Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn tập kì 1 anh 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Liễu
Ngày gửi: 12h:57' 01-12-2012
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 9668
Ôn tập học học kì 1 môn anh lớp 5
Bài 1.Em hãy chọn một từ khác loại.
1.a.Vietnam
b.America
c.Singaporean
d.England

2.a.Monday
b.Tuesday
c.September
d.Saturday

3.a.nurse
b.farmer
c.engineer
d.teaches

4.a.write
b.song
c. dance
d.swim

5.a.football
b. puzzle
c.hide and seek
d.crossword

6.a.listened
b.went
c.watched
d.played

7.a.reading
b.sing
c.speaking
d.cleaning

8.a.Thursday
b.November
c.December
d.February

9.a.twenty
b.tenth
c.thirty
d.forty-two

10.a.English
b.Australia
c.Chinese
d.Japanese

11.a.today
b.yesterday
c.tomorrow
d.time

12.a.never
b.always
c.often
d.sometimes

13.a.yard
b.gate
c.garden
d.family

14.a.am
b.is
c.was
d.are

15.a.favourite
b.interesting
c.exciting
d.festival

16.a.picture
b.bookstore
c. map
d.photo

17.a.supermarket
b.museum
c.bus- stop
d.place

18.a.have
b.may
c.can
d. will

19.a.when
b.where
c.week
d.why

20.orange juice
b.coke
c.lemonade
d.apple

 Bài 2. Sắp xếp lại những từ sau thành các câu sau hoàn chỉnh.
1.letter/ a / writing / is / sister / My. __________________________________________
2.the / subjects/ do / most / What/ you/ like/ ?___________________________________
3.always/ His / father / up/ at / gets/ 5.30 / morning/ every.
_______________________________________________________________________
4.your / Where/ work / does / mother ? _______________________________________
5.August / 1st / born / I / 1995 / on/ was. ______________________________________
6.he / want / play / soccer / not / doesn`t. ______________________________________
7.go / How /do /you /swimming /often? _______________________________________
8.works /Her /brother /hospital/ the/ in. _______________________________________
9.yesterday /Peter /stayed /home /at. _________________________________________
10.table /His /sport /favourite /tennis /is. ______________________________________
11.Song /They /the /Festival /at /were. ________________________________________
12.do / you /What /be/ want /in /future /the /to ? ________________________________
13.was/ your / When / son /born? ____________________________________________
14.today / What /date /is / the ? ______________________________________________
15.uncle /works/ farm/ on /My/ the. __________________________________________
16.did / they / What / yesterday / do ? ________________________________________
17.watching / We /TV /now /are . ___________________________________________
18.dancer /Lan /to /wants /a /be. _____________________________________________
19.often /drinks/ Hoa`s / tea /father /dinner /after.
_______________________________________________________________________
20.sister / Nga`s / a / Is / singer /? ____________________________________________
Bài 3.Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
1.What did you do yesterday evening?
a.He is a driver.

2.Are you learning English?
b.Yes,I am.

3.Where does your son study?
c.yes, I do.

4.What does he want to be ?
d.I did my homework.

5.Where were you last Sunday?
e. He studies at Minh Thanh school.

6.How often do you go to school ?
f.She is 70 years old.

7.What `s your father`s job?
g.I was at the Song Festival.

8.What are they doing now?
h.I always go to school.

9.How old is your grand mum?
i.He wants to be a footballer.

10.Do you want to play basketball?
k.They are playing football.

11.What did they do at the school festival?
l.No,she can`t.

12.Did he go to the zoo last weekend
No_avatar

Thanks for sharing! Good luck!

Avatar

Đề cương ôn tập lớp 5 mà khó như cấp 2 quá hen!

No_avatarf

Cau mày Dung roi do cau 6 kho lamCau mày

 
Gửi ý kiến