Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề cương tiếng Anh thi thpt quốc gia 2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quang Huy
Ngày gửi: 15h:36' 29-06-2021
Dung lượng: 70.8 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 ngườiMODULE 7 : THE ORDER OF THE ADJECTIVE
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
QUYTẮCVỀTRẬTTỰCỦATÍNHTỪ
- Khidùngtừhaitínhtừtrởlênđểmiêutảchomộtdanhtừ, nếucáctínhtừcùngloạithì ta phâncáchchúngbằngdấuphẩy, cònnếukhácloạithì ta xếpchúngcạnhnhau.
- Trậttựcáctínhtừđượcquyđịnhtheothứtựsau:“Ôngsáuănsúpcủaôngmậpphì.”BÀITẬPÁPDỤNG
Opinion
Size
Age
Shape
Color
Origin
Material
Purpose

nice, pretty, beautiful, ugly, good,excellent,...
small, thick, big, huge
young, new, old,...
square, round, oval, triangular....
pink, white, brown, ...
Chinese
Vietnames
American
golden, wooden, paper,...Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
When I was going to school this morning, I saw a______girl. She asked me how to get to Hoan Kiem Lake.
A. beautiful young blonde Russian B. beautiful young Russian blonde
C. blonde young beautiful Russian D. Russian young blonde beautiful
Indiana University, one of the largest ones in the nation, is located in a ______town.
A. small beautiful Midwestern B. beautiful Midwestern small
C. Midwestern beautiful small D. beautiful small Midwestern
Her father bought her______when he went on holiday in Singapore
last week.
A. a beautiful silk yellow scarf B. a beautiful yellow silky scarf
C. a beautiful yellow scarf silk D. a beautiful yellow silk scarf
It is really a (n)______which is suitable for my daughter.
A. undergraduate interesting economics course
B. economics course interesting undergraduate
C. interesting economics undergraduate course
D. interesting undergraduate economics course
I’d give anything to have a look at the______world.
A. modem British wizard intriguing B. wizard British wizard intriguing
C. wizard intriguing wizard British D. intriguing modem British wizard
When my parents traveled to Singapore, they bought me a______piano on my birthday.
A. precious grand ancient wooden B. wooden grand ancient precious
C. precious grand wooden ancient D. ancient grand precious wooden
Our house is located near a(n)______school. I usually go on foot to school.
A. large prestigious international Catholic B. prestigious large international Catholic
C. Catholic prestigious large international D. prestigious catholic international large
My daughter likes playing with a(n)______rope to get lean in the early morning.
A. old black leather skipping B. Leather black old skipping
C. Skipping black old leather D. Leather old black skipping
Peter’s wife gave him a(n)______bike as a birthday present last week.
A. blue Japanese cheap B. cheap Japanese blue
C. Japanese cheap blue D. cheap blue Japanese
I remember she wore a______dress to go out with her boyfriend last week.
A. cotton white Vietnamese B. Vietnamese white cotton
C. white Vietnamese cotton D. white cotton Vietnamese
“What is the groom wearing?” “He dresses in a______.”
A. light suit summer B. light summer suit C. suit summer light D. summer suit light
“When are you going to get rid of those______trousers?”- “Hmmm I don’t know but I like them a lot.”
A. short nylon dreadful French B. short dreadful French nylon
C. dreadful French nylon short D. dreadful short French nylon
There is a______table which was given to me by my best friends on my house warming.
A. large beautiful round wooden B. beautiful large round wooden
C. beautiful round large wooden D. wooden large round beautiful
Andrew has a______- rug on the floor in her bedroom.
A. sheepskin lovely long white B. long lovely white sheepskin
C. lovely long sheepskin white D. lovely long white sheepskin
They bought me a______toy to congratulate me on achieving high scores in the last exam.
A. strange round orange plastic B. plastic orange round strange
C. strange plastic orange round D. strange round plastic orange
Charles was wearing a______at the Peter’s party.
A. funny wide red silk tie B. red silk funny tie
C. tie red silk funny D. red funny tie silk
Jane lost the______bicycle he bought last month and his parents were very angry with him because of his carelessness.
A. Japanese beautiful new blue B. blue Japanese beautiful new
C. beautiful new blue Japanese D. beautiful Japanese blue new
“Can I help you, sir?” -
 
Gửi ý kiến