Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:30' 21-05-2022
Dung lượng: 103.7 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
CHUYÊN ĐỀ CÂU ƯỚC CÓ ĐÁP ÁN
A. Cấu trúc câu ước - Wish sentence
Có 3 dạng câu mong ước:
* Cấu trúc câu ước ở hiện tại
KĐ: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)
PĐ: S + wish(es) + S + didn’t + V1
Ex: Ben isn’t here. I wish Ben were here.
I wish I could swim.
* Cấu trúc câu ước ở quá khứ
KĐ: S + wish(es) + S + had + V3/-ed
PĐ: S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed
Ex: She failed her exam last year. She wishes she hadn’t failed her exam.
* Cấu trúc câu ước ở tương lai
KĐ: S+ wish(es) + S + would + V1
PĐ: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1
Ex: I wish you would stop smoking.
Note: S + wish(es) có thể thay bằng If only
Ex: I wish I weren’t so fat. = If only I weren’t so fat.
B. Bài tập câu ước tiếng Anh ôn thi vào 10 có đáp án
I. Chọn đáp án đúng.
1. I don`t understand this point of grammar. I wish I ______ it better.
A. understood B. would understand C. had understood D. understands
2. It never stops raining here. I wish it ______ raining.
A. stopped B. would stop C. had stopped D. will stop
3. I miss my friends. I wish my friends ______ here right now.
A. were B. would be C. had been D. was
4. I should never have said that. I wish I ______ that.
A. didn`t say B. wouldn`t say C. hadn`t said D. says
5. I speak terrible English. I wish I ______ English well.
A. spoke B. would speak C. had spoken D. speaks
6. I cannot sleep. The dog next door is making too much noise. I wish it ______ quiet.
A. kept B. would keep C. had kept D. will keep
7. This train is very slow. The earlier train was much faster. I wish I ____ the earlier train.
A. caught B. would catch C. had caught D. catches
8. I didn`t see the TV programme but everybody said it was excellent. I wish I ___ it.
A. saw B. would see C. had seen D. seen
9. I went out in the rain and now I have a bad cold. I wish I ______ out.
A. didn`t go B. wouldn`t go C. hadn`t gone D. went
10. This movie is terrible. I wish we ______ to see another one.
A. went B. would go C. had gone D. go
11. I wish I ____ more careful with my money in the future
A. would be B. should be C. could be D. had been
II. Tìm lỗi sai trong những câu dưới đây.
1. George now wishes he hasn’t broken his encouragement with Marian
A B C D
2. I sometimes wish that I will have another car.
A B C D
3. I wishes you had been at the meeting yesterday.
A B C D
4. I wish I didn’t say that to him yesterday.
A B C D
5. She wishes that we didn’t send her the candy yesterday because she’s on a diet.
A B C D
III. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. I wish I (see) ____________ her off at the airport yesterday.
2. Tom wishes he (have) _________ enough money to buy a new car now.
3. Mary wishes she (become) _________ an astronaut someday.
4. He wishes he (not/buy) ______________ that old car.
5. I wish I ………………. one twin sister like my friend Sally. (have)
6. My parents wish they …………………. to the beach this weekend. (go)
7. I’m fed up with the rain. I wish it …………………. (stop)
8. Jimmy wishes he ………………. old enough to drive a car. (be)
9. I wish I ……………………. go to the moon for a vacation. (can)
10. I wish you …………………………… all the time. (not complain)
11. He wished he …………………. harder during the examination. (work)
12. We wish it …………………… raining now. (not be)
13. She wishes he ………………… a lie with her. (not tell)
14. My father wishes I …………………. the entrance 10 next month. (pass)
15. She
 
Gửi ý kiến