Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ BỒI DƯƠNG HSG 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Anh
Ngày gửi: 22h:22' 11-10-2013
Dung lượng: 177.5 KB
Số lượt tải: 780
Số lượt thích: 0 người

Nguyễn thị Nga 1. Trường THCS Ngọc Xá
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên đè bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8

Chuyên đề 1: Bài tập về nguyên tử

Bài 1: Tổng số hạt p, e , n trong nguyên tử là 28 , trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại . Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử ?

Bài 2: Tổng số hạt trong nguyên tử R là 82 hạt .Trong nguyên tử R tổng số hạt nơtron bằng 15/13 số hạt proton. tính số hạt p, n ,e trong nguyên tử R?

Bài 3: Nguyên tử X có tổng số hạt proton ,nơtron,electron là 52 . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt
Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X?
Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử X?
Tính nguyên tử khối của X?
Tính khối lượng bằng gam của X, biết mp = mn =1,013đvC

Bài 4: Người ta kí hiệu một nguyên tử của một nguyên tố hóa học như sau :AZX , trong đó A là số hạt proton và nơtron , Z bằng số hạt proton .Cho các nguyên tử sau :

126X 168Y 136M 178R 3517A 3717E
Các nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học ?Tại sao?

Bai5: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46 . Trong đó số hạt không mang điện bằng 8/15
Tổng số hạt mang điện . Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tử X ? Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X?

Bài 6: Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt
xác định số p, số e , sô n của nguyên tử đó ?
Vẽ sơ đồ nguyên tử , biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e

Bài 7: Một nguyên tử R có tổng số hạt p, n, e là 115 hạt .Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt . Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tử R?

Bài 8: Một nguyên tử X có tổng số hat p ,n ,e trong nguyên tử là 46 .Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt .Tính số p ,số n , trong nguyên tử Xvà cho biết X thuộc nguyên tố hóa học nao?

2.
Nguyễn thị Nga Trường THCS Ngọc Xá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên đề 2: bài tâp tính theo công thức hóa học

Bài 1: Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố C , H ,O có thành phần % theo khối lượng lần lượt là : 37,5% ; 12,5% ; 50% . Biết tỉ khối của X so với H2 bằng 16 . Tìm CTHH của X?

Bài 2: Cho biết hợp chất của nguyên tố R (hóa trị x) với nhóm SO4 có 20% khối lượng thuộc nguyên tố R
Thiết lập biểu thức tính nguyên tử khối của R theo hóa trị x ?
Hãy tính % khối lượng của nguyên tố R đó trong hợp chất của nguyên tố R với ôxi (không cần xác định nguyên tố R)

Bài 3: Hợp chất A được cấu tạo bởi nguyên tố X hóa trị V với nguyên tố ôxi. Biết phân tử khối của hợp chất A bằng 142đvC. Hợp chất B được tạo bởi nguyên tố Y (hóa trị y , 1≤ y ≤ 3) và nhóm SO4 , biết rằng phân tử khối của hợp chất A chỉ nặng bằng 0,355 lần phân tử hợp chất B. Tìm nguyên tử khối của các nguyên tố X và Y . Viết CTHH của hợp chất A và hợp chất B ?

Bài 4:
No_avatarf

hay

 
Gửi ý kiến