Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề ĐGgkII Tiếng Anh lớp 10 cũ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Huy Ích
Ngày gửi: 16h:32' 02-04-2021
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 340
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT BÌNH MINH-
TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG

ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
Bài thi: ANH VĂN 10
Thời gian làm bài:60 phút không kể thời gian phát đề
Đề thi có 02 trang, 50 câu

Name:..........................................................................Seat number:..........................
…………………………………………………………………………………………………
I. Choose the sentence - A, B, C or D - which is closest in meaning to the printed one.
Câu 1: He didn’t prepare for the interview, so he didn’t get the job.
A. If he prepared for the interview, he would get the job.
B. were he to prepare for the interview, he could have get the job.
C. If he prepares for the interview, he will get the job..
D. If he had prepared for the interview, he would have get the job.
Câu 2: My elder sister is a good cook.
A. My elder sister can cook better than me. B. My elder sister cooks well.
C. My elder sister is a good cooker. D. My elder sister is interested in being a good cook.
Câu 3: Scarcely had the man left when the bomb exploded.
A. The bomb went off because of the man. B. The bomb had exploded before the man left.
C. No sooner had the man left than the bomb exploded. D. The man left and had the bomb exploded.
IV. Choose the best answer.
Câu 4. Watch out! There is a car ……..toward us.
A. runs B. is running C. running D. ran
Câu 5: I felt …….when hearing that news.
A. terrible B. terrifying C. terribly D. terricolous
Câu 6: If you hadn’t helped, we ……….our tasks.
A. couldn’t have finished B. wouldn’t finish C. will finished D. finished
Câu 7: music is played during……all important events.
A. almost B. mostly C. most D. every
Câu 8. Vitamin C . . . . . . . . by the human body. It gets into the blood stream quickly.
A. absorbs easily B. is easily absorbed C. is easily absorbing D. absorbed easily
Câu 9. If I had known you were coming, I . . . . . . . . you at the station.
A. would had met B. had met C. would have met D. have met
Câu 10. If I . . . . . . . . the competition last month, I . . . . . . . . on a world cruise.
A. win-will go B. won-would go
C. had won – would have gone D. won – would have gone
Câu 11. This is the first national park to be . . . . . . . . in our country.
A. organized B. set C. established D. found
Câu 12. Many sea animals are at . . . . . . . . due to hunting and water pollution.
A. least B. death C. risk D. danger
Câu 13. . . . . . . . . are you going to buy a new cassette recorder for?
A. Why B. What C. whose purpose D. How often
Câu 14: Bill: It`s time for me to say goodbye now. Bull: Bye! _________
A. Take care! B. Long time no see! C. It`s a shame! D. That`s right!
Câu 15: Jill: Thanks for helping me to overcome the difficulty. Jack: _________
A. It’s my pleasure! B. Needless to say. C. Me too! D. Why don`t?
Câu 16: The villagers had to work hard in the fields all day and could hardly _________ ends meet.
A. make B. let C. work D. do
Câu 17: He said he didn’t enjoy _________ with the man at the party at all.
A. talked B. to talk C. being talked D. talking
Câu 18: Because the first pair of pants did not fit properly, he asked for _________.
A. others one B. the others ones C. another pair D. another pants
Câu 19: NCoV is a really _________ disease.
A. crucial B. fatal C. special D. potential
Câu 20: If I ……you yeasterday, I would have
 
Gửi ý kiến