Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hồng Hạnh
Ngày gửi: 15h:07' 12-04-2018
Dung lượng: 400.0 KB
Số lượt tải: 188
Số lượt thích: 0 người
DẪN XUẤT HALOGENCỦA HIĐROCACBON
A. LÝ THUYẾT.
I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp.
1. Định nghĩa
Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon bằng các nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, thường gọi tắt là dẫn xuất halogen.
2. Phân loại
Dẫn xuất halogen no : CH3Cl, C2H5Br,…
Dẫn xuất halogen không no : CH2= CH- Br,
Dẫn xuất halogen thơm : C6H5Br, C6H5Cl,…
Bậc halogen bằng bậc của cacbon liên kết với nguyên tử halogen
II.Tính chất hoá học.
1/ Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm - OH
a/Dẫn xuất ankyl halogenua.
R – X + NaOH R – OH + NaX
C2H5 – Br + NaOH C2H5 – OH + NaBr
2/ Phản ứng tách hiđro halogenua.
CH3 – CH2 – Br + KOH CH2 = CH2 + KBr + H2O


ANCOL
1. Định nghĩa: là hchc mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với C no
(nếu –OH liên kết trực tiếp với C thơm => phenol
nếu –OH liên kết trực tiếp với C không no => anhcol không bền => chuyển hoá thành anđehit (nếu C mang = là CI , xeton nếu C mang = là CII )
Note: chỉ có C2H2 + H2O ----> CH3CHO (mọi ankin khác cộng H2O đều cho xeton)
2. Phân loại: có 3 cách phân loại
- Dựa vào gốc H-C => no, không no, thơm
- Dựa vào bậc của ancol => ancol bậc I, bậc II, bậc III (phân biệt bậc của ancol khác với bậc của amin)
- Dựa vào số nhóm –OH => ancol 1 chức, 2 chức, 3 chức vd: etanol, etilenglycol, glyxerol
3. Đồng phân và danh pháp:
* Đối với ancol no, đơn, hở có CTPT là: CnH2n + 1OH hay CnH2n + 2O (Đk với n ( 1).
+ Từ 2 C trở lên => đồng phân ete vd: C2H5OH và CH3OCH3
+ Từ 3 C trở lên => đồng phân bậc của ancol vd: C3H7OH
CH3CH2CIH2OH: ancol n-propylic
CH2CIIH(OH)CH3: ancol iso-propylic
+ Từ 4 C trở lên => có thêm đồng phân mạch C vd: C4H9OH (4 = 4+0 = 3+1 chỉ nói về mạch C)
4+0: CI – CII – C – C
(n-) (sec)
3+1: CH3 – CH(CH2) – CIH2 – OH (iso)
CH3 – CII H(OH)(CH3) – CH3 (tert)
* Danh pháp: 2 cách
a) Tên thông thường: Tên gọi= ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic.
Ví dụ: C2H5OH : ancol etylic C6H5CH2OH : ancol benzylic
b) Tên thay thế: Tên gọi= tên hiđrocacbon tương ứng mạch chính + chỉ số vị trí nhóm OH + ol
Ví dụ: CH3 – CH2 – CH2- OH: ancol propylic hay propan – 1- ol
CH3 – CH (OH) – CH2: ancol isopropylic hay propan – 2 – ol
Note: tên riêng của phenol
C6H5OH: phenol
C6H4(CH3)(OH): o-,m-,p- crezol
- Ancol đa chức: tên thay thế: etanđiol, etilenglycol, glyxerol, propan-1,2-điol
4. Dãy đồng đẳng:
- Dãy đđ ancol no, đơn, hở: CnH2n+2O (n >= 1) hay CnH2n+1OH hay R-OH
(ete no, đơn, hở: CnH2n+2O (n>=2)
- Khi đốt cháy: CnH2n+2Oz -> nCO2 + (n+1)H2O
nH2O > nCO2
nhchc = nH2O – nCO2 note: Oz không ảnh hưởng tới nCO2 và nH2O vd: CnH2n+2O2 , CnH2n+2O3
- Khi phản ứng với Na/K: R-OH + Na -> RONa + ½ H2
=> nancol = 2nH2
5. Tính chất vật lí:
- Ancol có liên kết H
+ Liên kết H liên phân tử -> nhiệt độ sôi cao hơn so với H-C, ete, anđêhit, xeton, dẫn xuất halogen có khối lượng tương đương
+ Liên kết H với H2O => tan tốt trong H2O
(Note: CH3OH và C2H5OH tan vô hạn trong nước)
- Độ rượu: = (Vancol nguyên chất / Vdd ancol). 100 vd: dd cồn 96o = 96 ml C2H5OH + 4 ml H2O
6. Tính chất hoá học:
a. Phản ứng thế H linh động
1. Phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhóm OH: (phản ứng đặc trưng của Ancol)
a) Tính chất chung của ancol: T/d với kim
 
Gửi ý kiến