Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG UNIT 12-14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày gửi: 22h:56' 19-03-2012
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 875
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
UNIT 12+13 + 14
A. Lý thuyết
1. Present progressive tense (thì hiện tại tiếp diễn)
* chỉ một hành động đang xâûy ra tại thời điểm vào lúc chúng ta đang nói
Subject (chủ ngữ) + is/are/am + Ving

Ex: She is watching TV now
* Trạng từ đi cùng: now (hiện giờ), right now (ngay lúc này) at the moment ( ngay lúc này)
2. Trạng từ chỉ tần xuất:
* Always (luôn luôn) Usually(thường thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng)
Never (không bao giờ)
Những trạng từ này thường dùng sau CN, đứng sau động từ tobe
Ex: He usually watches TV
She is usually late for school.
every day, every week ………………………………………………………….
Once a week, twice a week ………………………………………………
3. Câu hỏi về mức độ thường diễn ra của hành động
How often do/does ……………………? ( …………………..làm gì bao lâu một lần)
( S + ALWAYS/ OFTEN ………..+ V/ Vs/es
( S + V/ Vs/es Once a week, twice a week ………/ every day, every week …
Ex: How often does he play soccer?
He sometimes plays soccer.
How do they read? He reads twice a week.
4. Hỏi môn thể thao nào bạn chơi
Which sports do/does + S + play?: Bạn chơi môn thể thao nào?
S + play soccer/tennis/
Skip/ swim
Ex: which sports do you play? I play volleyball
5. Hỏi bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi:
+ FREE TIME: thời gian rảnh rỗi
what do you do in your free time? I [listen to music]
what does he/she do in his/her free time? He/she [ reads]
6. Câu hỏi về thời tiết :
What is the weather like in the [spring]? Thời tiết như thếá nào vào mùa xuân?
It is [warm] in the [spring]
B. Bài tập:
* Choose the best word
1. She …………………aerobics ( is doing/ playing/ doing)
2. Lan ………………. To music now ( listens/ is listening/ listening)
3. I ………………………..books everyday. ( am reading/ reading/ read)
4. How ……………………..do you go fishing? ( sometimes/ always/often)
5. Which sports do you play? …………………………..( I am playing soccer/ I play soccer/ he plays soccer)
6. What do you do ……………….your free time? ( in/ on/ for)
7. It is ……………………… in the summer. (cold/ cool/ hot)
8. We often………………………swimming in the Summer. (play/ have/ go)
9. It is cool in the …………………………. (fall/ spring/ winter)
10. What’s the weather ………………………… in the winter? (cold/ like/ warm)
11. She ……………………….hot weather. (like/likes/ warm)
12. …………………………weather do you like? (how/ any/ what)
13. They like …………………… weather. (warm/in/ is)
14. …………………..it’s hot, he goes swimming. (what/when/how)
15. What ………………………Nam do when it’s cool? (does/ is/ do)
16. When it……………cold, I go jogging (it/is/it’s)
17. When it’s cold, he …………………..soccer. (does/plays/ goes)
18. We ……………………….play tennis in the spring. (like/ often/ go)
19. I always …………………..my bike. (ride/ go/play)
7. Look at Tan’s diary and answer the questions:
Monday: go to school in the morning
Go swimming in the afternoon
Tuesday:play soccer in the afternoon
go to school in the morning
Wednesday: go to school in the morning
Listen to music in the afternoon
Thursday: go to school in the morning
play soccer in the afternoon
Friday: play soccer in the afternoon
go to school in the morning
Saturday: Go swimming in the afternoon
Read book in the afternoon

How often does Tan go to school?
How often does Tan listen to music?
How often does Tan play soccer?
How often does Tan go swimming?
How often does Tan read?
8. Read the text and answer the questions:
In the summer, Nam always gets up early. He often plays soccer with his friends, He usualy goes swimming.He sometimes listens to music. He like reading books
When does Ba get up early?
Does he play soccer with his friends?
How often does he go swimming?
Does he sometimes listen to music?
 
Gửi ý kiến