Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hải Vân
Ngày gửi: 08h:57' 07-05-2021
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
ADVERBIAL CLAUSES

*) Định nghĩa: + là 1 mệnh đề (S + V)
+ làm thành phần trạng ngữ
( các loại
Chỉ thời gian: không được chia ở thì tương lai
+ when, while, as: khi / trong khi
+ whenever
+ before, after
+ as soon as, just as: ngay (sau khi)
+ since
+ till / until
+ as long as
Chỉ địa điểm: where, wherever
Chỉ cách thức: as, as if
Chỉ mục đích: so that, in order that
Chỉ điều kiện: If, unless, in case, as long as, provided…
Chỉ nguyên nhân: because, since, as, seeing that
Chỉ sự tương phản / nhượng bộ: although, though, even though, while, meanwhile, whereas
Chỉ kết quả
so…that / such…that
Chỉ sự so sánh
The comparative… The more I get to know him, the more I like him.

*) RÚT GỌN MÊNH ĐỀ TRẠNG NGỮ
1. MĐTN chỉ mục đích
so that / in order that ( to + V0
in order to + V0 / in order not to + V0
so as to + V0
for + cụm danh từ
2. MĐTN chỉ nguyên nhân
Because / as / since / for / for fear that ( because of + NP
thanks to
due to
nếu chủ ngữ của MĐTN và chủ ngữ của MĐ chính là 1, a dùng hiện tại phận từ (V-ing) để rút gọn MĐTN
3. MĐTN chỉ tương phản / nhượng bộ
Although / even though / though / much as ( In spite of
Despite
nếu chủ ngữ của MĐTN và chủ ngữ của MĐ chính là 1, ta dùng hiện tại phận từ (V-ing) để rút gọn MĐTN.
(quy tắc này cũng đúng với MĐTN chỉ thời gian)
Lưu ý: In spite of / Despite the fact that + clause (MĐ danh từ)

(after, before, since, while, when; once, until, when, whenever; although, even though, where, wherever, as)

Đảo ngữ của MĐTN chỉ sự nhượng bộ
adj / adv + as / though + S +V, clause

No matter + who / whom / what / which / how / where / when
= Whatever / whoever / whomever / … + clause
Sau no matter how có thể là adj / adv
Sau no matter what / which có thể là danh từ
Sau no matter who / what có thể là động từ

4. MĐTN chỉ điều kiện
if ( without / but for (nếu không có / nếu không vì)

5. MĐTN chỉ kết quả
so + adj / adv + that clause ( too + adj / adv (for sbd) + to V0
such + np + that clause ( adj / adv + enough (for sbd)+to V0

NOUN CLAUSES

*) Định nghĩa: + là 1 mệnh đề (S + V)
+ làm thành phần chủ ngữ / tân ngữ / bổ ngữ (sau be
+ khi làm chủ ngữ, động từ chính chia số ít

( Các loại MĐDT:
MĐ DT cấu tạo từ câu trần thuật: bắt đầu bằng that. (nếu nó làm bổ ngữ / tân ngữ ta có thể bỏ that
VD: He passed the exam
We were happy that he passed the exam.
That he passed the exam made us happy.
*) MDDT cấu tạo từ câu kể có thể bắt đầu bằng all (everything that): I’ve told you all I know.


MĐ DT cấu tạo từ câu hỏi Yes/No: ________ whether / if
VD: Did he pass the exam?
They asked us if / whether he passed the exam.
Whether he passed the exam made us worried.
MĐ DT cấu tạo từ câu hỏi wh-:___________wh-


VD: How did he pass the exam?
They wanted to know how he passed the exam.
They were interested in how he passed the exam.
How he passed the exam was still a question.
The question is how he passed the exam.
EXERCISES

Identify the subject, the main verb, and the object or complement in each sentence below
What he told me was really unbelievable.
This is what you need.
The wonderful thing about children is that they all get along so well.
I don’t think that he will come.
That he will come surprises us.
I must decide which type of food to eat to lose weight.
I really respected what he said
 
Gửi ý kiến