Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thúy Diễm
Ngày gửi: 20h:40' 09-06-2020
Dung lượng: 38.9 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
A. Choose the best answers to the following questions.
Miss White------------ her parents is going to pay a visit to the Great Wall.
A. and B both C. as well as D. or
(as well as: độngtừ chia theo N1
The Vietnamese ----------hard-working and brave.
A. is B. are C. be D. being
( The Vietnamese: chỉngườiViệt Nam nóichung. V chia theosốnhiều
The manager or his secretary ------------ to give you an interview.
A. is B. are C. were D. have
(or: chia theo N2
Mary is one of the girls who-------------often late for school.
A. is B. are C. comes D. get
(one of: V chia theosốít
Two hours -------------- not long enough for this rest.
A. have B. has C. is D. are
(two hours: đạilượngchỉthờigian( chia theosốít
Ninety percent of the work -------------- been done.
A. is B. are C. has D. have
(phầntrăm +N: chia theosốít
Those who ----------------- to go with me, please raise your hand.
A. want B. wants C. wanting D. are wanting
(those: sốnhiều (không chia want ở thìtiếpdiễn)
Salt and water ------------ to wash the wound
A. is used B. are used C. was used D. were used
(salt and water: đềulà uncountable nouns
The news ------------- bad last night.
A. were B. was C. has D. has been
( The news: N sốít, bad: adj(dùng (to) be chia quákhứtheosốít
------------ not only you but also he going to Japan?
A. Are B. Is C. Were D. Was
( Not only … but also: chia theo N2 (he)
All the books on the shelf ----------------to me.
A. belong B. belongs C. belonging D. is belonging
( All + N (countable + plural) (độngtừ chia theosốnhiều
The trousers you bought for me ------------ me.
A. don’t fit B. doesn’t fit C. fits D. fit not
( The trousers: sốnhiều
Mumps _________ usually caught by children.
A. are B. was C. is D. were
( Mumps: bệnhquaibị(sốít
The United States _________ between Canada and Mexico.
A. lying B. lies C. lain D. lie
(the US: tênmộtquốcgia(sốít
Physics_________ us understand the natural laws.
A. helps B. help C. have helped D. helped
(physics: tênmộtmônhọc
The police _________ the robber.
A. were arrested B. has arrested C. have arrested D. was arresting
(the police: chia sốnhiều (Dịchcâu: Cảnhsátđãbắtđượctêncướp)
The cattle __________ in the field.
A. is grazing B. grazes C. has grazed D. are grazing
(The cattle: sốnhiều
Either you or he ____________ wrong.
A. are B. were C. have been D. is
(either …or: chia theo N2
John, as well as Mary __________ very kind.
A. were B. are C. is D. have been
(as well as: chia theo N1
The doctor with the nurses ___________ exhausted after the operation.
A. were B. was C. have been D. are being
(with: chia theo N1
Five miles___________ not very far.
A. is B. are C. were D. have been
(five miles: đạilượngchỉkhoảngcách
____________ ten years too long?
A. Are B. Is C. Are being D. Were
(ten years: đạilượngchỉthờigian
Neither his parents nor his teacher ____________ satisfied with his result.
A. are being B. were C. is D. are
(neither…nor: chia theo N2
Each boy and each girl ___________ a book.
A. are having B. have had C. have D. has
(each: chia theosốít
Writing a lot of letters ___________ her tired.
A. makes B. make C. have made D. are making
(Chủngữlà V-ing: sốít
___________ everybody ready to start now?
A. Are being B. Is being C.
 
Gửi ý kiến