Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 5 chuơng trình mới-2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đạt
Ngày gửi: 18h:04' 21-12-2016
Dung lượng: 49.2 KB
Số lượt tải: 8673
Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Văn Tâm, Phan Hà Ly, ...)


REVISION FOR THE 5TH GRADE
Exercise 1: Odd one out
1. A. flat B. road C. cottage D. villa
2. A. lane B. house C. road D. street
3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed
4. A. always B. usually C. early D. often
5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing
6. A. morning B. afternoon C. running D. evening
10. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have nice food
11. A. watch B. came C. go D. have
12. A. did B. went C. played D. had
13. A. surfed B. played C. prepared D. got
14. A. morning B. day C. evening D. afternoon
15. A. New York B. Sydney C. Thailand D. Tokyo
16. A. modern B. peaceful C. building D. crowded
17. A. python B. snack C. peacock D. panda
18. A. gentle B. hard-working C. cruel D. character
19. A. geography B. chemistry C. physics D. essay
20. A. reading B. pronunciation C. listening D. writing
21. A. move B. swing C. roar D. funny
22. A. quietly B. quickly C. funny D. loudly
23. A. Cinderella B. DoreamonC. Aladdin D. fairy tales
24. A. train B. underground C. scooter D. countryside
25. A. sunbathe B. explore C. trip D. build
Exercise 2: Choose the best answer.
1. What time do you go to school, Mai?
A. Yes, at 6.45 a.m B. 6.45 a.m C. At 2.45 a.mD. At 6.45 a.m
2. How many …………….do you have today ?
A. sujects B. subjectsC. pupils D. childrens
3. . My father ……………….a book last night .
A. reads B. readed C. read D. rode
4. Nam is good ………….Music , but he is bad……………….English .
A. at/ in B. in/ at C. at / to D. at / at
5. Where were you last Sunday ?
A. by taxi B. it’s Nam Dinh province C. at school D. two years ago
6. Will Nam be at school tomorrow ?
A. Yes, she is. B. Yes, he will. C. She is .D. Yes, he is going.
7. We ………….. and ……………at the party yesterday .
A. sing/ dance B. sang/ danced C. sings/ dances D. sang/ dance
8. What is ………favouritecolour ? I like red.
A. his B. her C. you D. your

9. …………………………………………? It’s MrsLien .
A. What subjects do you have today? B.How many pencils are there ?
C. Who is your English teacher ? D. Is she at school now ?
10. At school, we learn ………a lot of things.
A. in B. at C. to D. about
11. He likes playing sports …………football and tennis.
A. such as B. such like C. sample D. example
12. What is Tam like ? ……………………………. .
A. She is cruel B. She is gentle and kind C.She is brave D. She is generous
13. The monkeys swing …………………….. from tree to tree .
A. loudly B. beautifully C. quickly D. quietly
14. I went to my hometown ………………..motorbike .
A. by B. for C. at D. to
15. .His father always ………….coffee for breakfast.
A. drink B. drinks C. is drinking D. are drinking
16. What foreign …………….do you have at school?
A. subject B. song C. language D. book
17. They would like some milk……….. dinner.
A. in B. at C. for D. of
18.How do you …………….. listening? – I watch English cartoons on TV.
A. practise B. learn C. want D. have
19. Where …………you usually
 
Gửi ý kiến