Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  de anh 2021-de 409-red key.doc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tự làm! Các bác nhận free do đó vui lòng đừng bán nhe!cho đi là còn mãi mãi!
  Người gửi: Hồ Hoàng Hải
  Ngày gửi: 15h:30' 12-07-2021
  Dung lượng: 65.5 KB
  Số lượt tải: 121
  Số lượt thích: 0 người

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang)
  KỶ THI TỐT NGHIỆP TRHỌC PHÓ THÔNG NĂM 2021
  Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, Mã đề thi 409
  
  
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
  Question 1: Mai is talking to Hoa about Hoa`s new dress.
  - Mai: “You`ve got a nice dress, Hoa." - Hoa: “ ___________”
  A. No problem B. Congratulations! C. Me too. D. Thank you.
  Question 2: Tuan is late for the class meeting.
  - Tuan: "Sorry I`m late, Ha." - Ha: “ ___________”
  A. Thanks a lot. B. Same to you. C. Good idea. D. Never mind.
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 3: You should wear _________ to keep your hands warm. It`s very cold outside.
  A. hats B. gloves C. shoes D. boots
  Question 4: Nam`s family has been living _______ Ha Noi for twenty years.
  A. over B. in C. on D. at
  Question 5: _______________, he will go out with his friends.
  A. When Tony was finishing his project B. When Tony finished his project
  C. When Tony had finished his project D. When Tony finishes his project
  Question 6: Don`t worry too much. We all__________ mistakes sometimes.
  A. give B. make C. put D. take
  Question 7: Jane has been trying to solve this problem all week, but she still hasn`t been able to____ it.
  A. crash B. break C. crack D. shatter
  Question 8: My sister and I share the housework. We take turns to_________ the dishes and clean the house.
  A. wash through B. wash up C. wash away D. wash over
  Question 9: _______ the book again and again, I finally understood what the author meant.
  A. Having read B. Have read C. Have been read D. Have been reading
  Question 10: __________ you love English, the better you can learn it.
  A. Most B. More C. The more D. Most of
  Question 11: The prize__________ to Xuan yesterday
  A. awards B. was awarding C. was awarded D. has awarded
  Question 12: The students __________ the topic when the bell rang.
  A. discuss B. have discussed C. were discussing D. are discussing
  Question 13: Her aunt gave her a ___________ handbag on her birthday last week.
  A. red Korean beautiful B. Korean red beautiful
  C. beautiful Korean red D. beautiful red Korean
  Question 14: When the visitor saw with her own eyes the beach covered with tons of plastic rubbish washed up from around the world, a chill went down her ________
  A. spine B. brain C. bone D. mind
  Question 15: Life here is so good, ________?
  A isn`t it B. has it C. wasn`t it D. was it
  Question 16: We like to live in the countryside _______________ we want to be close to nature.
  A. because of B. despite C. although D. because
  Question 17: I like this _________ song because it reminds me of my schooldays.
  A. beautify B. beautiful C. beautifully D. beauty
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
  Question 18: A. take B. clap C. save D. face
  Question 19:A. wanted B. seemed C. rained D. cried
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
  Question 20: A. suggestion B. capital C. festival D. customer
  Question 21: A. nervous B. careful C. happy D. alive
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s)
   
  Gửi ý kiến