Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ 1 TIẾT SỐ 1 MÔN HÓA 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Bình Nguyên
Ngày gửi: 20h:22' 15-10-2017
Dung lượng: 56.8 KB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 (2017-2018)
Lớp: Môn: Hóa 11 . Ngày :

Học sinh chọn và tô kín( bằng bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng:
01. ; / = ~ 06. ; / = ~ 11. ; / = ~ 16. ; / = ~

02. ; / = ~ 07. ; / = ~ 12. ; / = ~ 17. ; / = ~

03. ; / = ~ 08. ; / = ~ 13. ; / = ~ 18. ; / = ~

04. ; / = ~ 09. ; / = ~ 14. ; / = ~ 19. ; / = ~

05. ; / = ~ 10. ; / = ~ 15. ; / = ~ 20. ; / = ~

A.TRẮC NGHIỆM:(5 ĐIỂM)
Câu 1.Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH 0,5 M được dung dịch A. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch A là:
A. 0,65 M B. 0,55 M C.1,50 M D. 0,75 M
Câu 2.Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OHH2O. Phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?
A.HCl + NaOH  H2O + NaCl B. NaOH + NaHCO3  H2O + Na2CO3
C.H2SO4 + BaCl2  2HCl + BaSO4 D. A và B đúng.
Câu 3.Một dung dịch có [/] = 2,5.10 -10 mol/l .Môi trường của dung dịch thu được có tính chất gì?
A.Axit B.Kiềm C.Lưỡng tính D.Trung tính
Câu 4.Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Al(OH)3. B. Ba(OH)2. C. Mg(OH)2. D. KOH.
Câu 5.Những ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:
A.HSO4-, Na+, Ca2+, HCO3-, NH4+ B.SO42-, Na+, NH4+, Cl-,NO3-
C.Pb2+, H+, Cl-, SO42-,Cu2+ D.Na+, Mg2+, OH-, NO3-, Ca2+
Câu 6.Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
B. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
C. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
D. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
Câu 7.Các axit theo Bronsted là:
A.NH4+, HS-, CH3COOH B.NH4+, Al3+, CH3COOH, HS-
C.HSO4-, NH4+, Al3+, CH3COOH, CH3NH3+ D.HSO4-, NH4+, Al3+, CH3 COOH
Câu 8.Nhỏ một giọt quì tím vào dd NaOH, dd có màu xanh. Nhỏ từ từ dd HCl cho tới dư vào dd có màu xanh trên thì:
A. Màu xanh đậm thêm dần. B. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ.
C. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn. D.Màu xanh vẫn không thay đổi.
Câu 9.Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?
A. KOH + CaCO3 B. CuCl2 + AgNO3 C. K2SO4 + Ba(NO3)2 D. HCl + Fe(OH)3
Câu 10.Hoà tan 20ml dung dịch HCl 0,05M vào 20ml dung dịch H2SO4 0,075 M. Nếu sự hoà tan không làm thay đổi thể tích thì pH của dung dịch mới thu được là :
A. 2 B. 1,5 C.3 D. 1
Câu 11.Trong các dd loãng và ở điều kiện bình thường thì [H+].[OH-] = ?
A. . 10-14. B. 14. C. -14. D. 1014.
Câu 12.Dung dịch X chứa a mol Mg2+, b mol Al3+ , 0,1 mol SO42- , 0,6 mol NO3
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓