Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày gửi: 23h:25' 28-08-2021
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
CONDITIONAL SENTENCES (câu điều kiện )(3 types)

Type 1:real condition in present or iin the future
IF+ S+ V (S/ ES) ,S+ WILL (NOT) / SHALL+ BARE INFINITIVE
, Imperative
If he is late , we will go without him
Please ask me if you have any questions

Type 2: unreal condition in the present
 IF+ S+V2/Ved, S+ WOULD (NOT)/ COULD + BARE V
If I were you , I would not do that

Type3: unreal condition in the past
IF+S+HAD+P.P , S+ WOULD (NOT) /COULD+HAVE+ P.P
If he had studied hard for the exam, he wouldn’t have failed


* “If ” có thể được bỏ đi nếu có sự đảo ngữ (thường được dùng ở hình thức nhấn mạnh)
- Were I rich, I would help you.
(= If I were rich, I would help you.)
- Had he known the truth, he would have been very angry.
(= If he had known the truth, he would have been very angry)
* Ngoài liên từ “if” ra, câu điều kiện có thể được bắt đầu bằng các liên từ khác như :
suppose, supposing that (giả sử như), on the condition that (với điều kiện là), as long as, so long as, provided that (miễn là), in case (trong trường hợp) , even if ( ngay cho là)...
- As long as you return the book by Saturday, I will lend it to you with pleasure.
* Hai tiếng có nghĩa phủ định : unless (trừ phi), but for (nếu không)
- He won’t come unless you call him.
(= He won’t come if you don’t call him.)
- But for the storm, he would have arrived much earlier.
I-Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the question below.
1. If I had time, I _____________ shopping with you.
A. went B. will go C. would go D. would have gone
2. If you ________ English, you will get along with them perfectly.
A. can speak B. had spoken C. speaks D. spoke
3. If they had gone for a walk, they _________ the lights off.
A. had turned B. would have turn C. would have turned D. would turn
4. If she ___________ to see us, we will go to the zoo.
A. came B. come C. comes D. is coming
5. I would have told you, if I ________ him.
A. had meet B. had met C. meet D. met
6. Would you mind if I _________ the window?
A. closed B. closing C. had closed D. would close
7. If they _______ me, I wouldn`t have said no.
A. had invited B. invited C. invite D. would have invited
8. My friend _______ me at the station if he gets the afternoon off.
A. meets B. will meet C. would have met D. would meet
9. If my father ________ me up, I`ll take the bus home.
A. doesn’t pick B. don’t pick C. not pick D. picks
10.If he doesn’t apologize, I will never invite him here again.
A. Unless he apologizes, then I will never invite him here again.
B. Unless he apologizes, or I will never invite him here again.
C. Unless he doesn’t apologize, I will never invite him here again.
D. Unless he apologizes, I will never invite him here again.
11. I have to work tomorrow morning, so I can’t meet you.
A. If I don’t have to work tomorrow morning, I can meet you.
B. If I didn’t have to work tomorrow morning, I would meet you.
C. I could meet you if I don’t have to work tomorrow morning.
D. I can meet you if I didn’t have to work tomorrow morning.
12._____________ , he would not have had the accident yesterday.
A. If Peter driven more carefully B. If had Peter driven more carefully
C. Had Peter driven more carefully D. Unless Peter had driven more carefullyV- .WISH SENTENCE(3 loại ) present situation ,future situation ,past situation

a)present situation
S+ WISH +
 
Gửi ý kiến