Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Comparison exercises

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dieu Linh
Ngày gửi: 10h:28' 05-12-2018
Dung lượng: 214.5 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
A - Comparison with -er/-est
clean - cleaner - (the) cleanest
We use -er/-est with the following adjectives:
1) adjectives with one syllable
clean
cleaner
cleanest

new
newer
newest

cheap
cheaper
cheapest

2) adjectives with two syllables and the following endings:
2 - 1) adjectives with two syllables, ending in -y
dirty
dirtier
dirtiest

easy
easier
easiest

happy
happier
happiest

pretty
prettier
prettiest

2 - 2) adjectives with two syllables, ending in -er
clever
cleverer
cleverest

2 - 3) adjectives with two syllables, ending in -le
simple
simpler
simplest

2 - 4) adjectives with two syllables, ending in -ow
narrow
narrower
narrowestSpelling of the adjectives using the endings -er/-est
large
larger
largest
leave out the silent -e

big
bigger
biggest
Double the consonant after short vowel

sad
sadder
saddest


dirty
dirtier
dirtiest
Change -y to -i (consonant before -y)

shy
shyer
shyest
Here -y is not changed to -i. (although consonant before -y)B - Comparison with more - most
difficult - more difficult - (the) most difficult
all adjectives with more than one syllable (except some adjectives with two syllables - see 2 - 1 to 2 - 4)

C - Irregular adjectives
good
better
best


bad
worse
worst


much
more
most
uncountable nouns

many
more
most
countable nouns

little
less
least


little
smaller
smallest
D - Special adjectives
Some ajdectives have two possible forms of comparison.
common
commoner / more common
commonest / most common

likely
likelier / more likely
likeliest / most likely

pleasant
pleasanter / more pleasant
pleasantest / most pleasant

polite
politer / more polite
politest / most polite

simple
simpler / more simple
simplest / most simple

stupid
stupider / more stupid
stupidest / most stupid

subtle
subtler / more subtle
subtlest

sure
surer / more sure
surest / most sureDifference in meaning with adjectives:
far
farther
farthest
distance


further
furthest
distance or time

late
later
latestlatter
xx
last


old
older
oldest
people and things


elder
eldest
people (family)

near
nearer
nearest
distance


x
next
order
Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi hơn, trong phần này chúng tôi gọi chung là tính từ.
Khi đưa vào so sánh tính từ có ba mức độ: mức độ nguyên thể (positive degree), mức độ so sánh (comparative degree) và mức độ cực cấp (superlative degree). Các hình thức so sánh hơn, bằng, kém, đều dựa trên các mức độ này.
Người Việt Nam khi học tiếng Anh quen gọi là thể so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém và so sánh nhất. Cách gọi này có khi không thích hợp vì không thể so sánh một người hay vật ở tình trạng “nhất” được. Tuy nhiên cách gọi này đã quá quen thuộc nên chúng tôi cũng tạm thời sắp xếp theo các cách gọi ấy.
Trong các dạng so sánh ta còn có khái niệm tính từ dài và tính từ ngắn. Tính từ ngắn (short adjectives) là tính từ một vần (syllable) và những tính từ hai vần nhưng tận cùng bằng phụ âm + Y. Tính từ dài (long adjectives) là những tính từ hai vần còn lại và các tính từ từ ba vần trở lên.
I. Thay đổi hình thức khi thêm ER hay EST
1. Tính từ tận cùng bằng phụ âm + Y: Chuyển Y thành I trước khi thêm ER/EST.
Ví dụ:
happy - happier/happiest;
dirty - dirtier/dirtiest
nhưng
grey - greyer/greyest;
gay - gayer/gayest
2. Tính từ tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm: Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ER/EST. Ví dụ:
thin - thinner/thinnest;
big - bigger/biggest
nhưng
green - greener/greenest
3. Tính từ tận cùng bằng E: Bỏ E trước khi thêm ER/EST:
ripe - riper/ripest ;
white - whiter/whitest.
II. Thể so
 
Gửi ý kiến