Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de hsg anh 6 thi diem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trần Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:28' 14-05-2017
Dung lượng: 37.7 KB
Số lượt tải: 4597
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Bình)
PHÒNG GD&ĐT CAO PHONG
TRƯỜNG THCS TT CAO PHONG

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6A1
Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề kiểm tra gồm 05 trang, học sinh làm ngay vào bộ đề này)ĐIỂM CỦA BÀI THI


Bằng số.............................................
Giám khảo số 1: .........................................

Bằng chữ..........................................
Giám khảo số 2: .........................................


SECTION A: LISTENING: (2.0 points)
I. Listen and choose the best answer. (1.0 points)
1. Hai’s favorite sport is _________.
A. Cycling B. Volleyball C. Judo
2. Alice likes playing ____________.
A. Iced Skating B. Chess C. Chat
3. Bill often plays computer games ___________.
A. after dinner B. after his lesson C. before dinner
4. Trung likes __________.
A. playing the guitar B. playing football C. go swimming

II. Listen and tick the correct channel for each programme (1.0pts)

PROGRAMME
CHANNEL 1
CHANNEL 2
CHANNEL 3

Music:Green Green Summer
Cartoon: The Red Spotted Squirrel
Film:The Lonely Giraffe
Our World; The Old Town of Inca

SECTION B. PHONETICS (2.0 points)
Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest
1. A. both B. honey C. telephone D. noboby
2. A. child B. sunshine C. night D. dinner
3. A. teacher B. chalk C. match D. chemistry
4. A. homeland B. household C. hour D.however
5. A. cheeks B. hands C. elbows D. fingers
6. A.both B. teeth C.smooth D.fourth
7. A. weather B.healthy C.clothing D.breathe
8. A.though B.thank C.think D.thin
9. A.southern B.neither C.there D.third
10. A.author B.those C.width D.thing

Your answer:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10


SECTION C. LEXICO & GRAMMAR (6.0 points)
I. Choose the best answer from A, B, C or D to complete these sentences.
(4.0 points)
My father likes watching TV _________ my mother doesn’t.
A. and B. but C. or D. so
2. I want to work in television industry __________I am working hard
A. because B. although C. so D. and
3. They cancelled their picnic ___________the weather was bad
A. because B. when C. but D. or
4. ____________ the programme is late, we will wait to watch it.
A. Because B. Although C. When D. So
5. Which girl is _________, Mary or Daisy?
A. intelligent B. more intelligent
C. the intelligentest D. most intelligent
6. Football is an __________ game.
A. outdoor B. indoor C.individual D. fun
7, Mai likes ___________ weather because she can go swimming
A.hot B.cold C.rainy D.windy
8, _____________do you go to school? - By bus
A.What B.Where C. Why D.How
9. Minh ____________ in a house in the countryside.
A. live B. lives C. living D. to live
10. Where are you, Hai? – I’m downstairs. I ____________to music.
A. listen B. to listen C. am listening D. listening
11. Mai always ___________ her Mon with the house work after school.
A. help B. helps C. helping D. to help
12. This Saturday, we ____________ to the Art Museum.
A. go
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓