Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Huệ Linh
Ngày gửi: 23h:42' 08-11-2018
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
Reported speech with “to infinitive”
Khi lời nói gián tiếp là lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu,... độn g từ tường thuật cùng với động từ nguyên mẫu theo sau thường dùng để truyền tải nội dung lời nói trên
• Động từ tường thuật + tân ngữ + động từ nguyên mẫu [ to infinitive] Động từ tường thuật: ask, advise, command, invite, order, recommend, encourage, urge, warn, want., beg, instruct, persuade…
• Động từ tường thuật + động từ nguyên mẫu [ to infinitive] Động từ tường thuật: agree, demand, hope, promise, threaten, offer, refuse, decide... ( Would you/ Could you / Will you/ Can you -> asked+ sb + to + V ( Would you mind + V-ing /Do you mind + V-ing -> asked + sb + to +V ( Would you like/ Will you -> invited + sb + to + V a. Đề nghị, lời mời: S + invite + (O) + to V … S + offer + to V … Ex: He said, “Would you like to go out for a drink?” ---> He invited me to go out for a drink. b. Yêu cầu: (động từ tường thuật ask)  S + asked + someboby + for + something Ex: In a restaurant, the man said; “I’d like a bottle of red wine, please” -> The man asked for a bottle of red wine  c. Khuyên bảo: S + advised + O + to V …
Ex: “You should study harder,” my mother said. ---> My mother advised me to study harder. Lời khuyên thường bắt đầu bằng: - You should / You ought to V........... - If I were you , I would/ should … - You had better … - Why don’t you …. Eg: ’ Why don’t you repaint our room? ( She advised me to repaint their room. d. Lời nhắc nhở Remember… khi chuyển sang lời nói gián tiếp ta áp dụng cấu trúc sau Don’t for get S + remind(ed) + someboby + to Infinitive verb Ex: She said to me; “Don’t forget to ring me up tomorrow evening” -> She reminded me to ring her up the bext eveining  e. Sự đồng ý về quan điểm như: all right, yes, of course (áp dụng cấu trúc sau):  S + agreed + to verb… Ex: “All right, I’ll wait for you” he said -> He agreed to wait for me  f. Câu trực tiếp diễn tả điều mong muốn như: would like, wish :  S + wanted + O + to verb… Ex: “I’d like Lan to become a doctor,” my mum said  -> My mum wanted Lan to become a doctor  g. Từ chối : S + refused + to V … Eg: ‘No, I won’t lend you my car” -> He refused to lend me his car. h. Lời hứa: S + promised to V… Eg: ‘I’ll send you a card on your birthday”  -> He promised to send me a card on my birthday.
PRACTICE
Rewrite the following sentences in reported speech with infinitives.
1. “Remember to write to me soon,” she said to me.  She reminded .................................................................................... 2. “You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy. I advised ........................................................................................... 3. “Would you like to have dinner with us tonight?” Mike said to Linda.  Mike invited ....................................................................................... 4. “Please, please turn off the T.V, John,” said Tom. Tom begged ....................................................................................... 5. “Don’t lean your bicycles against my windows, boys,” said the shopkeeper. The shopkeeper warned ..................................................................... 6. “Open the safe,” the robber said to the bank clerk.  The robber ordered ............................................................................. 7. “Leave this space clean, David,” she said. She told ............................................................................................. 8. “Shall I open the window for you, Edna?” he said. He offered .......................................................................................... 9. “I’ll wait for you. I promise,” he said to me. He promised ...................................................................................... 10. “Would you like to come with me?” John said to Mary. John invited ........................................................................................ 11. “Don’t forget to take the holiday,” Mark said to me. Mark reminded me .............................................................................. 12. “You should take a holiday,” Jane said to David. Jane advised ...................................................................................... 13. “I thought you took a holiday last summer,” Tom said to Sophia.  John expected Sophia ......................................................................... 14. “Taking a holiday would be a good idea,” George said. George proposed .................................................................................... 15. “ You really must take a holiday, Linda,” Jim said. Jim
 
Gửi ý kiến