Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyen Le Hong Phong - Thi Thu ĐH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chuyen Le Hong Phong
Người gửi: Huỳnh Thị Hồng Anh
Ngày gửi: 16h:30' 30-05-2016
Dung lượng: 105.9 KB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1 NĂM 2016
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 90 phút


Họ và tên học sinh: …………………………………………Số báo danh:…………….

Câu 1: Cho các ancol sau : CH3CH2CH2OH (1) ; CH3CH(OH)CH3 (2) ; CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (3) và CH3CH(OH)C(CH3)3. Dãy gồm các ancol tách nước chỉ tạo 1 olefin duy nhất là
A. (1),(2) B. (1),(2),(3) C. (1),(2),(4) D. (1),(2),(3),(4)
Câu 2: Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch A không chứa muối amoni và 1,12 lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với He bằng 10,2. Khối lượng ban đầu m có giá trị :
A. 3,78g B. 4,32g C. 1,89g D. 2,16g
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng :

Công thức của X, Y, Z là :
A. C2H4 , C2H5OH , C2H6 B. CH3CHO , C2H5OH , CH3COOH
C. C2H6 , C2H5Cl , C2H4 D. CH3CHO , C2H5OH , C4H6
Câu 4: Khi nói về số khối , điều khẳng định nào sau đây luôn đúng :
A. Trong nguyên tử , số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton và notron
B. Trong nguyên tử , số khối bằng tổng các hạt proton và notron
C. Trong nguyên tử , số khối bằng nguyên tử khối
D. Trong nguyên tử , số khối bằng tổng số hạt proton và notron và electron
Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau :

Biết rằng X,Y,Z,T là những sản phẩm chính . Công thức cấu tạo của chất T là :
A. C6H5COOH B. CH3 – C6H4 – COOH
C. C6H5COONH4 D. p – HOOC – C6H4 – COONH4
Câu 6: Hai nguyên tố X và Y kế tiếp nhau trong một chu kỳ của HTTH có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kỳ và nhóm nào trong bảng HTTH ?
A. Chu kỳ 2 , các nhóm IA và IIA B. Chu kỳ 3 , các nhóm IA và IIA
C. Chu kỳ 2 , các nhóm IIA và IIIA D. Chu kỳ 3 , các nhóm IIA và IIIA
Câu 7: Cho các chất C6H5OH (X) ; C6H5NH2 (Y) ; CH3NH2 (Z) và C6H5CH2OH (T). Chất không làm đổi màu quì tím là :
A. X,Y B. X,Y,Z C. X,Y,T D. Tất cả các chất
Câu 8: Fe có thể được dùng làm chất xúc tác trong phản ứng điều chế NH3 từ N2 và H2 :
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 . Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của Fe trong phản ứng trên ?
A. Làm tăng nồng độ các chất trong phản ứng trên
B. Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
C. Làm tăng tốc độ phản ứng
D. Làm tăng hằng số cân bằng của phản ứng
Câu 9: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y ( chứa C,H,O). Biết Y có thể được tạo ra từ quá trình khử hóa X ở điều kiện thích hợp. Tên gọi của X là :
A. ancol etylic B. axit fomic C. axit axetic D. etyl axetat
Câu 10: Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c) ; NaOH ( pH = d). Kết quả nào sau đây đúng :
A. d < c < a < b B. a < b < c < d C. c < a < d < b D. b < a < c < d
Câu 11: Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2 . A và B đều cộng hợp với Br2 tỉ lệ mol 1 : 1 . A tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 andehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và H2O. Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là :
A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5
B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH
C. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5
D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5
Câu 12
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓