của nhau cần vừa đủ 30 ml dd NaOH 1 M. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp este đó thu được khí CO2 và H2O với thể tích bằng nhau ở cung điều kiện .CTCT của hai este là :
A.CH3COOCH3, HCOOC2H5 B.CH3COOC2H5 , C2H5COOCH3
C.HCOOCH2CH2CH3 , HCOOCH(CH3)2 D.CH3COOCH=CH2 , CH2=CHCOOCH3
Chuyên đề Este
Câu 40. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no , đơn chức mạch hở . Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dd nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam . Khối lượng kết tủa tạo ra là :
A.12,4 gam B.10 gam
C.20 gam D.28,183 gam
Chuyên đề Este
Câu 41. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no ,đơn chức ,mạch hở , .Sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng dd nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam . Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là :
A. 0,1 và 0,1 B. 0,01 và 0,1
C. 0,1 và 0,01 D. 0,01 và 0,01
Chuyên đề Este
Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn một este X cho nCO2=nH2O . Để thuỷ phân hoàn toàn 6 gam X cần dd chứa 0,1 mol NaOH .CTPT của este là :
A.C2H4O2 B.C3H6O2
C.C4H8O2 D.C5H10O2
Chuyên đề Este
Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2và 0,3 mol H2O .Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thu được 8,2 gam muối . CTCT của A là :
A.HCOOC2H3 B.CH3COOCH3 C.HCOOC2H5 D.CH3COOC2H5
Chuyên đề Este
Câu 44. Đốt cháy một este no , đơn chức , mạch hở thu được 1,8 gam H2O . Thể tích CO2 (đktc) thu được là :
2,24 lít B. 4,48 lít
C. 3,36 lít D.1,12 lít
Chuyên đề Este
Câu 45. Hỗn hợp A gồm một axit no , đơn chức mạch hở và một este no đơn chức mạch hở .Để phản ứng vừa hết với m gam A cần 400 ml dd NaOH 0,5 M . Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp này thu được 0,6 mol CO2 thì số gam H2O thu được là :
A.1,08 gam B.10,8 gam C.2,16 gam D.21,6 gam
Chuyên đề Este
Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn a mol este X tạo bởi rượu no đơn chức mạch hở và axit không no một liên kết đôi đơn chức mạch hở thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O .Giá trị của a là :
A. 0,05 B. 0,1 C. 0,15 D. 0,2
Chuyên đề Este
Câu 47. Một este X có CTPT là C4H8O2 , khi thuỷ phân cho sản phẩm có phản ứng tráng gương . CTCT của X là :
A.HCOOC3H7 B.C2H5COOCH3
C.CH3COOC2H5 D.CH3COOCH2CH2CH3
Chuyên đề Este
Câu 48. Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O . X có CTPT nào dưới đây ?
A.C5H10O2 B.C4H8O2
C.C3H6O2 D.C2H4O2
Chuyên đề Este
Câu 49.Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol . CTPT của este là :
C5H10O2 B.C4H8O2
C.C3H6O2 D.C2H4O2
Chuyên đề Este
Câu 50. Để điều chế etyl axetat từ etylen cần thực hiện tối thiểu số phản ứng là :
A.5 B.4 C.3 D.2
Chuyên đề Este
Câu 51. Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có CTPT C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là :
propyl fomiat B. iso propyl fomiat
C. etyl axetat D.metyl propionat
Chuyên đề Este
Câu 52. Trieste của glixerin với các axit monocacboxylic có mạch các bon dài không phân nhánh gọi là :
lipit B. protein
C. gluxit D. polieste
Chuyên đề Este
Câu53. Dầu mỡ bị ôi thiu là do
A: chất béo bị vữa ra
B: chất béo bị thuỷ phân với nước trong không khí
C: chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí
D: chất béo bị phân huỷ thành các anđehit có mùi khó chịu
Chuyên đề Este
Câu54. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:
A: dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy có bản chất khác nhau
B: dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy giống nhau hoàn toàn
C: dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy chỉ giống nhau về tính chất hoá học
D: dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy đều là lipit
Chuyên đề Este
Câu55. Giữa glixerin v axit C17H35COOH để tạo được tối đa bao nhiêu este đa chức?
A: 1 B: 2 C: 3 D:5
Chuyên đề Este
Câu 56. X là este của một axit đơn chức và rượu đơn chức và rượu đơn chức. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam chát X người ta dùng 34,10 ml dung dịch NaOH 10% có D = 1,1 g/ml
( lượng NaOH lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng). Cho biết công thức cấu tạo của X.
A: HCOOC3H7 B: CH3COOC2H5
C: A, B đều đúng D: câu A.B đều sai
Chuyên đề Este
Câu 57: Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. CTPT của este là :
A. C4H6O4 B. C4H6O2
C. C3H6O2 D. C2H4O2
Chuyên đề Este
Câu 58: este ứng với CTPT C4H8O2 có số đồng phân cùng chức là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Chuyên đề Este
Câu 60: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn.
B. Khi thuỷ phân este no, mạch hở trong môi trường axit sẽ thu được axit và rượu
C. Phản ứng giữa axit và rượu là phản ứng thuận nghịch
D. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường kiềm thu được muối và rượu
Chuyên đề Este
Câu 62: Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có số đồng phân no đơn chức là:


A. 3 B. 5 C. 6 D. 7
Chuyên đề Este
Câu 63: Cho phản ứng:

Để phản ứng xảy ra với hiệu suất cao thì:
A. Tăng thêm lượng axit hoặc ancol
B. Thêm axit sufuric đặc
C. Chưng cất este ra khỏi hỗn hợp
D. A, B, C đều đúng
Chuyên đề Este
Câu 62. Metyl metacrylat được dùng để tổng hợp thuỷ tinh hữu cơ. Sản phẩm trùng hợp của nó là:
Chuyên đề Este
Câu 65: Đốt một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại:
No, đơn chức B. Vòng, đơn chức
C. No, hai chức D. Không no, không rõ số chức
Chuyên đề Este
Câu 66: Đốt cháy một lượng este no, đơn chức E dùng đúng 0,35 mol O2, thu được 0,3 mol CO2. CTPT của este là:
A. C2H4O2 B. C3H6O2
C. C4H8O2 D. C5H10O2
Chuyên đề Este
Câu 67: Dầu chuối là este có tên là iso amyl axetat, được điều chế từ:
A. CH3OH, CH3COOH
B. C2H5COOH, CH3OH
C. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH
D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH
Chuyên đề Este
Câu 68: Một chất hữu cơ mạch hở X có CTPT C2H4O2 có số đồng phân bền là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Chuyên đề Este
Câu 69: Đem 4,2 gam este hữu cơ đơn chức no X xà phòng hoá bằng dd NaOH dư thu được 4,76 gam muối. Công thức của X là:
A. CH3COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3
D. HCOOC2H5
Chuyên đề Este
Câu 70: Cho 0,01 mol este hữu cơ mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH. E thuộc loại este:
A. đơn chức B. hai chức
C. ba chức D. không xác định
Chuyên đề Este
Câu 72: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp có phản ứng tráng gương. CTCT của este có thể là:
A.CH3COOCH=CH2
B. HCOOCH2-CH=CH2
C. HCOOCH=CH-CH3
D. A, B, C
Chuyên đề Este
Câu 73: Đốt cháy 3,7 gam chất hữu cơ A phải dùng 3,92 lít O2 (đktc) mới đủ, thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ mol 1:1. A tác dụng với dd KOH thu được 2 chất hữu cơ. CTPT của A là:
A. C3H6O2 B. C2H4O2
C. C4H8O2 D. C3H4O2
Chuyên đề Este
Câu 74: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerin thu được là:
A. 13,8 B. 6,975
C. 4,6 D. ĐA khác
Chuyên đề Este
Câu 76: Hãy chọn câu sai khi nói về lipit:
A. Ở nhiệt độ thường, lipit động vật thường ở trạng thái rắn, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo no.
B. Ở nhiệt độ phòng, lipit thực vật thường ở trạng thái lỏng, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
C. Các lipit đều nặng hơn nước, không tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen,…
D. Các lipit đều nhẹ hơn nước, tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen,…
Chuyên đề Este
Câu 77 : Trong các công thức sau đây, công thức nào của lipit :
A. C3H5(OCOC4H9)3
B. C3H5(COOC17H35)3
C. C3H5(COOC15H31)3
D. C3H5(OCOC17H33)3
Chuyên đề Este
Câu 78 : Phát biểu nào sau đây không chính xác :
A. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được axit và rượu
B. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được glixerin và các axit béo.
C. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm sẽ thu được glixerin và xà phòng.
D. Khi hiđro hoá chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.
Chuyên đề Este
Câu 79 : Hãy chọn câu đúng nhất :
A. Xà phòng là muối canxi của axit béo
B. Xà phòng là muối natri, kali của axit béo
C. Xà phòng là muối của axit hữu cơ
D. Xà phòng là muối natri, kali của axit axet
Chuyên đề Este
Câu 80 : Khi cho 178 kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120 kg dd NaOH 20%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) xà phòng thu được là :
A. 61,2 B. 183,6
C. 122,4 D. ĐA khác
Chuyên đề Este
Câu 81 : Khi đun nóng glixerin với hh 2 axit béo C17H35COOH và C17H33COOH để thu chất béo có thành phần chứa 2 gốc axit của 2 axit trên. Số CTCT có thể có của chất béo là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Chuyên đề Este
Câu 82: Để xác định độ tinh khiết của etylaxetat, người ta cho 50 ml dd KOH 0,495M vào 1,004g eylaxetat & đun sôi 15’ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để xác định lượng KOH dư người ta làm nguội dd đến nhiệt độ phòng rồi thêm vào đó một ít thuốc thử phenolphtalein. Sau đó cho thêm vào từ từ dd HCl 1M cho đến khi vừa mất màu thì dùng hết 13,39 ml dd HCl. Biết rằng các tạp chất trong sản phẩm trơ với tất cả các tác nhân hoá học & khi đun este bay hơi không đáng kể.
Độ tinh khiết của etylaxetat là:
A. 97% B. 98,2%
C. 99,24% D. 99,57%
Chuyên đề Este
(*) Cho hh A gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 & C3H6O2 t/d với NaOH dư thu được 6,14g hh 2 muối & 3,68g rượu B duy nhất có tỷ khối hơi so với O2 là 1,4375. Đun toàn bộ lượng rượu B với dd H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp (hiệu suất phản ứng là 80%) tạo thành chất hữu cơ C có tỷ khối hơi so với rượu B là 1,6087. (83, 84, 85, 86)
Câu 83: CTPT của rượu B là:
A. CH3OH B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H7OH
Câu 84: CTPT của C là:
A. C2H6O B. C4H10O C. C2H4 D. C3H6
Câu 85: Khối lượng C là:
A. 2,368 B. 4,80 C. 5,0 D. 5,126
Câu 86: Số gam mỗi chất trong A là:
A. 3,2; 4,22 B. 4,4; 2,22 C. 3,5; 2,72 D. 2,2; 4,22
Chuyên đề Este
(*) Xét các yếu tố sau đây: (87, 88)
I/ Nhiệt độ II/ Nồng độ chất phản ứng
III/ Chất xúc tác IV/ Bản chất chất phản ứng
Câu 87: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng este hoá:
A. I, II B. I, IV C. II, III D. A, B, C
Câu 88: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng của phản ứng este:
A. I, III B. III, IV C. I, II, III D. I, II, IV
Chuyên đề Este
Câu 89: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hh 2 este đồng phân ta thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTCT của 2 este là:
A. CH3COOCH3; HCOOC2H5
B.CH3COO-CH2CH2-OCOCH3;C2H5OCO-COOC2H5
C. CH2=CH-COOCH3; HCOOCH2-CH=CH2
D. A, B, C
Chuyên đề Este
Câu 90: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi:
A. giảm nồng độ rượu hay axit
B. cho rượu dư hay axit dư
C. dùng chất hút nước để tách nước D. B, C
Chuyên đề Este
Chuyên đề Este
Câu 91: CTTQ của este tạo bởi axit no đơn chức và rượu thơm no, đơn chức có dạng:
A. CnH2n-6O2; n 7 B. CnH2n-8O2; n 7
C. CnH2n-4O2; n 6 D. CnH2n-8O2; n 7
Câu 92: Trong thành phần dầu mau khô dùng làm dung môi để pha sơn có các trieste (este ba chức) của glixerin với các axit không no C17H31COOH (axit oleic) và C17H29COOH (axit linolenic). Có bao nhiêu công thức cấu tạo có thể có:
A: 4 B: 5 C: 6 D: 8
Chuyên đề Este
Câu 93: Triglixerit là este 3 lần este của glixerin. Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerin với hh 3 axit RCOOH, R`COOH, R``COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác):
A. 6 B. 9 C. 12 D. 18
Chuyên đề Este
Câu 94: Trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất, 1 lít hơi E nặng gấp 1,875 lần 1 lít O2. Điều nào dưới đây sai khi nói về E:
A. E là đồng phân của axit axetic
B. E có thể tham gia phản ứng tráng gương
C. Rượu sinh ra khi xà phòng hoá E không tham gia phản ứng tráng gương
D. E còn có một đồng phân cùng chức.
Chuyên đề Este
Câu 95: E là este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy 4,2 gam E được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Chỉ ra phát biểu đúng về E:
A. E có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH
B. E tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2
C. E có 2 axit đồng phân với nó
D. Trùng hợp E được polime có nhiều ứng dụng.
Chuyên đề Este
(*) Đốt cháy 10 gam este đơn chức E thu được 22 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Mặt khác 5 gam E phản ứng với dd NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 4,7 gam muối natri của axit hữu cơ có mạch phân nhánh. (trả lời câu 96, 97)
Câu 96: CTPT của E là:
A. C5H8O2 B. C5H10O2
C. C6H8O2 D. C7H10O2

Chuyên đề Este
(*) Đốt cháy 10 gam este đơn chức E thu được 22 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Mặt khác 5 gam E phản ứng với dd NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 4,7 gam muối natri của axit hữu cơ có mạch phân nhánh.
Câu 97.CTCT của este là
Chuyên đề Este
Câu 98: HCHC X chứa C, H, O mạch thẳng, phân tử khối là 146. X không tác dụng với Na. 14,6 gam X tác dụng vừa hết với 100 ml dd NaOH 2M thu được 1 muối và 1 ancol. CTCT của X là:
A. C2H4(COOCH3)2 B. (CH3COO)2C2H4
C. (C2H5COO)2CH2 D. A, B đúng
Chuyên đề Este
Câu 99: Đun nóng 4,03 kg pamitin với lượng dư dd NaOH. Khối lượng (kg) xà phòng 72% muối natri panmitat thu được là:
A. 5,79 B. 6,79
C. 7,79 D. ĐA khác
Chuyên đề Este
Câu 100: Đun nóng 21,8 gam chất X với 0,25 lít dd NaOH 1,2M thu được 24,6 gam muối của axit một lần axit và một lượng rượu Y. Cho Y bay hơi hoàn toàn thì thu được thể tích bằng thể tích của 3,2 gam O2 đo ở cùng điều kiện. CTPT của X là:
A. (CH3COO)2C2H4 B. (CH3COO)3C3H5
C. (CH3COO)2CH2 D. A,B,C sai
Chuyên đề Este
Câu 101: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. CTCT của X là:
A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3
C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5

Chuyên đề Este
Câu 103: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. CTCT của X là:
A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3
C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5

Chuyên đề Este
Chuyên đề Este
Câu 104: Chất nào dưới đây không phải là este?
A.HCOOCH3 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5
Chuyên đề Este
Câu 105:Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc có thể có tên sau:
A.Etyl fomat B. propyl fomat
C.isopropyl fomat D.B, C đều đúng
Chuyên đề Este
Câu 106:Đun este E (C4H6O2) với HCl thu được sản phẩm có khả năng có phản ứng tráng gương. E có tên là:
A.Vinyl axetat B.propenyl axetat
C.Alyl fomiat D.Cả A, B, C đều đúng.
Chuyên đề Este
Câu 107:Đun este E C6H12O2 với dung dịch NaOH ta được 1 ancol A không bị oxi hoá bởi CuO.E có tên là:
A.isopropyl propionat
B.isopropyl axetat
C.butyl axetat
D.tert-butyl axetat.
Chuyên đề Este
Câu 108:Đun 5,8 gam X ( n-CmH2m +1COOC2H5) với 100 ml dung dịch KOH 0,5 M thì phản ứng vừa đủ. Tên X là:
A.Etyl isobutirat B.Etyl n-butirat C.Etyl propionat D.Etyl axetat
Chuyên đề Este
Câu 109:Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?
A.Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc.
B.Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, ancol trắng và axit sunfuric đặc.
C.Đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt.
D.Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.
Chuyên đề Este
Câu 110:Hãy chọn nhận định đúng:
A.Lipit là chất béo.
B.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.
C.Lipit là este của glixerol với các axit béo.
D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit.
Chuyên đề Este
Câu 111:Hãy chọn khái niệm đúng:
A.Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng từ dầu mỏ.
B.Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.
C.Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn.
D.Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất đó.
Chuyên đề Este
Câu 112: Este X ( C4H8O2) thoả mãn các điều kiện:
X Y1 + Y2 Y1 Y2
X có tên là:
A.Isopropyl fomiat B.propyl fomat
C.Metyl propionat D.Etyl axetat.
Chuyên đề Este
Câu 113: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là:
A.10 B.9 C.7 D.5
Chuyên đề Este
Câu 114: Chất nào sau đây cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng.
A.HCHO B.HCOOCH3 C.HCOOC2H5 D.Cả 3 chất trên.
Chuyên đề Este
Câu 115: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A.C4H9OH
B.C3H7COOH
C.CH3COOC2H5
D.C6H5OH
Chuyên đề Este
Câu 116: Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:
C2H5COOCH3 A + B
A, B là:
A.C2H5OH, CH3COOH B.C3H7OH, CH3OH
C.C3H7OH, HCOOH D.C2H5OH, CH3COOH
Chuyên đề Este
Câu 117: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì?
A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO
C.C2H5COOH, CH3CHO
D.C2H5COOH, CH3CH2OH
Chuyên đề Este
Câu 118:Hoá hơi 2,2 gam este E ở 136,50C và
1 atm thì thu được 840 ml hơi.E có số đồng phân là
A.1 B.2 C.3 D.4
Chuyên đề Este
Câu 119:Làm bay hơi 0,37 gam este nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O2 trong cùng điều kiện. Este trên có số đồng phân là:
A.1 B.2 C.3 D.4
Chuyên đề Este
Câu 120: Một este đơn chức no có 54,55 % C trong phân tử.Công thức phân tử của este có thể là:
A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C4H6O2 D.C3H4O2
Chuyên đề Este
Câu 121: Một este đơn chức no có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là:
A.1 B.2 C.3 D.4
Chuyên đề Este
Câu 122: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O.Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là:
A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C5H10O2 D.C2H4O2
Chuyên đề Este
Câu 123: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được 1,344 lit CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Công thức nào dưới đây có thể là công thức đúng .
A.CH3COOH
B.CH3COOCH3 C.HOOC-C6H4-COH
D. C2H5OOC- COOC2H5
Chuyên đề Este
Câu 124:Làm bay hơi 5,98 gam hỗn hợp 2 este của axit axetic và 2 ancol đông đẳng kế tiếp của ancol metylic. Nó chiếm thể tích 1,344 lit (đktc). Công thức cấu tạo của 2 este đó là:
A.HCOOC2H5 và HCOOC3H7 B.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
C.CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
Chuyên đề Este
Câu 125: Thuỷ phân một este trong môi trường kiềm ta được ancol etylic mà khối lượng ancol bằng 62% khối lương phân tử este. Công thức este có thể là công thức nào dưới đây?
A.HCOOCH3
B.HCOOC2H5
C.CH3COOC2H5
D.C2H5COOC2H5
Chuyên đề Este
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓