Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TIẾNG ANH 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Anh
Ngày gửi: 20h:50' 28-03-2018
Dung lượng: 260.0 KB
Số lượt tải: 2204
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TIẾNG ANH 7- ĐỀ SỐ 1

I. Chọn từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.
1. A. teenager
B. together
C. guess
D. regular

2. A. touched
B. laughed
C. talked
D. rented

3. A. horrible
B. hour
C. hundred
D. hold

4. A. stove
B. moment
C. sometimes
D. close

5 A. receive
B. score
C. scout
D. comics

6. A. mind
B. thing
C. kind
D. tidy

7. A. meat
B. health
C. teacher
D. seat

8. A. party
B. lovely
C. sky
D. city

9. A. plays
B. looks
C. wants
D. helps

10. A. next
B. letter
C. better
D. pretty

Your answer:
1:…………….
2:……………..
3:…………….
4:………………
5:…………….

6:…………….
7:…………….
8:…………….
9:…………….
10:………….


II. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành câu.
11. He flies all over the region on the airplane. He is a……………………….
A. doctor
B. teacher
C. worker
D. pilot

12. The news………………bad lastnight.
A. is
B. are
C. were
D. was

13. “ What about going to the movies?” – “ …………………..”
A. that’s a good idea.
B. thanks

C. Yes, I’d love to
D. We are going to the movie

14. He ate some dirty vegetables lastnight, so he had a ……………...
A. headache
B. a stomachache
C. toothache
D. a bad cold

 15. Would you like to have ……………water?
A. some
B. any
C. a few
D. many

16. …………. interesting stories are !
A. What
B. Why
C. How
D. Which

17. I need some butter. I’m going to the…………..
A. grocer’s
B. stationer’s
C. butcher’s
D. baker’s

18. I promise I ………………. and visit you.
A. am going to come
B. will come
C. am coming
D. came

19. My brother doesn’t like pork, and………………
A. either do I
B. neither do I
C. neither I do
D. I don’t, too.

20. I am pleased that you and your family are…………..
A. good
B. well
C. best
D. better

21. These drivers prefer driving…………walking.
A. than
B. to
C. for
D. on

22. I often spend an hour…………..English everyday.
A. to learn
B. to learning
C. learns
D. learning

23. There are ………….students playing games in the school yard now.
A. hundreds of
B. hundreds
C. hundred of
D. hundred

24. She is never late for school and…………..is her sister.
A. either
B. so
C. neither
D. too

25. My mother plays volleyball………………
A. skill
B. skillful
C. skillfully
D. skilled

26. We study about graphs, equations and caculator in……………….classes.
A. History
B. Math
C. Geography
D. English

27. My mother has…………friends than my father.
A. more
B. many
C. less
D. fewest

28. The doctor says you should spend…………..time playing video games.
A. lots of
B. all your
C. most of your
D. little

29. Nga decided ………………….how to use a sewing machine.
A. to learn
B. learn
C. learning
D. learnt

30. Listen! Someone ………………….a song the next room
A. sing
B. sings
C. is singing
D. are singing


11:……………..
12:……………..
13:……………..
14:……………..
15:…………..

16:……………..
17:……………..
18:……………..
19:……………..
20:.…………..

21:……………..
22:……………..
23:……………..
24:……………..
25:.…………..

26:……………..
27:……………..
28:……………..
29:……………..
30:.…………..


III. Mỗi câu sau trong 4 đáp án A, B , C , D có 1 lỗi sai . Hãy tìm và
 
Gửi ý kiến