Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 01

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:21' 13-04-2018
Dung lượng: 132.6 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ I – PHONETICS - CHUYÊN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM
BÀI 1. PHONETIC SYMBOLS - BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ
1. The symbols vowel sounds (Cáckíhiệuphiênâmcủacácnguyênâm):
1.1. The symbols of pure vowel sounds (Cáckíhiệuphiênâmcủacácnguyênâmđơn):
Symbols of the sounds
(Kíhiệu)
In
letters
(Chữcái
thểhiện)

Examples in words
(Vídụcụthểtrêncáctừ)

/ І /
or
/ i /
a
village /’vilidʒ/
package /’pækidʒ/
assemblage /ә’semblidʒ/


e
pretty /’priti/
represent
deliver /di’livә(r)/


i
sit /sit/
little /’litl/
simple /’simpl/


y
happy /’hæpi/
easy /’i:zi/
usually /’ju:ʊli/

/ i: /
ea
lead /li:d/
seaside /’si:said/
meaningful /’mi:niŋfʊl/


ee
meet /mi:t/
sheep /ʃi:p/
steel /sti:l/


/ e /
a
many /’meni/
any/eni/
manifold /’menifәʊld/


e
send /send/
recommend
comprehend /kәmpri’hend/


ea
head /hed/
spread /spred/
headache /‘hedeik/

/ æ /
a
land /lænd/
brandy /’brændi/
sandy /’sændi/

/ ɔ /
o
pot /pɔt /
spot /spɔt /
slot /slɔt /


a
wash /wɔʃ /
what /wɔt /
watch /wɔtʃ// ɔ: /
a
talk /tɔ:k/
walk /wɔ:k/
water /’wɔ:tә(r)/


aw
saw /sɔ:/
lawn /lɔ:n/
pawn /pɔ:n/


oa
broad /brɔ:d/
broaden/’brɔ:dn/
abroad /ә’brɔ:d/


oo
door /dɔ:(r)/
floor /flɔ:(r)/
floorage /’flɔ:ridʒ/


or
fork /fɔ:k/
sport /spɔ:t/
transport /’trænspɔ:t/


ou
fought /fɔ:t/
thought /θɔ:t/
bought /bɔ:t/


/ ( /
o
some /s(m/
come /k(m/
done /d(n/


u
shut /ʃ(t/
muddy /’m(di/
budget /’b(dʒit/


oo
blood /bl(d/
flood /fl(d/
bloodless /bl(dlis/


ou
tough /t(f/
enough /i’n(f/
rough /r(f/


/ ɑ: /
a
task /ta:sk/
fast /fa:stk/
broadcast /br ɔ:d’ka:st/


ar
card /ka:d/
retard /ri’ta:d/
farther /’fa:(әr/


ear
heart /ha:t/
hearten /’ha:tәn/
hearth /ha:θ/

/ ʊ /
or
/ u /
u
pull /pʊl/
push /pʊʃ/
pullet /’pʊlet/


oo
good /gʊd/
cook /kʊk/
look /lʊk/


ou
could /kʊld/
would /wʊld/
should /ʃʊld/


/ u: /
u
frugal /’fru:gәl/
conclude /kɔn’klu:d/
illusion /i’lu:ʃn/


oe
shoe /ʃu: /
shoebill /’ʃu:bil/
shoemaker /’ʃu:meikәr/


oo
moon /mu:n/
spoon /spu:n/
smooth /smu:θ/


ui
fruit /fru:t/
cruise /kru:s/
recruit /ri’kru:t/


/ ә /
a
await /ә’weit/
about /ә’baut/
machine /mә’ʃi:n/


o
tonight /tә’nait/
potato /pә’teitәu/
tomorrow /tә’mɔrәʊ/


er
reader /’ri:dәr/
writer /’raitәr/
cruiser /’kru:sәr/


or
actor /’æktәr/
doctor /’dɔktәr/
translator /’trænsleitәr/


/ з: /
er
prefer /pri’fз: r/
merchant /’mз:tʃәnt/
merciful /’mз:sifʊl/


ir
shirt /ʃз:t/
skirt /skз:t/
first /fз:st/


ur
hurt /hз
 
Gửi ý kiến