Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Khoa
Ngày gửi: 21h:32' 03-05-2019
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TÂN KỲ 3 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 2
ĐỀ CƯƠNG CHÍNH THỨC Môn:TIẾNG ANH 12 – Năm học 2018 - 2019
(Đề cương gồm có 03 trang)

A. Giới thiệu
- Nội dung ôn tập và kiểm tra HK2 cơ bản thuộc chương trình HK2 được tính từ Unit 10 cho đến hết Unit 14. Cụ thể như sau:
1. Pronunciation:
- Phát âm của “S, ES, ED, các nguyên âm và các phụ âm.
2. Stress:
- Trọng âm của những từ hai âm tiết, ba âm tiết và trên ba âm tiết.
3. Vocabulary:
- Những từ vựng liên quan đến các bài từ Unit 10 cho đến hết Unit 14.
4. Grammar:
- Chủ điểm ngữ pháp liên quan đến các bài từ Unit 10 cho đến hết Unit 14 như sau:
+ Modal verbs in the active (Unit 10)
+ Modal verbs in the passive (Unit 11)
+ Double comparisons (Unit 13)
+ Phrasal verbs (Unit 14)
B. Practice
B1. Multipe choice
Unit 10. ENDANGERED SPECIES
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. eight B. weight C. height D. freight
Question 2. A. breath B. teeth C. there D. thought
Question 3. A. endangered B. destroyed C. damaged D. provided
Question 4: A. please B. reading C. cheap D. pleasure
Question 5: A. appalled B. dedicated C. designed D. injured
Question 6: A. wants B. hopes C. moves D. looks
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 7. A. ability B. agriculture C. development D. contaminate
Question 8: A. digest B. survive C. swallow D. unnoticed
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 9. Only a few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal …….
A. protect B. protective C. protection D. protector
Question 10. …… is the existence of a wide variety of plant and animal species living in their natural environment.
A. Globe B. Conservation C. Biodiversity D. Individual
Question 11. You ...... take your umbrella along with you today. It ...... rain later on this afternoon.
A. ought to/ mustn`t B. should/ might C. will/ must D. needn`t/ will
Question 12. She …… be ill. I have just seen her playing basketball in the schoolyard.
A. needn`t B. shouldn`t C. mustn`t D. can`t
Question 13. Frank`s wallet is lying on the table. He ……it here last night.
A. must have left B. should have left C. must be leaving D. needn`t leave
Question 14. I …… find my own way there. You …… wait for me.
A. should/ can`t B. have to/ must B. might/ mustn`t D. can/ needn`t
Question 15. When you have a small child in the house, you …… leave small objects lying around. Such objects …… be swallowed, causing serious injury or even death.
A. should/ must B. should not/ might C. needn`t/ may D. mustn`t/ can`t
Question 16. Peter has been working for 10 hours. He ......be very tired now.
A. needn`t B. has to C. must D. should
Question 17. Many modern medicines are derived …… plants and animals.
A. on B. in C. from D. for
Question 18. Probability of extinction depends …… both the population size and fine details of the population demography.
A. on B. in C. from D. for
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 19: World Wide Fund
 
Gửi ý kiến