Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập học kì 2 Anh 6 mới!

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Công Hoàng
Ngày gửi: 11h:04' 01-04-2019
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 1 người (Hà Thị Thơm)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 6 HỌC KÌ 2
(CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)
PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others .
1. A. hear B. near C. fear D. pear
2. A. gather B. monthly C. father D. brother
3. A. favorite B. slight C. fine D. high
4. A. fold B. close C. cloth D. hold
5. A. tooth B. there C. bath D. both
6. A. started B. worked C. waited D. wanted
7. A. fold B. close C. cloth D. hold
8. A. needed B. liked C. washed D. hoped
9. A. started B. worked C. waited D. decided
10.A. wanted B. liked C. washed D. stopped
1.A.bicycle B. exciting C. favorite D. widely
2.A. doctor B. opening C. gold D. postcard
3. A. farther B. earth C. both D. marathon
4.A. fear B. repeat C. idea D. really
5.A.hair B. fare C. prepare D. speaker
1. A. arrived B. watched C. listened D. played
2. A. arrived B. watched C. stopped D. washed
3.A. they B. month C. father D. brother
4.A. ago B. open C. cold D. come
5. A. married B. called C. played D. rented
6. A. started B. worked C. waited D. wanted
1. A. needed B. liked C. washed D. hoped
2. A. works B. plays C. wants D. stops
3. A. stayed B. listened C. cooked D. played
4.A. brother B. open C. some D. come
5. A. wanted B. excited C. needed D. bored
………….

ODD OUT
1. A. apartment B. house C. cottage D. factory
2. A. and B. in C. on D. at
3. A. kitchen B. window C. bedroom D. living room
4. A. city B. village C. building D. countryside
5. A. ill B. sick C. sad D. unwell
6. A. doctor B. nurse C. dentist D. teacher
7. A. tablet B. chocolate C. medicine D. pill
8. A. virus B. flu C. headache D. stomachache
9. A. couching B. sneezing C. disease D. runny nose
10. A. went B. wrote C. played D. clean
11. A. museum B. place C. swimming pool D. school
12. A. spring B. going C. doing D. swimming
13. A. a fever B. a cough C. a stomachache D. a letter
14. A. cool B. hot C. weather D. cold
15. A. stadium B. yesterday C. tomorrow D. Monday
16. A. left B. turn C. right D. ahead
17. A. played B. stayed C. listened D. weekend
18. A. bus stop B. far C. airport D. railway station
19. A. him B. she C. they D. we
20. A. sunny B. beaches C. kitchen D. supermarket
21. A. big B. tall C. wide D. expensive
22. A. market B. memorial C. park
 
Gửi ý kiến