Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 LỚP 6 HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 13h:28' 16-04-2019
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 1906
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GĐ&ĐT ……… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ II MÔN TIẾNG ANH 6
TRƯỜNG THCS ……… Năm học 2018 - 2019
A.PHONETICS
I. Từ nào có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại?
1.A. what
 B. who
C. where
 D. when

2.A.books
 B. stamps
C. rulers
 D. cats

3.A. hour
 B. happy
C. home
 D. house

4.A.recycle
 B. hobby
C. sky
 D.my

II.Tìm từ khác các từ còn lại.
A. father B. sister C. mother D. nurse
A. bakery B. bookstore C. street D. toy store
B.USE OF LANGUAGE
I. Choose the best answers.
II/ Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (3 điểm)
1.– A: Would you like ______tea? – B: No, thanks.
A. any B. some C. a D. many
2.There ______ much beer in the bottle.
A. isn’t B. aren’t C. is not D. A&C
3. Mai ______ games with her brother.
A. often play B. often plays C. plays often D. play often
4.Hoa is sitting ______ her parents now.
A. next B. opposite C. in front D. to the left
– A: Are there any English ______ in your class? – B: No, there aren’t.
A. students B. schoolboy C. child D. teacher
– A: How much ______ is there in the bridge? –B: There’s a lot.
A. eggs B. oranges C. milk D. apples
I’m going ______ some oranges.
A. buying B. buy C. buys D. to buy
The Mekong River is______ than The Red River.
A. longer B. taller C. shorter D. higher
9.What does Lien do when ...............warm ?
it B. it’s C. its D. they’re
10.She doesn’t have ..............friends at school.
a. B. some C. many D. much
11. What about ..........to Hue on Sunday?
A.to go B. go C. going D. goes
12. There are ................fingers in one hand .
A. ten B. one C. three D. five
13. What are you going ......this summer vacation?
A. to do B. do C. doing D. does
14. I’m hungry now. Let’s ............to the canteen .
A.goes B. to go C. going D. go
15. Hanoi is bigger ................................... Ho Chi minh city .
A. more B. than C. then D. the
II. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. Nam often (watch)………………….. TV every night.
2. My father likes (watch) ……………………. TV.
3. Look ! They ( play ) ………………….. football in the yard.
4. Let`s (travel)………………………… by bus.
5. Nam ( not like) ………………………. playing games.
6. What about ( go) ……………… to the zoo on Sunday ?
C. READING
I. Complete the passage with the words in the box.
many the cold seasons often

There are four (1)……… in a year. They are: spring, summer, fall and winter. In spring, the weather is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are (2)……………. flowers in spring. after spring comes summer. In summer, the days are long and the nights are short. We (3)…………… go to the seaside in summer. Fall is (4)……… season of fruits.We can enjoy different kinds of fruits, especially in tropical countries like Vietnam. In winter, it is usually very (5)……………... The days are short and the nights are long.
II. Answer the questions.
1- How many seasons are there in Vietnam?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến