Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thành Mỹ Nhân
Ngày gửi: 14h:46' 03-04-2019
Dung lượng: 92.7 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHƯỚC LONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Trường:…………………………………….. NĂM HỌC: 2006 – 2007
Họ và tên :…………………………………. MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9
Lớp ………………………………………… THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Điểm toàn bài thi
Nhận xét
Chữ ký GK
Chữ ký GT

Bằng số
Bằng chữ

1
2
1
2Đề thi này có 2 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào tờ giấy thi này
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Choose the best answer to complete the sentences ( 2,5 marks )
1. People in Israel are going to celebrate their festival ________ is called Passover.
A. where B. who C. whose D. which
2. ________ I was really tired, I couldn’t sleep.
A. Therefore B. Because of C. Even though D. So
3. If I ________ enough money, I’ll buy a dictionary.
A. have B. had C. will have D. would have
4. Tomorrow we’ll go to Noi Bai Airport to meet David, ________ comes from England.
A. whom B. who C. which D. that
5. What would you do if you ________ a ghost?
A. see B. have seen C. saw D. will see
6. Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.
A. However B. Therefore C. So D. Although
7. I suggest ________ some money for poor children.
A. to raise B. raising C. raised D. raise
8. I ________ telephone her if I knew her number.
A. will B. shall C. would D. have to
9. It’s crowded here. I wish there ________ so many people.
A. weren’t B. aren’t C. wasn’t D. isn’t
10. Toyota cars ___________ in Japan.
A. will produce B. would be producedC. produce D. are produced
11. Hoa got up late ________ she didn’t have time for breakfast.
A. because B. so C. and D. because of
12. Lan suggested ________to the movies.
A. goes B. to go C. going D. going to
13. The man ________is standing next to the door is my brother.
A. who B. which C. whom D. when
14. Nam showed me how ________a computer.
A. make B. making C. made D. to make
15. If he ________late, he will be late for class.
A. come B. comes C. came D. coming
16. The children felt _________ when their mother was coming back home.
A. excitement B. excitedly C. excited D. exciting
17. He laughed _________when he was watching “Tom and Jerry” on TV.
A. happy B. happily C. happiness D. unhappy
18. Miss Hanh, ________ sings very well, is my English teacher.
A. whom B. who C. which D. that
19. What would you do if you ________ me?
A. are B. have been C. were D. will be
20. She felt tired. ________, she had to finish her homework.
A. However B. Therefore C. So D. Although
II. Rewrite the following sentences, beginning with the words given (3 marks)
1. The house is cheap, we decided to buy it.(so)
( …………………………………………………………………………………………
2. I get up late, I don’t have enough time for breakfast.(If)
( …………………………………………………………………………………………
3. We went to Hanoi to watch the parade on National Day last year . We live in Nam Dinh (though)
( …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
4.We go to the town cultural house.The town cultural house always opens on public holidays (which)
( …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5.I usually talk to the man . He comes from the USA . (who)
( …………………………………………………………………………………………
6.The water is highly polluted .We can not swim in this part of the river . (because)
( …………………………………………………………………………………………
V. Read and then decide if the following statements are True (T) or False (F). (2 marks)
The spaceship flew around the new planet several times. The planet was blue and green. They couldn`t see the surface of the planet because there were too many
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓