Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM HK1 2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Nhan
Ngày gửi: 01h:39' 19-12-2017
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 1190
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017-2018)
LỚP 6 THÍ ĐIỂM
PHONETICS
Find the word which has different sound in the part underlined:
A. funny B. lunch C. sun D. computer
A. photo B. going C. brother D. home
A. school B. teaching C. chess D. chalk
A. cold B. volleyball C. telephone D. open
A. meat B. reading C. bread D. seat
A. writes B. makes C. takes D. drives
A. never B. often C. when D. tennis
A. Thursday B. thanks C. these D. birthday
A. advice B. price C. nice D. police
A. coffee B. see C. agree D. free
A. city B. cathedral C. central D. cinema
A. every B. prepare C. relative D. helping
A. chat B. peach C. chocolate D. chemistry
A. leave B. break C. repeat D. peaceful
A. money B. close C. most D. judo
II. Find the word which has different sound in the part underlined:
A. funny B. lunch C. lunch D. computer
A. cold B. going C. brother D. home
A. school B. teaching C. chess D. chalk
A. cold B. volleyball C. telephone D. open
A. meat B. reading C. bread D. seat
A. writes B. makes C. takes D. goes
A. never B. often C. when D. tennis
A. Thursday B. thanks C. these D. birthday
A. advice B. price C. nice D. police
A. coffee B. see C. agree D. free

VOCABULARY AND GRAMMAR
Names the pictures1.--------------------- 2.---------------------- 3.------------------------ 4. ---------------------

5.---------------- 6. ------------------ 7.-------------------------
8. ------------------------- 9.--------------- 10.---------------------
II. Choose A, B, C, or D for each gap in the following sentences:
1. Phong is usually early ________ school because she gets up early.
A. on B. for C. at D. to
2. “What would you like to drink now?” –“______________________”.
A. No, thank you B. Yes, please. C. I like to do nothing D. Orange juice, please.
3. We usually play football in winter ____________ it’s cold.
A. When B. Where C. so D. time
4. Kien often ________ his bike to visit his hometown.
A. drives B. flies C. rides D. goes
5. “How are you going to get to Hung King Temple next weekend?” – “_________________”.
A. By bus B. For two days C. Sometimes D. Very much
6. It’s cold. The students __________ warm clothes.
A. wear B. wears C. wearing D. are wearing
7. Phuong is very good ________ English and History, but she doesn’t like Maths much.
A. with B. for C. to D. at
8. The children look very ____________ while playing games during break time.
A. excite B. excited C. exciting D. excitement
9. Look! The girls are _________ rope in the playground.
A. dancing B. playing C. skipping D. doing
10. - “What are you doing this afternoon?”
- “I don’t know, but I’d like to ___________ swimming.”
A. have
 
Gửi ý kiến