Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de cuong toan 3- ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị tỉnh
Ngày gửi: 15h:43' 10-07-2018
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 764
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu Hằng)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3
HỌC KỲ 1
I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số
Bài 1: Đặt tính rồi tính
162 + 370
………………………
………………………
………………………
728 – 245
………………………
………………………
………………………
315 + 315
………………………
………………………
………………………
478 - 178
………………………
………………………
………………………

642 + 287
………………………
………………………
………………………
386 + 604
………………………
………………………
………………………
740 – 723
………………………
………………………
………………………
558 - 281
………………………
………………………
………………………

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số
Bài 1: Đặt tính rồi tính
213 × 3
………………………
………………………
………………………
374 × 2
………………………
………………………
………………………
8 × 113
………………………
………………………
………………………
121 × 6
………………………
………………………
………………………

152 × 4
………………………
………………………
………………………
6 × 109
………………………
………………………
………………………
303 × 3
………………………
………………………
………………………
5 × 176
………………………
………………………
………………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính
82 : 4
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
75 : 3
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
79 : 6
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
87 : 5
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
98 : 7
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………


82 : 4
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
75 : 3
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
79 : 6
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
87 : 5
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
98 : 7
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

381 : 3
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
250 : 6
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
587 : 4
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
727 : 8
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
634 : 7
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

314 : 6
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
434 : 8
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
239 : 5
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
565 : 8
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
972 : 3
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

III/ Góc vuông, góc không vuông
Bài 1: Hình bên có ……. góc vuông
…………………………………………………. A B
………………………………………………….
………………………………………………….
Có ……… góc không vuông
D H C

Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:
……………………………………………………………… A N M D
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
………………………………………………………………
……………………………………………………………... B C
……………………………………………………………...
IV/ Tìm x; Y
Bài 1: Tìm ×
x × 7 = 42
……………………………….
……………………………….
……………………………….
28 : x = 4
……………………………….
……………………………….
……………………………….
49 : x = 7
……………………………….
……………………………….
……………………………….

472 – x = 50 : 5
……………………………….
……………………………….
……………………………….
x : 4 = 200 : 5
……………………………….
……………………………….
……………………………….
x × 5 = 237 - 137
……………………………….
……………………………….
……………………………….


Bài 2: Tìm Y
Y : 5 = 37 × 3
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Y × 6 = 84 : 4
……………………………….
……………………………….
……………………………….
56 : Y = 21 : 3
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Y : 8 = 115 - 7
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Y × 9 = 183 × 3
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Y : 9 = 7 (dư 4)
……………………………….
……………………………….
……………………………….V/ Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 1: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống
5m 6cm …….. 560cm
2m 4cm …….. 240cm
5dam 6dm ……… 506dm
3hm 4dam ……… 34m
1m 3cm ……….. 104cm
6dm 8mm …….. 680mm
9m 7dm …….. 99dm
5m 17cm ……… 517cm
420mm ……… 4dm 2mm
8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính
8 dam + 5dam =……………
56 dm × 8 = ……………..
403cm – 58cm = …………..
136 mm : 2 = …………….
12km × 8 = …………………
69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km
……………………………….
……………………………….
……………………………….
63m – 14m : 7
……………………………….
……………………………….
……………………………….
42km : 7 + 348km
……………………………….
……………………………….
……………………………….

14cm × 3 : 2
……………………………….
……………………………….
……………………………….
63 l : 7 + 159 l
……………………………….
……………………………….
……………………………….
28kg × 2 × 3
……………………………….
……………………………….
……………………………….

5m × 7 –
 
Gửi ý kiến