Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề: Hướng dẫn học từ vựng ở nhà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:05' 21-04-2008
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
CHUYEÂN ÑEÀ HOÏC KYØ I
Naêm hoïc 2007-2008

HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH HOÏC TÖØ VÖÏNG ÔÛ NHAØ.

I.Ñaët vaán ñeà:
1.Thöïc traïng:
Hieän nay, khaù nhieàu giaùo vieân boä moân Tieáng Anh than phieàn raèng hoïc sinh cuûa mình ngaøy caøng löôøi hoïc baøi,kieåm tra töø vöïng ít thuoäc,chöõ vieát xaáu,sai chính taû nhieàu.Coù leõ ít ai tìm hieåu nguyeân nhaân vì sao hoïc sinh ngaøy caøng löôøi hoïc töø vöïng ôû nhaø.Vì theá toå Tieáng Anh chuùng toâi quyeát ñònh môû chuyeân ñeà naøy nhaèm tìm ra moät höôùng ñeå khaéc phuïc tình traïng treân,nhaèm caûi thieän,naâng cao chaát löôïng boä moân ngaøy caøng ñaït yeâu caàu.
2.Muïc tieâu:
Giuùp hoïc sinh thuoäc töø vöïng moät caùch nhanh vaø deã daøng,caùc em coù söï töï giaùc,coù höùng thuù hoïc töø vöïng taïi nhaø.
II.Giaûi quyeát vaán ñeà:
1.Noäi dung:
Höôùng daãn cho hoïc sinh caùch hoïc thuoäc töø vöïng taïi nhaø,vieát ñuùng chính taû,ñoïc ñöôïc töø,hieåu töø,bieát caùch duøng töø thoâng qua caùc böôùc daïy töø môùi treân lôùp.
2.Bieän phaùp:
Giaùo vieân caàn coù söï ñaàu tö caû veà chuaån bò laãn tieán haønh moät tieát daïy.
a.Chuaån bò:
Soaïn giaùo aùn,ñoïc kó baøi daïy,löôïc ra nhöõng töø vöïng môùi,töø loaïi ñeå coù caùch höôùng daãn cuï theå,phuø hôïp vôí töøng theå loaïi.
Ñoà duøng:Tranh aûnh,ñoà vaät,baûng phuï(tuyø theo noäi dung töøng baøi)
b.Tieán haønh:
Giaùo vieân neân tieán haønh theo caùc böôùc sau:
*Warm up:
Giaùo vieân seõ höôùng daãn cho hoïc sinh chôi moät soá troø chôi, vôùi muïc ñích chính laø kieåm tra töø vöïng cuûa baøi hoïc tröôùc maø khoâng caàn phaûi goïi töøng em leân baûng nhö caùch truyeàn thoáng.Caùc troø chôi naøy vöøa giuùp caùc em coù höùng thuù vôùi tieát hoïc,vaø giaùo vieân coù theå kieåm tra ñöôïc haàu heát hoïc sinh trong lôùp vaán ñeà hoïc töø ôû nhaø cuûa hoïc sinh.Loaïi troø chôi phuø hôïp nhö: Bingo,Noughts and crosses,jumbled words,word square,netwoks....
*Presentation:
Giaùo vieân giôùi thieäu tình huoáng baøi,ñöa ra moät soá caâu hoûi ñôn giaûn ñeå hoïc sinh coù cô hoäi tìm ra töø môùi.Giaùo vieân coù theå giaûi thích nghóa cuûa töø môùi ñoù thoâng qua caùc ñoà duøng daïy hoïc nhö tranh aûnh,ñoà vaät,thí duï,tình huoáng....
Giaùo vieân ñoïc töø môùi cho hoïc sinh nghe,hoïc sinh nghe vaø ñoïc theo,ñoàng thanh sau ñoù laø caù nhaân.Giaùo vieân chuù yù söûa loãi phaùt aâm vaø chuù yù caùc troïng aâm cuûa töø.
Giaùo vieân vieát töø leân baûng,coù theå yeâu caàu hoïc sinh vieát laïi nghóa.
Luùc naøy laø böôùc raát quan troïng,thöôøng tröôùc ñaây,ñeán böôcù daën doø ,giaùo vieân môùi daën doø hoïc sinh qua loa laø veà nhaø hoïc thuoäc loøng töø môùi .Chuùng ta khoâng neân chôø tôùi luùc ñoù môùi daën doø maø coù theå höôùng daãn cho caùc em caùch hoïc töø vöïng oû nhaø nhö theá naøo ngay ôû böôùc naøy.Moät soá thuû thuaät thöôøng ñöôïc duøng treân lôùp nhö:
+Rub out and remember.
+Slap the board.
+What and where.
+Matching.
+Bingo.
.....
Caùc thuû thuaät nayø ñöôïc duøng ñeå kieåm tra töø vöïng ngay sau khi giaùo vieân daïy töø vöïng xong.Giaùo vieân yeâu caâu hoïc sinh thöïc hieän taïi lôùp,giaùo vieân coù theå laøm ñieån hình moät vaøi caùi vaø sau ñoù giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tieáp tuïc thöïc hieän thuû thuaät ñoù ôû nhaø.Tieát sau giaùo vieân seõ kieåm tra baøi cuõ baèng chính caùc thuû thuaät naøy.
*Practice:
Trong quaù trình thöïc haønh,giaùo vieân caàn chuù yù ñeán nhöõng töø hoïc sinh thöôøng phaùt aâm sai,giaùo vieân vieát töø ñoù leân baûng vaø yeâu caàu caùc em laëp laïi .
Ñaët caâu vôùi töø môùi vöøa hoïc:Ñoái vôùi töø môùi,giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñaët caâu,sau khi hoïc sinh ñaët caâu,giaùo vieân chænh söûa,giaùo vieân xoaù ngay ñi vaø yeâu caàu caùc em veà vieát laïi hoaëc ñaët caâu khaùc töông töï nhö vaäy.
*Consolidation :
Giaùo vieân coù theå kieåm tra töø môùi cuûa hoïc sinh baèng caùch giaùo vieân ñoïc chính taû cho hoïc sinh cheùp.
Vì ñaây laø chuyeân ñeà “Giuùp hoïc sinh hoïc töø vöïng ôû nhaø”neân chuùng toâi xin nhaán maïnh nhieàu vaøo böôùc cuûng coá vaø daën doø nhö sau:
Hoïc sinh phaûi coù moät quyeån vôû taäp cheùp.Sau moãi baøi hoïc,giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ôû nhaø cheùp moãi töø môùi töø 2 ñeán 3 doøng.15 phuùt ñaàu giôø caùc toå tröôûng seõ coù traùch nhieäm kieåm tra vôû taäp cheùp cuûa toå vieân vaø baùo caùo laïi cho giaùo vieân nhöõng tröôøng hôïp cheùp sai,cheùp thieáu töø ñeå giaùo vieân coù höôùng xöû lyù kòp thôøi.Ñoù chính laø caùch reøn chính taû cho hoïc sinh taïi nhaø.
Moãi tieát coù töø môùi,giaùo vieân ñeàu phaûi cho baøi taäp veà nhaø nhö ñaët caâu,cho moät ñoaïn vaên vaø ñieàn töø,vieát moät ñoaïn vaên hoaêc vaøi caâu coù söû duïng caùc töø môùi ñoù.
Moãi hoïc sinh phaûi laøm cho mình moät “chuoãi haït”töø vöïng ñaõ thuoäc.Thænh thoaûng giaùo vieân kieåm tra cho caùc em thi xem ai nhieàu “haït” töø hôn vaø coù caùch khen thöôûng.
Ñoái vôùi nhöõng töø vöïng veà ñoà vaät,giaùo vieân coù theå chæ cho hoïc sinh caùch hoïc töøôû nhaø nhö daùn chöõ leân caùc ñoà vaät ôû xung quanh caùc em cho ñeán khi naøo thuoäc thì môùi boû ñi.
Ñoái vôùi nhöõng ñoäng töø,hoïc sinh coù theå lieân heä ñeán caùc hoaït ñoäng thöôøng ngaøy cuûa baûn thaân .
Ñoái vôùi caùc töø chæ phong caûnh,nôi choán nhö nuùi non,soâng hoà,bieån caû,röøng nuùi,....giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh söu taàm tranh aûnh roài daùn töø töông öùng leân ñoù vaø treo ngay gocù hoïc taäp cuûa mình.
Ñoái vôùi nhöõng töø khoù vaø tröøu töôïng,giaùo vieân höôùng daãn cho caùc em neân duøng ñeå chôi troø chôi nhö:Bingo,network,...ôû nhaø vôùi baïnôû nhaø.
III.Keát luaän :
Moãi hoïc sinh ñeàu coù caùch hoïc töø vöïng ôû nhaø khaùc nhau.Treân ñaây chæ laø vaøi meïo nhoû giuùp hoïc sinh coù theå hoïc toát hôn ôû nhaø.Giuùp caùc em coù höùng thuù hôn,caùc em seõ khoâng bò nhaøm chaùn,ñôn ñieäu khi ngoài hoïc töø vöïng ôû nhaø.Tuy nhieân ñeå ñaït hieäu quaû mong muoán,giaùo vieân phaûi keát hôïp coù keá hoaïch thi ñua caùc “ñoâi baïn cuøng tieán”,phaân coâng caùc em kieåm tra cheùo laãn nhau veà goùc hoïc taäp taïi nhaø caùc em vaø coù baùo caùo cuï theå.Hi voïng raèng chuyeân ñeà naøy seõ giuùp giaûi toaû bôùt nhöõng trôû ngaïi cho vieäc daïy vaø hoïc Tieáng Anh cuûa giaùo vieân trong toå.
Chuyeân ñeà naøy coù theå chöa hoaøn chænh,chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ vaø Ban Giaùm Hieäu tröôøng.

Thò traán ngaøy 8thaùng 10 naêm 2007
Ngöôøi vieátVuõ Thò Tuyeát Baêng

 
Gửi ý kiến