Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ HSG 748

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:19' 20-02-2018
Dung lượng: 22.6 KB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 7 Năm học: 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian 90 phút)

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các phần gạch chân của những từ còn lại trong các câu từ 1 đến 5.
1. A. high B. sight C. this D. find
2. A. stopped B. agreed C. listened D. cleaned
3. A. meat B. seat C. great D. mean
4. A. call B. land C. fall D. ball
5. A. rather B. them C. neither D. think
II. Chọn từ/ cụm từ gạch dưới (ứng với A, B, C hoặc D) cần phải sửa trong các câu từ 6 đến 7.
6. She would come to see you if she has your address.
A B C D
7. You must startingyour job as soon as possible.
A B C D
III. Chọn câu (ứng với A, B, C hoặc D) có nghĩa gần với câu cho trước trong các câu từ 8 đến 10.
8. She is writing a letter to her pen-pal.
A. A letter is being writing to her pen-pal. B. A letter is written to her pen-pal.
C. A letter is writing to her pen-pal. D. A letter is being written to her pen-pal.
9. “I’m working in London now,” Nam said.
A. Nam said that he was working in London now.
B. Nam said that he is working in London then.
C. Nam said that he was working in London then.
D Nam said that I was working in London then.
10. She hasn’t visited her hometown for two years.
A. She visited her hometown for two years.
B. She didn’t visit her hometown two years ago.
C. She didn’t visit her hometown for two years.
D. She last visited her hometown two years ago.
IV. Chọn phương án đúng nhất (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu từ 11 đến 30.
11. We ___________ to the countryside two months ago.
A. go B. have gone C. went D. will go
12. What will you do if you __________ the final examinations?
A. will pass B. would pass C. pass D. passed
13. I wish my summer holiday __________ longer.
A. will be B. is C. were D. has been
14. I asked him ________ he came from.
A. where B. who C. what D. which
15. It rained hard; __________, my father went to work.
A. Therefore B. However C. Because D. So
16. Your sister writes poems and stories, _________ she?
A. does B. doesn’t C. will D. won’t
17. Laura fell asleep during the lesson _________ she was tired.
A. so B. but C. because D. therefore
18. How much ________ do you want?
A. bananas B .eggs C. candies D. sugar
19. Do you know the man _________ you met at the party yesterday?
A. what B. which C. whom D. whose
20. Tomorrow the director will have a meeting ____________ 8:00 am to 10:00 am.
A. between B. from C. among D. in
21. The doctor advised me __________ jogging every morning.
A. went B. go C. to go D. going
22. The bike __________ I have just bought is every cheap.
A. which B. where C. what D. who
23. We will start our trip __________ 6 o’clock ________the morning.
A. in / in B. at / in C. in / at D. at / at
24. He said he ___________ come back later.
 
Gửi ý kiến