Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương trắc nghiệm tin học 11 (HKII)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu Tầm
Người gửi: Hồ Thanh Đầy
Ngày gửi: 18h:15' 30-04-2016
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 1283
Số lượt thích: 1 người (Đặng Thanh Thảo)
ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC HỌC KỲ II
Nguồn : sưu tầm

Mình chỉ sưu tầm và tự giải trắc nghiệm.. có thể một số câu sai, mong các bạn thông cảm……


Phần CTC
Từ khoá của chương trình con là:
A. Procedure B. Function C. Program D. Procedure và Function
Các biến của chương trình con là:
A. Biến toàn cục B. Biến cục bộ. C. Tham số hình thức. D. Tham số thực sự
Cho CTC sau:
Procedure thutuc(a,b: integer);
Begin
......
End;
Trong chương trình chính có thể gọi lại chương trình con như thế nào là hợp lệ:
A. thutuc; B. thutuc(5,10); C. thutuc(1,2,3); D. thutuc(5);
Khi viết một chương trình muốn trả về một giá trị duy nhất ta nên dùng :
A. Hàm. B. Thủ tục. C. Chương trình con. D. Thủ tục hoặc hàm
Cách khai báo nào sau đây là hợp lệ:
A. Function Ham(x,y: integer): integer; B. Function Ham(x,y: integer);
C. Function Ham(x,y: real): integer; D. Function Ham(x,y: real): Longint;
Trong lời gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các giá trị cụ thể gọi là:
A. Tham số giá trị B. Tham số hình thức C. Tham số biến D. Tham số thực sự.
Cho thủ tục sau:
Procedure Thutuc(x,y,z: integer); Các biến x,y,z được gọi là:
A. Tham số hình thức. B. Tham số thực sự. C. Biến toàn cục D. Biến cục bộ.
Trong chương trình chính, khi gọi một thủ tục các tham số biến phải:
A. Khác kiểu, khác số lượng biến. B. Khác kiểu, cùng số lượng biến
C. Cùng kiểu, khác số lượng biến. D. Cùng kiểu, cùng số lượng biến.
Cho chương trình sau
Program VD;
Var x, y : integer
Procedure CT( Var m,n: integer);
Var a, b: Integer;
Begin
......
End;
......
Trong chương trình trên các biến cục bộ là
A. x, y B. a, b C. m,n D. a, b, m, n
Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá:
A. Procedure B. Function C. Program D. Var
Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. CTC nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ.
B. CTC nhất thiết phải có biến cục bộ
C. CTC nhất thiết phải có tham số hình thức và biến cục bộ.
D. CTC có thể có hoặc không có tham số hình thức cũng như biến cục bộ.
Nói về cấu trúc của chương trình con, khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không. B. Phần đầu có thể có hoặc không.
C. Phần thân không nhất thiết phải có. D. Phần khai báo nhất thiết phải có hoặc không.
Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá:
A. Procedure B. Function C. Program D. Var
Cấu trúc của một chương trình con gồm mấy phần:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
Cho biết biến cục bộ được dùng trong chương trình nào:
A. Trong chương trình con. B. Trong chương trình chính.
C. Trong chương trình con và chương trình chính. D. Không dùng trong chương trình nào cả.
Function tinh(a: byte): Integer;
Var i: byte; tam: word;
Begin
Tam:=1;
For i:= 1 to a do
Tam:=tam* i;
Tinh:= tam;
End;
Kết quả trả về của hàm thuộc kiểu dữ liệu nào?
A. byte B. word C. integer D. real
Trong lời gọi thủ tục, các tham số hình thức
 
Gửi ý kiến